Preskočiť na obsah

Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali, že naša spoločnosť bude mať do 31. marca 2024 dovolenku.
Vaše objednávky radi prijmeme a doručíme ihneď po našom návrate.

Úvodná stránka » Storno podmienky a storno formulár

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právne transakcie na účely, ktoré nie sú prevažne komerčné ani samostatne zárobkovo činné:

A. Storno podmienky

Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, keď ste Vy alebo Vami menovaná tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzalo posledný tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (Holger Käding, An den Ellmen 14, 53773 Hennef, tel.: 02242-9695650, e-mail: info@versiegelung24.com) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom alebo e-mailom zaslaným poštou) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Aby ste dodržali lehotu na zrušenie, stačí, aby ste odoslali oznámenie o uplatnení svojho práva na zrušenie pred uplynutím lehoty na zrušenie.

Dôsledky odstúpenia
Ak odstúpite od tejto zmluvy, poskytneme vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z výberu iného druhu doručenia, ako má najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame ), ktoré budú splatené okamžite a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom zrušení tejto zmluvy. Na túto splátku použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nebolo výslovne dohodnuté niečo iné; V žiadnom prípade vám za túto splátku nebudú účtované žiadne poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, pokiaľ nedostaneme tovar späť alebo pokiaľ nepreukážete, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať ihneď a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o zrušení tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnástich dní.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Akúkoľvek stratu na hodnote tovaru musíte zaplatiť iba vtedy, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je potrebná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vylúčenie alebo predčasné uplynutie práva na odstúpenie

Právo na odstúpenie od zmluvy zaniká predčasne v prípade zmlúv na dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola plomba po dodaní odstránená.

B. Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte prosím tento formulár a odošlite ho späť.

Zapnuté

samstore.de

Holger Käding
Na Ellmen 14
53773 Hennef
Nemecko
E -mail: info@versiegelung24.com

Ja / my (*) týmto rušíme zmluvu, ktorú som ja / my (*) uzatvoril na nákup nasledujúceho tovaru (*) / poskytnutie nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednané dňa (*) ____________ / prijaté (*) __________________

________________________________________________________

Meno spotrebiteľa

________________________________________________________

Adresa spotrebiteľa

________________________________________________________

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je to oznámené na papieri)

_________________________

dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite