Obsah

 1. rozsah
 2. Uzavretie zmluvy
 3. Právo na odstúpenie
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Dodacie a prepravné podmienky
 6. Výhrada vlastníctva
 7. Zodpovednosť za vady (záruka)
 8. Uplatnenie poukážok na kampaň
 9. Rozhodné právo
 10. Alternatívne spôsoby riešenia sporov

1) Rozsah

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Holger Käding, obchodujúcej na adrese „samstore.de“ (ďalej len „predávajúci“), sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodávke tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „zákazník“) s Predávajúci, pokiaľ ide o tovar, ktorý zobrazuje predávajúci vo svojom internetovom obchode. Zahrnutie vlastných podmienok zákazníka sa týmto zamieta, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

1.2 Spotrebiteľom v zmysle týchto obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na účely, ktoré nie sú väčšinou ani komerčným, ani nezávislou odbornou činnosťou. Podnikateľom v zmysle týchto obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba alebo právne partnerstvo, ktoré pri uzatváraní právnej transakcie koná v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti.

2) Uzavretie zmluvy

2.1 Popisy produktov obsiahnuté v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväzné ponuky zo strany predávajúceho, ale slúžia na predloženie záväznej ponuky zo strany zákazníka.

2.2 Zákazník môže ponuku predložiť pomocou online objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode predávajúceho. Po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a vykonaní procesu elektronickej objednávky zákazník predloží právne záväznú ponuku zmluvy týkajúcej sa tovaru v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo, ktoré ukončuje proces objednávky. Zákazník môže ponuku predložiť predávajúcemu aj telefonicky alebo e-mailom.

2.3 Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní,

 • zaslaním zákazníka písomným potvrdením objednávky alebo potvrdením objednávky v textovej podobe (faxom alebo e-mailom), pričom je rozhodujúce prijatie zákazníka potvrdením objednávky, príp.
 • dodaním objednaného tovaru k zákazníkovi, pričom je rozhodujúce prevzatie tovaru zákazníkom, príp
 • tak, že po zadaní objednávky požiada zákazníka o zaplatenie.

Ak existuje niekoľko z vyššie uvedených alternatív, zmluva sa uzatvára v čase, keď k jednej z vyššie uvedených alternatív dôjde ako prvá. Lehota na prijatie ponuky začína plynúť dňom nasledujúcim po odoslaní ponuky zákazníkom a končí sa piatym dňom po odoslaní ponuky. Pokiaľ predávajúci v uvedenom období neprijme ponuku zákazníka, považuje sa to za odmietnutie ponuky, takže zákazník už nie je viazaný svojím vyhlásením o úmysle.

2.4 Pri odoslaní ponuky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho sa text zmluvy predávajúci uloží a odošle zákazníkovi v textovej podobe (napr. E-mailom, faxom alebo listom) po odoslaní objednávky spolu s týmito obchodnými podmienkami. Text zmluvy sa navyše archivuje na webovej stránke predávajúceho a zákazník k nej môže bezplatne získať prístup prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu chráneného heslom zadaním zodpovedajúcich prihlasovacích údajov, pokiaľ si zákazník pred odoslaním objednávky vytvoril zákaznícky účet v internetovom obchode predávajúceho.

2.5 Pred odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník identifikovať možné chyby vstupu pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie vstupných chýb môže byť funkcia zväčšenia prehľadávača, pomocou ktorej je zväčšené zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže svoje zadania opraviť v rámci procesu elektronického objednávania pomocou obvyklých funkcií klávesnice a myši, kým neklikne na tlačidlo, ktoré ukončí proces objednávania.

2.6 Na uzavretie zmluvy je k dispozícii iba nemecký jazyk.

2.7 Spracovanie objednávky a kontakt sa zvyčajne vykonáva prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávky. Zákazník musí zabezpečiť, aby ním uvedená e-mailová adresa uvedená pri spracovaní objednávky bola správna, aby bolo možné na túto adresu dostávať e-maily zaslané predávajúcim. Predovšetkým pri použití SPAM filtrov musí zákazník zabezpečiť, aby mohli byť doručené všetky e-maily zasielané predávajúcim alebo tretími stranami poverenými predávajúcim na spracovanie objednávky.

3) právo na odstúpenie od zmluvy

3.1 Spotrebitelia majú spravidla právo na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v storno podmienkach predajcu.

4) Ceny a platobné podmienky

4.1 Pokiaľ nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, uvedené ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z obratu. Akékoľvek ďalšie náklady na doručenie a prepravu, ktoré môžu vzniknúť, sú osobitne uvedené v príslušnom popise produktu.

4.2 Možnosti platby budú zákazníkovi oznámené v online obchode predávajúceho.

4.3 Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, platba je splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.

4.4 Pri platbe pomocou jedného z platobných spôsobov ponúkaných službou PayPal platbu spracuje poskytovateľ platobných služieb PayPal (Európa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“), s výhradou služby PayPal - Podmienky používania, dostupné pod https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full alebo - ak zákazník nemá účet PayPal - podľa podmienok pre platby bez účtu PayPal, ktoré si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Dodacie a prepravné podmienky

5.1 Dodanie tovaru sa uskutočňuje na expedičnej trase na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca dodacia adresa uvedená pri spracovaní objednávky predajcu. Odchylne od toho je pri výbere spôsobu platby PayPal rozhodujúca doručovacia adresa uložená zákazníkom v PayPal v čase platby.

5.2 Ak prepravná spoločnosť pošle tovar späť predávajúcemu, pretože dodanie zákazníkovi nebolo možné, nesie náklady za neúspešnú prepravu zákazník. To neplatí, ak zákazník efektívne využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak nezodpovedá za okolnosť, ktorá viedla k nemožnosti dodávky, alebo ak mu bolo dočasne zabránené v prijatí ponúkanej služby, pokiaľ mu predajca nedal príležitosť oznámil službu v primeranom čase vopred.

5.3 Vyzdvihnutie nie je možné z logistických dôvodov.

6) Výhrada vlastníctva

Ak predávajúci vykoná platbu vopred, zostáva mu vlastníkom dodaného tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

7) Zodpovednosť za vady (záruka)

7.1 Ak je zakúpená vec vadná, platia ustanovenia zákonnej zodpovednosti za vady.

7.2 Zákazník je vyzvaný k reklamácii u dodávateľa na dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave a o tom informovať predávajúceho. Ak zákazník nedodrží, nemá to žiadny vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z vád.

8) Uplatnenie poukážok na kampaň

8.1 Poukazy, ktoré vydáva predávajúci bezplatne v rámci akcií s určitou dobou platnosti a ktoré si zákazník nemôže kúpiť (ďalej len „propagačné poukazy“), je možné uplatniť iba v internetovom obchode predávajúceho a iba v stanovenej lehote.

8.2 Z voucherovej kampane je možné vylúčiť jednotlivé produkty, ak existuje zodpovedajúce obmedzenie obsahu voucheru na kampaň.

8.3 Propagačné poukazy je možné uplatniť iba pred dokončením procesu objednávky. Následná fakturácia nie je možná.

8.4 Na jednu objednávku je možné uplatniť iba jeden poukaz na kampaň.

8.5 Hodnota tovaru musí minimálne zodpovedať výške kampaňového poukazu. Predajca nevracia žiadny zostávajúci kredit.

8.6 Ak je hodnota poukazu na kampaň nedostatočná na pokrytie objednávky, na vyrovnanie rozdielu je možné zvoliť jeden z ďalších spôsobov platby ponúkaných predajcom.

8.7 Kredit za poukážku na kampaň sa nevypláca v hotovosti ani sa neplatí úrok.

8.8 Kampaňová poukážka nebude vrátená, ak zákazník vráti tovar úplne alebo čiastočne zaplatený za kampaňovú poukážku v rámci rozsahu svojho zákonného práva na odstúpenie.

8.9 Poukaz na kampaň je prenosný. Predajca môže s vybíjaním uskutočniť platby príslušnému vlastníkovi, ktorý uplatní propagačný poukaz v internetovom obchode predávajúceho. To neplatí, ak má predávajúci vedomosť o nedovolenej autorizácii, o jej právnej nespôsobilosti alebo nedostatku autorizácie príslušného vlastníka alebo o tejto nedbanlivosti nevie.

9) Rozhodné právo

Zákony Spolkovej republiky Nemecko sa uplatňujú na všetky právne vzťahy medzi stranami, s výnimkou zákonov o medzinárodnom nákupe hnuteľných vecí. V prípade spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje iba do tej miery, pokiaľ nie je zrušená ochrana poskytnutá kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklé bydlisko.

10) Alternatívne riešenie sporov

10.1 Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online pod týmto odkazom: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Táto platforma slúži ako kontaktný bod pre mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách, do ktorých je zapojený spotrebiteľ.

10.2 Predávajúci nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa postupu urovnávania sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.