Spring til indhold

Kære kunder, vi vil gerne informere jer om, at vores virksomhed holder ferie indtil 31. marts 2024.
Vi tager gerne imod dine bestillinger og leverer dem straks efter vores hjemkomst.

Desinficerende koncentrater

Desinfektionsmiddelkoncentrater med langtidseffekt

Vores koncentrerede overfladedesinfektionsmidler med langtidseffekt er velegnede til både små og store overflader. Det lukker hygiejnehuller på pålidelig vis. I den korrekte dosering beskytter koncentratet mod bakterier og patogener, såvel som svampesporer, bakterier og vira. Corona- og Novovirus dræbes også pålideligt. Andre fordele ved koncentratet er de lave transportomkostninger, mindre emballageaffald og høj fleksibilitet, da løsningen kan anvendes overalt.

Fordele ved overfladedesinfektionsmidler

Overalt, hvor patogener kommer i kontakt med store områder, er der en særlig høj risiko for mennesker og kæledyr. Virus og bakterier bliver ofte bragt ind udefra. Det desinficerende koncentrat beskytter dog mod bakterier i lang tid. Takket være den langvarige virkning danner desinfektionsmidlet en slags beskyttende film på overfladen og gør det vanskeligt for patogener at kolonisere.

Desinficerende koncentrat:
Eksempler på anvendelse

Du kan bruge vores overfladedesinfektionsmidler i både professionelle og private sammenhænge. Lad os se nærmere på disse to applikationer.

a) Privat brug af overfladedesinfektionsmidler

Vi kommer alle i kontakt med virus og bakterier på rejser, i offentlig transport, på arbejdet, i skolen, i klubben og når vi handler. Coronavirus, norovirus og influenzavirus anses for at være særligt farlige, men andre patogener såsom mange bakterier og svampesporer bør heller ikke undervurderes. Vi bærer disse vira og bakterier ind i vores private sfære. Med langsigtet overfladedesinfektion og personlig hygiejne beskytter vi os selv og vores pårørende i hjemmemiljøet mod kontakt med farlige patogener.

b) Desinfektionsmiddelkoncentrat til det professionelle miljø

Desinfektion af overflader er især vigtigt i professionelle miljøer, hvor mange mennesker mødes. Det skal endda udføres med en times mellemrum. Det har længe været almindelig praksis i f.eks. sundhedssektoren og blev endda fremskyndet under coronapandemien. Den store fordel her er, at koncentratet er ekstremt økonomisk og kan bruges til at rengøre store områder. Brugen af koncentrerede overfladedesinfektionsmidler er særlig vigtig i disse områder:

  • Hospitaler og klinikker
  • Ambulatorier
  • Plejehjem
  • Skoler og daginstitutioner
  • Kantiner
  • Åbne kontorlandskaber
  • Produktionsfaciliteter
  • Klubhuse
  • og meget mere.

Hvordan anvendes overfladedesinfektionsmiddelkoncentratet korrekt?

Det er meget nemt at bruge: Emballagen angiver mængden af vand og den korrekte dosering: Brug 1,0 liter koncentrat til 100 liter vand.

Sikkerhedsbemærkning

Arbejdsgivernes ansvarsforsikringsforening foreskriver, at der skal bæres handsker ved håndtering af desinfektionsmidler. Skadelig ved indtagelse. Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. Meget giftig for vandlevende organismer. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Du må ikke spise, drikke eller ryge under brug. VED INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUD (eller hår): Fjern straks alt forurenet tøj. Skyl huden med vand/bruser. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eksisterende kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Ring straks til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, så hav emballage eller etiket klar. Opbevares utilgængeligt for børn.
Må kun anvendes med vand og i henhold til blandingstabellen. Må ikke bruges sammen med andre rengørings- eller desinfektionsmidler.

Kan bruges på alle overflader. Ved tvivlsomt følsomme overflader anbefaler vi en modstandstest på et ikke synligt område. Må kun opbevares i en lukket beholder. Opbevares på et køligt og tørt sted.

Beholderen kan kun genbruges, når den er helt tom. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Bortskaffes i overensstemmelse med lokale og officielle regler.

Reg. nr. for biocid: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Den brugsklare opløsning i henhold til blandingstabellen kræver ikke et faresymbol.