Innehållsförteckning

 1. omfattning
 2. Avtalets ingående
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och leveransvillkor
 6. Äganderätten
 7. Ansvar för brister (garanti)
 8. Inlösen av kampanjkuponger
 9. Tillämplig lag
 10. Alternativ tvistlösning

1) Räckvidd

1.1 Dessa allmänna villkor (hädanefter "GTC") för Holger Käding, som handlas under "samstore.de" (hädanefter "säljare"), gäller alla avtal för leverans av varor som en konsument eller entreprenör (nedan kallad "kund") med Säljare med avseende på de varor som säljaren visar i sin onlinebutik. Inkluderingen av kundens egna villkor avvisas härmed, om inte annat överenskommits.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa villkor är varje fysisk person som avslutar en laglig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte är kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet. En entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de avslutar en juridisk transaktion, utövar sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Avtalets ingående

2.1 Produktbeskrivningarna i säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet med hjälp av onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att de valda varorna har placerats i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Kunden kan också lämna erbjudandet till säljaren via telefon eller e-post.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varigenom kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varigenom mottagandet av varorna är avgörande, eller
 • genom att be kunden betala efter att ha gjort sin beställning.

Om det finns flera av de ovannämnda alternativen tecknas avtalet när ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Perioden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att erbjudandet skickats av kunden och slutar i slutet av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovannämnda tidsfrist, anses detta vara ett avslag på erbjudandet, vilket resulterar i att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att ha skickat sin beställning tillsammans med nuvarande villkor. Dessutom arkiveras kontraktstexten på säljarens webbplats och kan nås gratis av kunden via sitt lösenordsskyddade kundkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan han skickar sin beställning.

2.5 Innan den bindande beställningen skickas via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt sätt för bättre identifiering av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, som används för att förstora skärmen på skärmen. Kunden kan korrigera sina poster som en del av den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbord- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 Endast det tyska språket är tillgängligt för ingående av avtalet.

2.7 Orderhantering och kontakt utförs vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han tillhandahållit för att behandla beställningen är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. När SPAM-filter används måste kunden i synnerhet se till att alla e-postmeddelanden som sänds av säljaren eller av tredje part i uppdrag att behandla beställningen kan levereras.

3) ångerrätt

3.1 Konsumenter har i allmänhet ångerrätt.

3.2 Mer information om ångerrätten finns i säljarens avbokningsregler.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totala priser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och leveranskostnader som kan uppkomma specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Betalningsalternativet kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.3 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats, ska betalning ske direkt efter avtalets ingående, såvida inte parterna har kommit överens om ett senare förfallodag.

4.4 När du betalar med en av de betalningsmetoder som erbjuds av PayPal behandlas betalningen av betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan: "PayPal"), med förbehåll för PayPal - Användarvillkor, tillgängliga under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - under villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Leverans- och leveransvillkor

5.1 Leverans av varor sker på leveransvägen till den leveransadress som kunden anger, om inte annat överenskommits. Vid hanteringen av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande. Avvikande från detta, när du väljer PayPal-betalningsmetod, är den leveransadress som kunden har lagrat hos PayPal avgörande.

5.2 Om transportföretaget skickar tillbaka varorna till säljaren eftersom det inte var möjligt att leverera till kunden, bär kunden kostnaderna för den misslyckade leveransen. Detta gäller inte om kunden effektivt utövar sin ångerrätt, om han inte är ansvarig för omständigheten som ledde till omöjlig leverans eller om han tillfälligt hindrades från att acceptera den erbjudna tjänsten, såvida inte säljaren gav honom möjlighet hade meddelat tjänsten en rimlig tid i förväg.

5.3 Hämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Äganderätt

Om säljaren gör en förskottsbetalning behåller han äganderätten till de levererade varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7) Ansvar för brister (garanti)

7.1 Om den köpta artikeln är defekt, gäller bestämmelserna i lagstadgat ansvar för defekter.

7.2 Kunden ombeds klaga till leverantören om levererade varor med uppenbara transportskador och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta påverkar detta inte hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk på brister.

8) Inlösen av kampanjkuponger

8.1 Kuponger som utfärdas gratis av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (hädanefter "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens onlinebutik och endast inom den angivna perioden.

8.2 Enskilda produkter kan uteslutas från kupongkampanjen om det finns en motsvarande begränsning från kampanjkupongens innehåll.

8.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Senare fakturering är inte möjlig.

8.4 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

8.5 Varans värde måste vara minst lika med kampanjkupongens belopp. Eventuell återstående kredit återbetalas inte av säljaren.

8.6 Om värdet på kampanjkupongen är otillräcklig för att täcka beställningen kan en av de andra betalningsmetoderna som säljaren erbjuder väljas för att reglera skillnaden.

8.7 Krediten för en kampanjkupong betalas varken ut kontant eller ränta.

8.8 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden returnerar de varor som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen inom ramen för hans lagstadgade ångerrätt.

8.9 Kampanjkupongen kan överföras. Säljaren kan med urladdningseffekt göra betalningar till respektive ägare som löser in kampanjkupongen i säljarens onlinebutik. Detta gäller inte om säljaren har kunskap eller grovt oaktsam okunnighet om respektive ägares icke-auktorisation, juridiska oförmåga eller brist på auktorisation.

9) Tillämplig lag

Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller för alla rättsliga förhållanden mellan parterna, exklusive lagarna om internationellt köp av lös gods. När det gäller konsumenter gäller detta val av lag endast i den mån skyddet som beviljas genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte dras tillbaka.

10) Alternativ tvistlösning

10.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online tvistlösning under följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol som uppstår på grund av online-köp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

10.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentnämndsnämnd.