Spis treści

 1. zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 8. Realizacja kuponów kampanii
 9. Obowiązujące prawo
 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1 Zakres

1.1 Niniejsze ogólne warunki (zwane dalej „OWH”) firmy Holger Käding, prowadzącej działalność handlową pod adresem „samstore.de” (dalej „sprzedawca”), mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, z którymi konsument lub przedsiębiorca (dalej „klient”) Sprzedawca w odniesieniu do towarów wystawianych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. O ile nie uzgodniono inaczej, wyklucza się włączenie własnych warunków klienta.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani komercyjne, ani samodzielna działalność zawodowa. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków handlowych jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa, która dokonując czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążącej oferty sprzedawcy, lecz służą do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pomocą internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu przez elektroniczny proces składania zamówienia, klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towar znajdujący się w koszyku poprzez kliknięcie w przycisk kończący proces składania zamówienia. Klient może również złożyć ofertę sprzedawcy telefonicznie lub mailowo.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • wysyłając klientowi pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub e-mail), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez klienta potwierdzenia zamówienia, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decyduje odbiór towaru przez klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli jest kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje jako pierwsza. Bieg terminu na przyjęcie oferty rozpoczyna się następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w powyższym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany złożonym oświadczeniem woli.

2.4 Składając ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedającego, tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę i wysyłany do klienta w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list) po złożeniu zamówienia wraz z niniejszym regulaminem. Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej sprzedawcy i klient może uzyskać do niego bezpłatny dostęp za pośrednictwem swojego chronionego hasłem konta klienta poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do logowania, pod warunkiem, że klient utworzył konto klienta w sklepie internetowym sprzedawcy przed wysłaniem zamówienia.

2.5 Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedawcy, klient może zidentyfikować możliwe błędy we wprowadzonych danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększana jest reprezentacja na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu zamawiania za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.6 Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

2.7 Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywa się zwykle za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego do realizacji zamówienia jest poprawny, aby e-maile wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym zlecono realizację zamówienia, mogą zostać dostarczone.

3) prawo odstąpienia od umowy

3.1 Konsumenci na ogół mają prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce sprzedawcy dotyczącej anulowania.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie określono inaczej w opisie produktu sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą zostać poniesione, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2 Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.3 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

4.4 W przypadku płatności przy użyciu jednej z metod płatności oferowanych przez PayPal, płatność jest przetwarzana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: „PayPal”), z zastrzeżeniem PayPal - Warunki użytkowania, dostępne pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - na warunkach płatności bez konta PayPal, które można obejrzeć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1 Dostawa towaru odbywa się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji miarodajny jest adres dostawy podany w realizacji zamówienia sprzedawcy. W odróżnieniu od tego, przy wyborze metody płatności PayPal decyduje adres dostawy przechowywany przez klienta w PayPal w momencie płatności.

5.2 Jeżeli firma transportowa odeśle towar do sprzedawcy, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty za nieudaną wysyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jeśli nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność, która doprowadziła do niemożności dostawy lub jeśli czasowo nie mógł skorzystać z oferowanej usługi, chyba że sprzedawca dał mu możliwość ogłosił usługę z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.3 Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zastrzeżenie własności

Jeśli sprzedawca wpłaci zaliczkę, zachowuje on własność dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7.1 Jeżeli zakupiony przedmiot ma wadę, obowiązują przepisy o odpowiedzialności ustawowej za wady.

7.2 Klient proszony jest o reklamację dostawcy dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli klient nie zastosuje się, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja kuponów kampanii

8.1 Kupony, które są wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji z określonym okresem ważności i których klient nie może kupić (zwane dalej „kuponami promocyjnymi”), można zrealizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określonym czasie.

8.2 Poszczególne produkty można wykluczyć z kampanii kuponowej, jeśli istnieje odpowiednie ograniczenie w treści kuponu promocyjnego.

8.3 Kupony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Późniejsze rozliczenia nie są możliwe.

8.4 W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon kampanii.

8.5 Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

8.6 Jeżeli wartość bonu promocyjnego jest niewystarczająca do pokrycia zamówienia, do uregulowania różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

8.7 Kredyt kuponu promocyjnego nie jest wypłacany gotówką ani nie jest oprocentowany.

8.8 Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci opłacony towar w całości lub w części wraz z kuponem promocyjnym w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8.9 Kupon na kampanię jest zbywalny. Sprzedawca może ze skutkiem odstąpić od płatności na rzecz odpowiedniego właściciela, który zrealizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca ma wiedzę lub rażąco niedbalstwo o braku upoważnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku upoważnienia odpowiedniego właściciela.

9) Prawo właściwe

Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu ruchomości. W przypadku konsumentów taki wybór prawa obowiązuje tylko w zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostanie cofnięta.

10) Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

10.1 Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

10.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie chce uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów.