Obsah

 1. rozsah
 2. Uzavření smlouvy
 3. Právo na odstoupení
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Dodací a přepravní podmínky
 6. Výhrada vlastnictví
 7. Odpovědnost za vady (záruka)
 8. Uplatnění poukázek na kampaň
 9. Aplikované právo
 10. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Holger Käding, obchodující na „samstore.de“ (dále jen „prodávající“), se vztahují na všechny smlouvy o dodání zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) s Prodávající s ohledem na zboží zobrazené prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních podmínek zákazníka se tímto odmítá, není-li dohodnuto jinak.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto podmínek je jakákoli fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně obchodní ani nezávislou profesní činností. Podnikatelem ve smyslu těchto podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při uzavírání právní transakce jedná v rámci své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky ze strany prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník může nabídku odeslat pomocí online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a provedení procesu elektronické objednávky zákazník předloží právně závaznou nabídku smlouvy týkající se zboží v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, které uzavírá proces objednávání. Zákazník může nabídku zaslat prodejci také telefonicky nebo e-mailem.

2.3 Prodávající může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů,

 • zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo e-mailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, nebo
 • doručením objednaného zboží zákazníkovi, přičemž je rozhodující převzetí zboží zákazníkem, nebo
 • tím, že po zadání objednávky vyzve zákazníka k zaplacení.

Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v době, kdy dojde k první z výše uvedených alternativ. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí na konci pátého dne po odeslání nabídky. Pokud prodejce ve výše uvedené lhůtě nabídku zákazníka nepřijme, považuje se to za odmítnutí nabídky, takže zákazník již není svým prohlášením o záměru vázán.

2.4 Při odeslání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího prodejce uloží text smlouvy a odešle jej zákazníkovi v textové podobě (např. E-mailem, faxem nebo dopisem) po odeslání objednávky spolu se současnými obchodními podmínkami. Text smlouvy je navíc archivován na webových stránkách prodávajícího a zákazník k němu může bezplatně přistupovat prostřednictvím svého zákaznického účtu chráněného heslem zadáním příslušných přihlašovacích údajů za předpokladu, že si zákazník vytvořil účet zákazníka v online obchodě prodávajícího před odesláním objednávky.

2.5 Před odesláním závazné objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodejce může zákazník identifikovat možné vstupní chyby pečlivým přečtením informací zobrazených na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může své položky opravit v rámci procesu elektronického objednávání pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které uzavírá proces objednávání.

2.6 Pro uzavření smlouvy je k dispozici pouze německý jazyk.

2.7 Zpracování objednávky a kontakt se obvykle provádí e-mailem a automatizovaným zpracováním objednávky. Zákazník musí zajistit, aby e-mailová adresa, kterou poskytl pro zpracování objednávky, byla správná, aby mohly být e-maily zaslané prodejcem přijímány na této adrese. Zejména při použití filtrů SPAM musí zákazník zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily odeslané prodejcem nebo třetími stranami pověřenými zpracováním objednávky.

3) právo na odstoupení

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení naleznete v storno podmínkách prodejce.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, uvedené ceny jsou celkové ceny včetně zákonné daně z prodeje. Veškeré další náklady na dopravu a dopravu, které mohou vzniknout, jsou specifikovány samostatně v popisu příslušného produktu.

4.2 Možnosti platby budou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího.

4.3 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem, je platba splatná okamžitě po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.

4.4 Při platbě pomocí jedné z platebních metod nabízených společností PayPal je platba zpracovávána poskytovatelem platebních služeb PayPal (Evropa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen: „PayPal“), s výhradou PayPal - Podmínky použití, dostupné pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - podle podmínek pro platby bez účtu PayPal, které lze zobrazit na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Dodací a přepravní podmínky

5.1 Dodání zboží probíhá na expediční trase na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující doručovací adresa uvedená při zpracování objednávky prodejce. Odchylně od toho je při výběru platební metody PayPal rozhodující doručovací adresa uložená zákazníkem na PayPal v době platby.

5.2 Pokud přepravní společnost zašle zboží zpět prodejci, protože dodání zákazníkovi nebylo možné, nese náklady za neúspěšnou zásilku zákazník. To neplatí, pokud zákazník účinně využije své právo na odstoupení, pokud není odpovědný za okolnost, která vedla k nemožnosti dodávky, nebo pokud mu bylo dočasně bráněno v přijetí nabízené služby, pokud mu prodejce nedal příležitost oznámil službu s dostatečným předstihem.

5.3 Vyzvednutí není možné z logistických důvodů.

6) Výhrada vlastnictví

Pokud prodávající provede platbu předem, ponechává si vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1 Pokud je zakoupená věc vadná, platí ustanovení zákonné odpovědnosti za vady.

7.2 Zákazník je vyzván k reklamaci doručovatele na dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě a o tom informovat prodávajícího. Pokud zákazník nedodrží, nemá to vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Uplatnění poukázek na kampaň

8.1 Poukazy, které vydává prodejce zdarma v rámci propagačních akcí s určitou dobou platnosti a které si zákazník nemůže zakoupit (dále jen „propagační poukázky“), lze uplatnit pouze v internetovém obchodě prodávajícího a pouze ve stanovené lhůtě.

8.2 Z voucherové kampaně lze vyloučit jednotlivé produkty, pokud existuje odpovídající omezení obsahu voucheru na kampaň.

8.3 Propagační poukázky lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následná fakturace není možná.

8.4 U každé objednávky lze uplatnit pouze jeden poukaz na kampaň.

8.5 Hodnota zboží musí být alespoň stejná jako částka za kampaňový poukaz. Prodávající nevrací žádný zbývající kredit.

8.6 Pokud hodnota poukazu na kampaň není dostatečná k pokrytí objednávky, lze k vyrovnání rozdílu zvolit jednu z dalších platebních metod nabízených prodejcem.

8.7 Kredit poukazu na kampaň není vyplácen v hotovosti ani úroky.

8.8 Poukázka na kampaň nebude vrácena, pokud zákazník vrátí zboží zaplacené zcela nebo zčásti s poukážkou na kampaň v rámci svého zákonného práva na odstoupení.

8.9 Poukaz na kampaň je přenositelný. Prodejce může s vybíjením platit příslušnému majiteli, který uplatní propagační poukaz v internetovém obchodě prodávajícího. To neplatí, pokud má prodejce znalosti nebo hrubou nedbalost neznalosti o neautorizaci, právní nezpůsobilosti nebo nedostatečné autorizaci příslušného vlastníka.

9) Rozhodné právo

Zákony Spolkové republiky Německo se vztahují na všechny právní vztahy mezi stranami, s výjimkou zákonů o mezinárodním nákupu movitého zboží. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije, pouze pokud není zrušena ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklé bydliště.

10) Alternativní řešení sporů

10.1 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů pod tímto odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní urovnávání sporů vyplývajících z online kupních smluv nebo smluv o službách, do nichž je zapojen spotřebitel.

10.2 Prodávající není ani povinen, ani ochoten účastnit se postupu urovnávání sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.