Přeskočit na obsah

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že naše společnost bude mít do 31. března 2024 dovolenou.
Rádi vaše objednávky přijmeme a doručíme je ihned po návratu.

Dezinfekční prostředek

Co má dezinfekční prostředek společného s tmely? Více, než si myslíte!

Výdobytky nanotechnologie způsobily revoluci i v oblasti povrchové dezinfekce!

Dezinfekční prostředek na povrchy

Dezinfekční prostředek na ruce

Prostředek na dezinfekci obuvi

Dezinfekční koncentráty

Problém

Běžné dezinfekční prostředky jsou účinné okamžitě, ale pouze po krátkou dobu – během doby působení ničí specifické viry a bakterie. Poté je však povrch opět bezbranně vystaven jejich působení. Tím vzniká hygienická mezera do další dezinfekce, kdy může opět dojít k rekolonizaci mikroorganismy.

Zde přichází ke slovu nanotechnologie, která odstraňuje hygienickou mezeru! Kromě okamžitého dezinfekčního účinku vytváří nanomodifikace povrchu dlouhodobý antimikrobiální účinek.

Jak to funguje? Objevte Bacoban® – naši nano dezinfekci povrchů s dlouhodobou ochranou.

Bezpečnostní upozornění

Sdružení pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů stanoví, že při práci s dezinfekčními prostředky je nutné používat rukavice. Při požití je škodlivý. Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí. Velmi toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Během používání nejezte, nepijte a nekuřte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEvyvolávejte zvracení. PŘI KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou/sprchou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte stávající kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování. Okamžitě zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře. Pokud je nutná lékařská pomoc, připravte si obal nebo štítek. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Používejte pouze s vodou a podle směšovací tabulky. Nepoužívejte s jinými čisticími nebo dezinfekčními prostředky.

Lze použít na všechny povrchy. U sporně citlivých povrchů doporučujeme provést zkoušku odolnosti na nenápadném místě. Skladujte pouze v uzavřeném obalu. Skladujte na chladném a suchém místě.

Nádobu lze recyklovat pouze tehdy, když je zcela prázdná. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Likvidujte v souladu s místními a úředními předpisy.

Reg. č. biocidu: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Roztok připravený k použití podle směšovací tabulky nevyžaduje symbol nebezpečnosti.