Съдържание

 1. обхват
 2. Сключване на договор
 3. Право на отказ
 4. Цени и условия на плащане
 5. Условия за доставка и доставка
 6. Запазване на заглавието
 7. Отговорност за дефекти (гаранция)
 8. Осребряване на ваучери за кампания
 9. Приложим закон
 10. Алтернативно разрешаване на спорове

1) Обхват

1.1 Тези общи условия (наричани по-долу „GTC“) на Holger Käding, търгуващи под „samstore.de“ (наричани по-долу „продавач“), се прилагат за всички договори за доставка на стоки, които потребител или предприемач (по-долу „клиент“) с Продавач по отношение на стоките, показани от продавача в неговия онлайн магазин. Включването на собствените условия на клиента се отхвърля, освен ако не е уговорено друго.

1.2 Потребител по смисъла на тези условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които предимно не са нито търговски, нито тяхната независима професионална дейност. Предприемач по смисъла на тези условия е физическо или юридическо лице или юридическо партньорство, което при сключване на правна сделка упражнява своята търговска или независима професионална дейност.

2) Сключване на договора

2.1 Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн магазина на продавача, не представляват обвързващи оферти от страна на продавача, но служат за подаване на обвързваща оферта от клиента.

2.2 Клиентът може да подаде офертата, като използва онлайн формата за поръчка, интегрирана в онлайн магазина на продавача. След поставяне на избраните стоки във виртуалната количка за пазаруване и преминаване през процеса на електронна поръчка, клиентът подава правно обвързваща оферта за договор по отношение на стоките в пазарската количка, като щракне върху бутона, който завършва процеса на поръчка. Клиентът може също да изпрати офертата до продавача по телефон или имейл.

2.3 Продавачът може да приеме офертата на клиента в рамките на пет дни,

 • чрез изпращане на писмено потвърждение на поръчката или потвърждение на поръчка в текстова форма (факс или имейл), при което получаването на потвърждението на поръчката от страна на клиента е решаващо, или
 • чрез доставяне на поръчаните стоки на клиента, при което получаването на стоките от клиента е решаващо, или
 • като поиска от клиента да плати след направена поръчка.

Ако има няколко от гореспоменатите алтернативи, договорът се сключва в момента, в който една от гореспоменатите алтернативи възниква първо. Периодът за приемане на офертата започва в деня след изпращането на офертата от клиента и приключва в края на петия ден след изпращането на офертата. Ако продавачът не приеме офертата на клиента в рамките на гореспоменатия период, това се счита за отхвърляне на офертата, в резултат на което клиентът вече не е обвързан от декларацията си за намерение.

2.4 Когато подавате оферта чрез онлайн формата за поръчка на продавача, текстът на договора се запазва от продавача и се изпраща на клиента в текстова форма (напр. Имейл, факс или писмо) след подаване на поръчката му заедно с настоящите условия. Освен това текстът на договора се архивира на уебсайта на продавача и може да бъде достъпен безплатно от клиента чрез неговия защитен с парола клиентски акаунт чрез въвеждане на съответните данни за вход, при условие че клиентът е създал клиентски акаунт в онлайн магазина на продавача, преди да изпрати поръчката си.

2.5 Преди да подаде обвързваща поръчка чрез онлайн формата за поръчка на продавача, клиентът може да идентифицира възможни грешки при въвеждане, като внимателно прочете информацията, показана на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешки при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, която се използва за увеличаване на дисплея на екрана. Клиентът може да коригира своите записи като част от процеса на електронна поръчка, използвайки обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не щракне върху бутона, който завършва процеса на поръчка.

2.6 За сключване на договора е достъпен само немски език.

2.7 Обработката на поръчките и контактите обикновено се извършват по имейл и автоматизирана обработка на поръчките. Клиентът трябва да се увери, че имейл адресът, предоставен от него за обработка на поръчката, е правилен, така че имейлите, изпратени от продавача, да могат да бъдат получени на този адрес. По-специално, когато използва SPAM филтри, клиентът трябва да гарантира, че всички имейли, изпратени от продавача или от трети страни, натоварени да обработят поръчката, могат да бъдат доставени.

3) право на отказ

3.1 Потребителите обикновено имат право на отказ.

3.2 Допълнителна информация относно правото на отказ може да бъде намерена в политиката за анулиране на продавача.

4) Цени и условия на плащане

4.1 Освен ако не е посочено друго в описанието на продукта на продавача, посочените цени са общи цени, които включват законоустановен данък върху продажбите. Всички допълнителни разходи за доставка и доставка, които могат да бъдат направени, са посочени отделно в съответното описание на продукта.

4.2 Опцията (ите) за плащане ще бъдат съобщени на клиента в онлайн магазина на продавача.

4.3 Ако е договорено предплащане по банков път, плащането се дължи незабавно след сключването на договора, освен ако страните не са уговорили по-късна дата.

4.4 При плащане с помощта на един от начините за плащане, предлагани от PayPal, плащането се обработва от доставчика на платежни услуги PayPal (Европа) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (оттук нататък: "PayPal"), подлежащо на PayPal - Условия за ползване, достъпни под https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full или - ако клиентът няма сметка в PayPal - при условията и реда за плащания без сметка в PayPal, които могат да бъдат разгледани на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Доставка и условия за доставка

5.1 Доставката на стоки се извършва по диспечерския маршрут до посочения от клиента адрес за доставка, освен ако не е уговорено друго. При обработката на транзакцията, адресът за доставка, посочен в обработката на поръчката на продавача, е определящ. Отклонявайки се от това, при избора на метод на плащане с PayPal, адресът за доставка, съхраняван от клиента в PayPal по време на плащането, е определящ.

5.2 Ако транспортната компания изпрати стоката обратно на продавача, тъй като доставката до клиента не е била възможна, клиентът поема разходите за неуспешната пратка. Това не важи, ако клиентът ефективно упражнява правото си на отказ, ако не носи отговорност за обстоятелството, довело до невъзможност за доставка или ако временно е бил възпрепятстван да приеме предлаганата услуга, освен ако продавачът не му е предоставил възможност беше обявил услугата предварително за разумен срок.

5.3 Вземането не е възможно по логистични причини.

6) Запазване на заглавието

Ако продавачът направи авансово плащане, той запазва собствеността върху доставените стоки, докато дължимата покупна цена не бъде изплатена изцяло.

7) Отговорност за дефекти (гаранция)

7.1 Ако закупеният артикул е дефектен, се прилагат разпоредбите на законовата отговорност за дефекти.

7.2 Клиентът е помолен да се оплаче на доставчика за доставени стоки с очевидни транспортни повреди и да информира продавача за това. Ако клиентът не се съобрази, това няма ефект върху неговите законови или договорни искове за дефекти.

8) Осребряване на ваучери за кампания

8.1 Ваучери, които се издават безплатно от продавача като част от промоции с определен срок на валидност и които не могат да бъдат закупени от клиента (наричани по-долу „промоционални ваучери“), могат да бъдат осребрени само в онлайн магазина на продавача и само в рамките на посочения срок.

8.2 Отделни продукти могат да бъдат изключени от ваучерната кампания, ако има съответно ограничение от съдържанието на ваучера за кампанията.

8.3 Промоционалните ваучери могат да бъдат осребрени само преди приключване на процеса на поръчка. Последващо таксуване не е възможно.

8.4 Само една ваучер за кампания може да бъде осребрена за поръчка.

8.5 Стойността на стоките трябва да бъде поне равна на сумата на ваучера за кампанията. Оставащият кредит няма да бъде възстановен от продавача.

8.6 Ако стойността на ваучера за кампания е недостатъчна за покриване на поръчката, може да бъде избран един от другите начини на плащане, предлагани от продавача, за да се уреди разликата.

8.7 Кредитът на ваучер за кампания нито се изплаща в брой, нито се плаща лихва.

8.8 Ваучерът за кампанията няма да бъде възстановен, ако клиентът върне платените стоки изцяло или частично с ваучера за кампанията в рамките на законово уреденото му право на отказ.

8.9 Ваучерът за кампанията е прехвърлим. С освобождаващ ефект продавачът може да извърши плащания към съответния собственик, който осребрява промоционалния ваучер в онлайн магазина на продавача. Това не важи, ако продавачът знае или е по небрежност по незнание на неразрешението, правна неспособност или липса на разрешение на съответния собственик.

9) Приложимо право

Законът на Федерална република Германия се прилага за всички правоотношения между страните, с изключение на законите за международната покупка на движими стоки. По отношение на потребителите този избор на закон се прилага само доколкото защитата, предоставена от задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване, не е отнета.

10) Алтернативно разрешаване на спорове

10.1 Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове под следната връзка: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от онлайн продажби или договори за услуги, в които участва потребител.

10.2 Продавачът не е задължен, нито желае да участва в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.