Přeskočit na obsah

Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že naše společnost bude mít do 31. března 2024 dovolenou.
Rádi vaše objednávky přijmeme a doručíme je ihned po návratu.

Domovská stránka » Ochrana dat

Děkujeme za váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má pro versiegelung24.com obzvláště vysokou prioritu. Obecně je možné používat webové stránky versiegelung24.com bez poskytnutí osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nutné zpracovat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování žádný právní základ, obvykle získáme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými pro danou zemi. versiegelung24.com. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost chtěla informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jako správce společnost Versiegelung24.com zavedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetové datové přenosy však obecně mohou mít bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám každá dotčená osoba může svobodně předávat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

1. Definice

Zásady ochrany osobních údajů versiegelung24.com vycházejí z výrazů používaných evropským zákonodárcem pro směrnice a nařízení, když bylo přijato obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme následující termíny:

 • A)    osobní data

  Osobními údaji jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo, zejména přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden nebo více zvláštních znaků, které vyjadřují fyzické, fyziologické, lze identifikovat genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b)    postižená osoba

  Dotčenou osobou je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za zpracování.

 • C)    zpracovává se

  Zpracováním je jakýkoli proces prováděný s pomocí automatizovaných procesů nebo bez nich nebo s jakoukoli takovou řadou procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, objednávání, ukládání, přizpůsobování nebo změna, čtení, dotazování, používání, Zveřejňování prostřednictvím přenos, šíření nebo jakákoli jiná forma poskytování, porovnávání nebo propojování, omezování, mazání nebo ničení.

 • d)    omezení zpracování

  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • E)    profilování

  Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference, zájmy , spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění této fyzické osoby.

 • F)     pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uloženy samostatně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují že osobní údaje nelze přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • G)    Zodpovědný nebo zodpovědný za zpracování

  Odpovědnou osobou nebo osobou odpovědnou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právními předpisy Unie nebo právem členských států, může být odpovědná osoba nebo konkrétní kritéria pro její jmenování stanovena v souladu s právem Unie nebo právem členských států.

 • H)    procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.

 • i)      příjemce

  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Úřady, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřování podle práva Unie nebo práva členských států, však nejsou považovány za příjemce.

 • j)      třetí strana

  Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, odpovědná osoba, zpracovatel a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost odpovědné osoby nebo zpracovatele .

 • k)    souhlas

  Souhlas je jakékoli dobrovolné, informované a jednoznačné prohlášení o záměru, které dotyčná osoba v konkrétním případě učiní formou prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího opatření, kterým dotyčná osoba uvede, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů, dalších zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

Bastian Walger – digitální marketing
Loděnice Agrippina 6
50678 Kolín nad Rýnem
Tel. +49 221 292893-90
Fax. +49 221 292893-99
Identifikační číslo daně z obratu podle § 27 a zákona o dani z obratu:
DE241077366

E -mail: info@versiegelung24.com
Webové stránky: versiegelung24.com

3. Cookies

Internetové stránky versiegelung24.com používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy a uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webových stránek a serverů používá cookies. Mnoho cookies obsahuje takzvané ID cookies. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterých lze webovým stránkám a serverům přiřadit konkrétní internetový prohlížeč, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotyčné osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Používáním cookies může versiegelung24.com poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat v zájmu uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to dělají webové stránky a soubory cookie uložené v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod používá soubor cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách odpovídajícím nastavením v používaném internetovém prohlížeči, a tím trvale vznést námitku proti nastavení cookies. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli odstranit prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Web Versiegelung24.com shromažďuje řadu obecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém přistupuje na web. Tato obecná data a informace jsou uložena v souborech protokolu serveru. (1) použité typy a verze prohlížeče, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které se přístupový systém dostává na naši webovou stránku (tzv. Referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách lze ovládat, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto obecných údajů a informací nevytváří versiegelung24.com žádné závěry o dotyčné osobě. Tyto informace jsou spíše požadovány za účelem (1) správného doručení obsahu našich webových stránek, (2) optimalizace obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytnout orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tato anonymně shromažďovaná data a informace jsou proto statisticky a dále vyhodnocována webem versiegelung24.com s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat v naší společnosti, aby se v konečném důsledku zajistila optimální úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje v souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost registrace na webových stránkách osoby odpovědné za zpracování poskytnutím osobních údajů. Které osobní údaje jsou předávány osobě odpovědné za zpracování, vyplývají z příslušné vstupní masky, která je použita pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány výhradně pro interní použití osobou odpovědnou za zpracování a pro jejich vlastní účely. Osoba odpovědná za zpracování může zajistit předání údajů jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, který také používá osobní údaje výhradně pro interní použití, které lze přičíst osobě odpovědné za zpracování.

Registrací na webové stránce osoby odpovědné za zpracování se ukládá také IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) dotyčné osoby, datum a čas registrace. Tato data jsou uložena na pozadí toho, že je to jediný způsob, jak zabránit zneužívání našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování trestných činů. V tomto ohledu je uložení těchto údajů nezbytné k ochraně osoby odpovědné za zpracování. Tyto údaje nejsou obecně předávány třetím stranám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo nejsou použity k trestnímu stíhání.

Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytnutím osobních údajů umožňuje správci nabídnout subjektu údajů obsah nebo služby, které mohou být vzhledem k povaze věci nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je zcela vymazat z databáze osoby odpovědné za zpracování.

Osoba odpovědná za zpracování poskytne jakékoli dotčené osobě na požádání kdykoli informace o tom, jaké osobní údaje jsou o dotyčné osobě uloženy. Kromě toho osoba odpovědná za zpracování opravuje nebo maže osobní údaje na žádost nebo radu dotčené osoby za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání, které by tomu bránily. V této souvislosti je subjektu údajů k dispozici veškerý počet zaměstnanců osoby odpovědné za zpracování.

6. Kontaktujte možnosti prostřednictvím webových stránek

Z důvodu právních předpisů obsahuje web versiegelung24.com informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt na naši společnost a přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu pro takzvanou elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování e -mailem nebo kontaktním formulářem, osobní údaje přenesené subjektem údajů budou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje dobrovolně předávané subjektem údajů osobě odpovědné za zpracování jsou uchovávány pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

7. Běžné mazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu uložení, nebo pokud to stanoví evropské směrnice a předpisy nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo předpisech, které osoba odpovědná za zpracování podléhá, byla poskytnuta.

Pokud přestane platit účel uchovávání nebo pokud vyprší doba uchovávání předepsaná evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným odpovědným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. Práva subjektu údajů

 • A)    právo na potvrzení

  Každá dotčená osoba má právo dané evropskou směrnicí a poskytovatelem regulace požadovat od osoby odpovědné za zpracování potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • b)    právo na informace

  Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem regulace kdykoli bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které jsou o ní uloženy, a kopii těchto informací od osoby odpovědné za zpracování. Evropské směrnice a nařízení navíc poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování
  • kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány
  • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje sděleny nebo stále jsou zpřístupněny, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
  • existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo právo vznést námitku proti tomuto zpracování
  • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu
  • pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů
  • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl.22 odst.1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů

  Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů také právo obdržet informace o příslušných zárukách v souvislosti s přenosem.

  Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na informace, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • C)    Právo na opravu

  Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a předpisy požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo, s přihlédnutím k účelům zpracování, požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím doplňkového prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce.

 • d)    Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat, aby odpovědná osoba okamžitě vymazala osobní údaje, které se jej týkají, za předpokladu, že se uplatní jeden z následujících důvodů, a pokud zpracování není nutné:

  • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
  • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. A GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
  • Podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO vznesla námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo dotyčná osoba vznese námitku v souladu s článkem 21 odst. 2 Námitka DS-GVO proti zpracování.
  • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
  • Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým podléhá odpovědná osoba.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s článkem 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a dotyčná osoba si přeje, aby byly osobní údaje uložené na versiegelung24.com vymazány, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec versiegelung24.com zařídí, aby žádosti o smazání bylo vyhověno okamžitě.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností versiegelung24.com a pokud je naše společnost odpovědná podle čl. 17 odst. 1 GDPR za účelem vymazání osobních údajů přijme versiegelung24.com příslušná opatření, včetně technických, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informovala další osoby odpovědné za zpracování údajů, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že stanoví, že subjekt údajů požádal o odstranění všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů od těchto jiných osob odpovědných za zpracování údajů, pokud zpracování není nutné. Zaměstnanec versiegelung24.com zařídí v jednotlivých případech nezbytné.

 • E)    Právo na omezení zpracování

  Každá osoba, které se týká zpracování osobních údajů, má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Subjekt údajů zpochybňuje správnost osobních údajů po dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat správnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné, dotyčná osoba odmítá vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů.
  • Odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
  • Subjekt údajů má námitku proti zpracování v souladu s. Čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad důvody dotyčné osoby.

  Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a dotyčná osoba by chtěla požádat o omezení osobních údajů uložených na versiegelung24.com, může kdykoli kontaktovat zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec versiegelung24.com zajistí omezení zpracování.

 • F)     Právo na přenositelnost údajů

  Každá osoba, které se týká zpracování osobních údajů, má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení obdržet osobní údaje, které se jí týkají a které byly zpřístupněny osobě odpovědné dotyčnou osobou, strukturovaně, běžně a strojově. -čitelný formát. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek od odpovědné osoby, jíž byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. A GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A GDPR nebo na smlouvu podle čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR a zpracování probíhá automatizovanými postupy za předpokladu, že zpracování není nutné pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo je prováděn při výkonu veřejné moci, která byla dané osobě přidělena odpovědný.

  Dále při výkonu svého práva na přenositelnost údajů v souladu s článkem 20 odst. 1 GDPR, máte právo na přenos osobních údajů přímo od jedné odpovědné osoby další odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné a za předpokladu, že tím nebudou narušena práva a svobody jiných osob.

  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat zaměstnance versiegelung24.com.

 • G)    právo vznést námitku

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jich týká, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. E nebo f DS-GVO se podává k podání námitky. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Versiegelung24.com již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitky, pokud nedokážeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží k prosazení, výkonu nebo obhajobě zákonných nároků.

  Pokud versiegelung24.com zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé pošty, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování versiegelung24.com pro účely přímého marketingu, Versiegelung24.com již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

  Subjekt údajů má dále právo z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní situace, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týká, které provádí versiegelung24.com pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s Čl. 89 odst. 1 GDPR, vznést námitku, pokud není takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

  Za účelem uplatnění práva vznést námitku může dotyčná osoba kontaktovat kteréhokoli zaměstnance versiegelung24.com nebo jiného zaměstnance přímo. Subjekt údajů má také v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES právo uplatnit své právo na námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, v nichž se používají technické specifikace.

 • H)    Automatizované rozhodování případ od případu, včetně profilování

  Každá osoba, které se týká zpracování osobních údajů, má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování -, které na ně má právní účinky nebo je obdobně významně ovlivňuje, za předpokladu že rozhodnutí (1) není nutné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou, nebo (2) je přípustné na základě práva Unie nebo členského státu, jemuž odpovědná osoba podléhá, a těchto právní ustanovení přijímají vhodná opatření k ochraně práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) jsou učiněna s výslovným souhlasem subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, versiegelung24.com přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobody, jakož i za účelem zajištění oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na zásah osoby ze strany odpovědné osoby, vyjádření vlastního úhlu pohledu a napadení rozhodnutí.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaných rozhodnutí, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

 • i)      Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo odvolat souhlas, může se kdykoli obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

9. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Facebooku

Osoba odpovědná za zpracování má na tomto webu integrované součásti společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo setkávání na sociálních sítích provozované na internetu, online komunitě, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a síť prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem společnosti Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování a do které byla integrována součást Facebooku (zásuvný modul pro Facebook), internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby je automaticky aktivována příslušnou komponentou Facebooku a způsobí, že se z Facebooku stáhne reprezentace příslušné složky Facebooku. Úplný přehled všech doplňků Facebooku najdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu dostává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštívila.

Pokud je dotyčná osoba přihlášena na Facebook současně, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě naší webové stránky dotyčnou osobou a po celou dobu příslušného pobytu na našem webová stránka. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Facebook a přiřazeny k příslušnému účtu Facebook osoby, které se Facebook týká. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud dotyčná osoba učiní komentář, přiřadí Facebook tyto informace osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku dotyčné osoby a uloží tyto osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím složky Facebook informaci, že dotyčná osoba navštívila naši webovou stránku, pokud je dotyčná osoba přihlášena na Facebook současně s přístupem na naši webovou stránku; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Facebooku nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace přenášeny na Facebook, může přenosu zabránit tím, že se před vyvoláním naší webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Směrnice k údajům zveřejněná společností Facebook, která je k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Rovněž vysvětluje, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu dat na Facebook.

10. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tento web komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza je shromažďování, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné údaje o tom, na které webové stránce dotyčná osoba přišla na webovou stránku (takzvaný referrer), na jaké podstránky webové stránky se přistupovalo nebo jak často a jak dlouho byla podstránka zobrazována . Webová analýza se používá hlavně k optimalizaci webových stránek ak analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpovědná za zpracování používá pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics doplněk „_gat._anonymizeIp“. Tímto přidáním je IP adresa internetového připojení dotyčné osoby společností Google zkrácena a anonymizována, pokud jsou naše internetové stránky přístupné z členského státu Evropské unie nebo od jiného signatáře Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Google používá data a informace získané mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek, k sestavování online zpráv, které zobrazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. S nastavením souboru cookie může Google analyzovat používání našich webových stránek. Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování a do které byla integrována součást Google Analytics, internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky spustí příslušná komponenta Google Analytics Pro přenos dat do Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává Google znalosti o osobních údajích, jako je IP adresa dotyčné osoby, kterou Google mimo jiné používá ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění provizního účetnictví.

Cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je doba přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a frekvence návštěv našich webových stránek dotyčnou osobou. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotyčnou osobou, předávány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického postupu předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tedy trvale vznést námitku proti nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií dotyčné osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli odstranit prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics, které se týkají používání této webové stránky, jakož i zpracování těchto údajů společností Google, a zabránit tomu. Za tímto účelem si dotyčná osoba musí stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do Google Analytics nelze přenášet žádná data ani informace o návštěvách webových stránek. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud bude systém informačních technologií dotyčné osoby později odstraněn, naformátován nebo přeinstalován, musí dotyčná osoba znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby bylo možné deaktivovat Google Analytics. Je-li doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován dotyčnou osobou nebo jinou osobou, kterou lze připsat její sféře vlivu, existuje možnost přeinstalovat nebo znovu aktivovat doplněk prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze nalézt na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics je podrobněji vysvětleno pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google Remarketing

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tento web služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkce služby Google AdWords, která umožňuje společnosti zobrazovat reklamy uživatelům internetu, kteří již dříve byli na webových stránkách společnosti. Integrace Google Remarketing proto umožňuje společnosti vytvářet reklamy související s uživateli a následně tak uživatelům internetu zobrazovat reklamy související se zájmem.

Společnost provozující služby Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google Remarketing je zobrazovat reklamu související se zájmem. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google nebo je nechat zobrazovat na jiných webových stránkách, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám a zájmům uživatelů internetu.

Google Remarketing umístí soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Díky nastavení cookie je Google schopen rozpoznat návštěvníka našich webových stránek, pokud následně přistupuje na webové stránky, které jsou také členy reklamní sítě Google. Při každém přístupu na webovou stránku, do které byla integrována služba Google Remarketing, se internetový prohlížeč subjektu údajů automaticky identifikuje společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu získává Google znalosti o osobních údajích, jako je IP adresa nebo chování uživatele při procházení, které Google mimo jiné používá k zobrazování zájmově relevantní reklamy.

Cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako jsou webové stránky navštívené dotyčnou osobou. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotyčnou osobou, předávány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického postupu předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tedy trvale vznést námitku proti nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií dotyčné osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli odstranit prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má také možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě Google. K tomu musí dotyčná osoba vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést tam požadovaná nastavení.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Ustanovení o ochraně údajů o aplikaci a používání Google AdWords

Osoba odpovědná za zpracování integrovala na tuto webovou stránku službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům umisťovat reklamy do výsledků vyhledávače Google i do reklamní sítě Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí pouze ve výsledcích vyhledávače Google, pokud uživatel pomocí vyhledávače vyvolá výsledek vyhledávání relevantní pro klíčová slova. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na webové stránky související s tématy pomocí automatického algoritmu a s přihlédnutím k dříve definovaným klíčovým slovům.

Provozovatelem služeb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem Google AdWords je inzerovat naše webové stránky zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávače vyhledávače Google a zobrazováním reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud se dotyčná osoba dostane na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, v systému informačních technologií dotyčné osoby Google je uložen takzvaný soubor cookie pro převod. Co jsou soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Konverzní cookie ztrácí platnost po třiceti dnech a neslouží k identifikaci dotyčné osoby. Pokud souboru cookie ještě nevypršela platnost, použije se soubor cookie pro převod k určení, zda byly na naše webové stránky zpřístupněny určité podstránky, například nákupní košík ze systému internetového obchodu. Konverzní cookie umožňuje nám i společnosti Google pochopit, zda dotyčná osoba, která přišla na náš web prostřednictvím reklamy AdWords, generovala prodeje, tj. Dokončila nebo zrušila nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá Google k vytváření statistik návštěv našich webových stránek. Tyto statistiky návštěv zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří nám byli doporučeni prostřednictvím reklam AdWords, tj. K určení úspěchu nebo neúspěchu příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Naše společnost ani jiní inzerenti Google AdWords neobdrží od společnosti Google informace, které by mohly identifikovat dotyčnou osobu.

Konverzní cookie se používá k ukládání osobních údajů, například webových stránek navštívených dotyčnou osobou. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného dotyčnou osobou, předávány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné v rámci technického postupu předat třetím stranám.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak již bylo uvedeno výše, pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tedy trvale vznést námitku proti nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google v nastavení konverzního souboru cookie v systému informačních technologií dotyčné osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google AdWords kdykoli odstranit prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má také možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě Google. K tomu musí dotyčná osoba vyvolat odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prohlížeče, který používá, a provést tam požadovaná nastavení.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Platební metoda: Ustanovení o ochraně údajů pro PayPal jako platební metodu

Osoba odpovědná za zpracování má na tomto webu integrované komponenty od společnosti PayPal. PayPal je poskytovatel platebních služeb online. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím takzvaných účtů PayPal, což jsou virtuální soukromé nebo firemní účty. PayPal také nabízí možnost zpracování virtuálních plateb prostřednictvím kreditních karet, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e -mailové adresy, a proto neexistuje klasické číslo účtu. PayPal umožňuje provádět online platby třetím stranám nebo přijímat platby. PayPal také funguje jako správce a nabízí služby ochrany kupujících.

Evropskou provozní společností PayPal je PayPal (Evropa) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Pokud dotyčná osoba během procesu objednávání zvolí jako možnost platby v našem internetovém obchodě „PayPal“, budou údaje dotyčné osoby automaticky přeneseny na PayPal. Výběrem této možnosti platby souhlasí dotyčná osoba s přenosem osobních údajů nezbytných pro zpracování plateb.

Osobními údaji přenášenými na PayPal jsou obvykle křestní jméno, příjmení, adresa, e -mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje, které jsou nezbytné pro zpracování plateb. Ke zpracování kupní smlouvy jsou nutné také osobní údaje související s příslušnou objednávkou.

Účelem přenosu dat je zpracování plateb a prevence podvodů. Osoba odpovědná za zpracování předá osobní údaje společnosti PayPal, zejména pokud existuje oprávněný zájem na přenosu. Osobní údaje vyměňované mezi PayPal a osobou odpovědnou za zpracování mohou být PayPal předávány úvěrovým agenturám. Účelem tohoto přenosu je kontrola vaší identity a bonity.

PayPal může předávat osobní údaje sesterským společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních povinností nebo pokud mají být údaje zpracovány jménem společnosti.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů vůči PayPal. Zrušení neovlivní osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.

Aktuální předpisy o ochraně osobních údajů společnosti PayPal najdete na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Právní základ pro zpracování

Čl. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je -li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejímž je subjekt údajů stranou, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytování jiných služeb nebo protihodnoty, zpracování je založeno na článku 6 I lit. b GDPR. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případech dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například za účelem plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být nezbytné zpracování osobních údajů za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník naší společnosti zranil a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování bylo založeno na článku 6, který jsem rozsvítil. d GDPR. Operace zpracování by nakonec mohly být založeny na článku 6 I lit. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základě, pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby nepřevládají. Je nám zvláště povoleno provádět takové operace zpracování, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je dotyčná osoba zákazníkem odpovědné osoby (bod odůvodnění 47 věta 2 GDPR).

15. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 písm. f GDPR je náš oprávněný zájem na provozování našeho podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

16. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem doby uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty jsou příslušné údaje běžně mazány za předpokladu, že již nejsou nutné k plnění nebo zahájení smlouvy.

17. Zákonná nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Vysvětlujeme vám, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (např. Informace o smluvním partnerovi). Za účelem uzavření smlouvy může být někdy nutné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s nimi naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že s dotyčnou osobou nelze uzavřít smlouvu. Než dotyčná osoba poskytne osobní údaje, musí dotyčná osoba kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec v konkrétním případě dotyčné osobě vysvětluje, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a co důsledky neposkytnutí osobních údajů by měly důsledky.

18. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která jako Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů Berlín  funguje ve spolupráci s Ochrana dat (DSGVO) Právníci advokátní kanceláře WILDE BEUGER SOLMECKE | právníci  vytvořené.