Inhoudsopgave

 1. reikwijdte
 2. Totstandkoming van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Inwisselen van campagnevouchers
 9. Toepasselijk recht
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Holger Käding, handelend onder "samstore.de" (hierna "verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor levering van goederen waarmee een consument of ondernemer (hierna "klant") Verkoper met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden getoond. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. De klant kan het aanbod ook telefonisch of per e-mail bij de verkoper indienen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen bij de klant af te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van de bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van de bovengenoemde alternatieven het eerst optreedt. De termijn voor het accepteren van het aanbod begint op de dag nadat het aanbod door de klant is verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd na het plaatsen van zijn bestelling samen met de huidige voorwaarden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de verkoper en is deze gratis toegankelijk voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde klantaccount door de overeenkomstige inloggegevens in te voeren, op voorwaarde dat de klant een klantaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling verstuurt.

2.5 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die wordt gebruikt om de weergave op het scherm te vergroten. De klant kan zijn invoer corrigeren als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.7 Orderverwerking en contact worden meestal uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die de opdracht hebben gekregen om de bestelling te verwerken, worden verzonden.

3) herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 De betalingsoptie (s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling via bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.4 Bij betaling met een van de door PayPal aangeboden betalingsmethoden, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van PayPal - Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die te raadplegen zijn op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 De levering van goederen vindt plaats op de verzendroute naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend. In afwijking hiervan is bij het kiezen van de PayPal-betaalmethode het afleveradres dat door de klant bij PayPal is opgeslagen op het moment van betaling doorslaggevend.

5.2 Als het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten van de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, als hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of als hij tijdelijk verhinderd is de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem in de gelegenheid heeft gesteld. had de dienst een redelijke tijd van tevoren aangekondigd.

5.3 Afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper een vooruitbetaling doet, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en om de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisselen van campagnevouchers

8.1 Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen binnen de aangegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen van de tegoedboncampagne worden uitgesloten als er een overeenkomstige beperking is van de inhoud van de tegoedbon.

8.3 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere facturering is niet mogelijk.

8.4 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

8.5 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend krediet wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6 Als de waarde van de campagnevoucher onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden geselecteerd om het verschil te verrekenen.

8.7 Het tegoed van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente vergoed.

8.8 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert met de actievoucher in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

8.9 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan, met vervelende werking, betalingen doen aan de respectieve eigenaar die de actievoucher in de online winkel van de verkoper inwisselt. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-autorisatie, juridische onbekwaamheid of het ontbreken van autorisatie van de respectieve eigenaar.

9) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze slechts voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- of servicecontracten waarbij een consument is betrokken.

10.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.