Preskočiť na obsah

Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali, že naša spoločnosť bude mať do 31. marca 2024 dovolenku.
Vaše objednávky radi prijmeme a doručíme ihneď po našom návrate.

Dezinfekčný prostriedok

Čo má dezinfekčný prostriedok spoločné s tmelmi? Viac, ako si myslíte!

Výdobytky nanotechnológie spôsobili revolúciu aj v oblasti povrchovej dezinfekcie!

Dezinfekčný prostriedok na povrchy

Dezinfekčný prostriedok na ruky

Prípravok na dezinfekciu obuvi

Dezinfekčné koncentráty

Dezinfekčný prostriedok na mobilné telefóny

Problém

Bežné dezinfekčné prostriedky sú účinné okamžite, ale len na krátky čas – počas doby pôsobenia ničia špecifické vírusy a baktérie. Potom je však povrch opäť bezbranne vystavený ich pôsobeniu. Vzniká tak hygienická medzera do ďalšej dezinfekcie, počas ktorej môže dôjsť k opätovnej kolonizácii mikroorganizmami.

Tu prichádza do hry nanotechnológia, ktorá odstraňuje hygienické nedostatky! Okrem okamžitého dezinfekčného účinku vytvára nanomodifikácia povrchu dlhodobý antimikrobiálny účinok.

Ako to funguje? Objavte Bacoban® – našu nano dezinfekciu povrchov s dlhodobou ochranou.

Bezpečnostná poznámka

Združenie zamestnávateľov pre poistenie zodpovednosti za škodu stanovuje, že pri práci s dezinfekčnými prostriedkami sa musia používať rukavice. Škodlivý pri požití. Spôsobuje vážne popáleniny pokožky a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Počas používania nejedzte, nepite a nefajčite. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEvyvolávajte vracanie. PRI KONTAKTE S KOŽOU (alebo vlasmi): Okamžite odstráňte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou/sprchou. Pri zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte existujúce kontaktné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. Okamžite zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si obal alebo etiketu. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Používajte len s vodou a podľa tabuľky miešania. Nepoužívajte s inými čistiacimi alebo dezinfekčnými prostriedkami.

Môže sa používať na všetky povrchy. V prípade citlivých povrchov odporúčame vykonať test odolnosti na nenápadnom mieste. Skladujte len v uzavretej nádobe. Skladujte na chladnom a suchom mieste.

Nádobu možno recyklovať len vtedy, keď je úplne prázdna. Nepoužívajte po dátume exspirácie. Likvidujte v súlade s miestnymi a úradnými predpismi.

Reg. č. biocídu: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Roztok pripravený na použitie podľa tabuľky miešania nevyžaduje symbol nebezpečnosti.