Preskočiť na obsah

Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali, že naša spoločnosť bude mať do 31. marca 2024 dovolenku.
Vaše objednávky radi prijmeme a doručíme ihneď po našom návrate.

Úvodná stránka » Všeobecné zmluvné podmienky s informáciami o zákazníkovi

Obsah

 1. rozsah
 2. Uzavretie zmluvy
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy
 4. Ceny a platobné podmienky
 5. Dodacie a dodacie podmienky
 6. Vyhradenie titulu
 7. Zodpovednosť za vady (záruka)
 8. Vyplatenie kampaňových poukážok
 9. Platné právo
 10. Alternatívne spôsoby riešenia sporov

1) Rozsah pôsobnosti

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Holger Käding obchodujúcej pod „versiegelung24.com“ (ďalej len „Predávajúci“) sa vzťahujú na všetky zmluvy o dodávke tovaru, ktoré spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „Zákazník“) s predávajúcim ohľadom tovaru prezentovaného predávajúcim v jeho internetovom obchode. Zahrnutie vlastných podmienok zákazníka je týmto v rozpore, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

1.2  Spotrebiteľom v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny obchod na účely, ktoré nie sú prevažne komerčné ani samostatne zárobkovo činné. Podnikateľom v zmysle týchto obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba alebo právne partnerstvo, ktoré pri uzatváraní právneho obchodu koná pri výkone svojej obchodnej alebo nezávislej profesionálnej činnosti.

2) Uzavretie zmluvy

2.1  Popisy produktov uvedené v internetovom obchode predávajúceho nepredstavujú záväznú ponuku zo strany predávajúceho, ale slúžia k tomu, aby zákazník mohol podať záväznú ponuku.

2.2  Ponuku môže zákazník podať prostredníctvom online objednávkového formulára integrovaného v internetovom obchode predávajúceho. Po vložení vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka a absolvovaní procesu elektronickej objednávky zákazník odošle právne záväznú ponuku zmluvy na tovar v nákupnom košíku kliknutím na tlačidlo, ktorým sa proces objednávky končí. Ďalej môže zákazník ponuku predávajúcemu predložiť aj telefonicky alebo e -mailom.

2.3  Predávajúci môže prijať ponuku zákazníka do piatich dní,

 • zaslaním zákazníkovi písomné potvrdenie objednávky alebo potvrdenie objednávky v textovej podobe (faxom alebo e-mailom), pričom je rozhodujúce prijatie potvrdenia objednávky zákazníkom, alebo
 • dodaním objednaného tovaru zákazníkovi, pričom je rozhodujúce prevzatie tovaru zákazníkom, príp
 • požiadaním zákazníka o zaplatenie po zadaní objednávky.

Ak existuje niekoľko z uvedených alternatív, zmluva sa uzatvára v čase, keď sa jedna z vyššie uvedených alternatív vyskytne ako prvá. Lehota na prijatie ponuky začína dňom nasledujúcim po odoslaní ponuky zákazníkom a končí na konci piateho dňa po odoslaní ponuky. Ak predávajúci neakceptuje ponuku zákazníka vo vyššie uvedenej lehote, považuje sa to za odmietnutie ponuky s tým, že zákazník už nie je viazaný svojim vyhlásením o zámere.

2.4  Pri podaní ponuky prostredníctvom internetového objednávkového formulára predávajúceho je text zmluvy predávajúcim uložený a odoslaný zákazníkovi v textovej podobe (napr. e-mailom, faxom alebo listom) spolu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami po odoslaní objednávky. bola odoslaná. Text zmluvy je navyše archivovaný na webovej stránke predávajúceho a zákazník si ho môže bezplatne vyvolať prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu chráneného heslom zadaním zodpovedajúcich prihlasovacích údajov za predpokladu, že si zákazník vytvoril zákaznícky účet v internetový obchod predávajúceho pred odoslaním objednávky.

2.5  Pred odoslaním záväznej objednávky prostredníctvom online objednávkového formulára predávajúceho môže zákazník pozorným prečítaním informácií zobrazených na obrazovke identifikovať prípadné chyby zadávania. Účinným technickým prostriedkom na lepšie rozpoznanie chýb zadávania môže byť funkcia zväčšenia prehliadača, pomocou ktorej sa zväčší zobrazenie na obrazovke. Zákazník môže opravovať svoje záznamy v rámci procesu elektronického objednávania pomocou bežných funkcií klávesnice a myši, kým neklikne na tlačidlo, ktorým sa proces objednávania končí.

2.6  Na uzatvorenie zmluvy je k dispozícii iba nemecký jazyk.

2.7  Spracovanie a kontaktovanie objednávky prebieha spravidla prostredníctvom e-mailu a automatizovaného spracovania objednávky. Zákazník musí zabezpečiť, aby ním zadaná e-mailová adresa na spracovanie objednávky bola správna, aby na túto adresu bolo možné prijímať e-maily odoslané predávajúcim. Najmä pri použití SPAM filtrov musí zákazník zabezpečiť, aby bolo možné doručiť všetky e-maily odoslané predávajúcim alebo tretími stranami poverenými predávajúcim na vybavenie objednávky.

3) právo na odstúpenie od zmluvy

3.1  Spotrebitelia majú vo všeobecnosti právo na odstúpenie od zmluvy.

3.2  Ďalšie informácie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v storno podmienkach predávajúceho.

4) Ceny a platobné podmienky

4.1  Ak nie je v popise produktu predávajúceho uvedené inak, uvádzané ceny sú celkové ceny vrátane zákonnej dane z obratu. Akékoľvek dodatočné náklady na dodanie a prepravu, ktoré môžu vzniknúť, sú špecifikované samostatne v príslušnom popise produktu.

4.2  Možnosti platby budú oznámené zákazníkovi v internetovom obchode predávajúceho.

4.3  Ak bola dohodnutá platba vopred bankovým prevodom, je platba splatná ihneď po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli na neskoršom termíne splatnosti.

4.4  Pri platbe platobným spôsobom, ktorý ponúka PayPal, je platba spracovaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len: „PayPal“), v rámci platnosti Podmienok používania PayPal, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  alebo – ak zákazník nemá PayPal účet – podľa podmienok pre platby bez PayPal účtu, ktoré si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Dodacie a dodacie podmienky

5.1  Tovar je dodávaný na dodaciu adresu určenú zákazníkom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri spracovaní transakcie je rozhodujúca adresa dodania uvedená pri spracovaní objednávky predávajúceho. Odchylne od toho je pri výbere spôsobu platby PayPal rozhodujúca dodacia adresa, ktorú si zákazník uložil v službe PayPal v čase platby.

5.2  Ak prepravná spoločnosť odošle zaslaný tovar späť predávajúcemu, pretože doručenie zákazníkovi nebolo možné, náklady za neúspešné odoslanie znáša zákazník. To neplatí, ak zákazník efektívne uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, ak nezodpovedá za okolnosť, ktorá viedla k nemožnosti dodania alebo ak mu dočasne bolo znemožnené prijatie ponúkanej služby, pokiaľ mu predávajúci nedal príležitosť výkon v primeranom čase vopred.

5.3  Vyzdvihnutie nie je možné z logistických dôvodov.

6) Výhrada vlastníctva

Ak predávajúci zaplatí zálohovú platbu, zostáva si vlastníctvom dodaného tovaru až do úplného zaplatenia dlžnej kúpnej ceny.

7) Zodpovednosť za vady (záruka)

7.1  Ak je zakúpená vec chybná, platí zákonná zodpovednosť za vady.

7.2  Zákazník je vyzvaný, aby dodaný tovar so zjavným poškodením pri preprave reklamoval u doručovateľa a informoval o tom predávajúceho. Pokiaľ zákazník nevyhovie, nemá to vplyv na jeho zákonné alebo zmluvné nároky z chýb.

8) Vyplatenie poukážok na kampaň

8.1  Poukážky, ktoré predávajúci vydáva bezplatne v rámci akcií s konkrétnou dobou platnosti a ktoré si zákazník nemôže zakúpiť (ďalej len „akciové poukážky“), je možné uplatniť len v internetovom obchode predávajúceho a len v uvedenom období. .

8.2  Jednotlivé produkty môžu byť z kupónovej akcie vylúčené, ak z obsahu kupónovej akcie vyplýva zodpovedajúce obmedzenie.

8.3  Akciové poukážky je možné uplatniť len pred dokončením procesu objednávky. Následné vyúčtovanie nie je možné.

8.4  Na jednu objednávku je možné uplatniť iba jeden propagačný poukaz.

8.5  Hodnota tovaru musí zodpovedať minimálne sume propagačnej poukážky. Akýkoľvek zostávajúci kredit nebude predávajúcim vrátený.

8.6  Ak hodnota propagačnej poukážky nepostačuje na pokrytie objednávky, je možné na vyrovnanie rozdielu zvoliť jeden z iných spôsobov platby ponúkaných predávajúcim.

8.7  Zostatok propagačnej poukážky sa nevypláca v hotovosti ani sa neúročí.

8.8  Akciová poukážka nebude vrátená, ak zákazník vráti tovar, ktorý bol úplne alebo čiastočne zaplatený akciovou poukážkou v rámci svojho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy.

8.9  Akciový poukaz je prenosný. Predávajúci môže s účinkom vybíjania vykonávať platby príslušnému majiteľovi, ktorý uplatní propagačný poukaz v internetovom obchode predávajúceho. To neplatí, ak má predávajúci vedomosť alebo hrubo z nedbalosti ignoruje neautorizáciu, právnu nespôsobilosť alebo nedostatok oprávnenia príslušného vlastníka.

9) Rozhodné právo

Na všetky právne vzťahy medzi stranami sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou zákonov o medzinárodnom nákupe hnuteľných vecí. Pre spotrebiteľov sa táto voľba práva uplatňuje iba vtedy, ak nie je zrušená ochrana poskytovaná kogentnými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má spotrebiteľ obvyklé bydlisko.

10) Alternatívne riešenie sporov

10.1  Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov na internete pod týmto odkazom: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Táto platforma slúži ako kontaktné miesto pre mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z kúpnych zmlúv online alebo zo zmlúv o poskytovaní služieb, do ktorých je zapojený spotrebiteľ.

10.2  Predávajúci nie je povinný ani ochotný zúčastniť sa konania na urovnanie sporu pred spotrebiteľským arbitrážnym senátom.