Hoppa till innehåll

Kära kunder, vi vill informera er om att vårt företag kommer att vara på semester fram till den 31 mars 2024.
Vi tar gärna emot dina beställningar och levererar dem omedelbart efter vår återkomst.

Hemsidan » Dataskydd

Tack för ditt intresse för vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för versiongelung24.com. Det är i allmänhet möjligt att använda versiongelung24.com webbplats utan att lämna några personuppgifter. Om en registrerad vill använda vårt företags specialtjänster via vår webbplats kan det dock vara nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, får vi i allmänhet samtycke från den berörda personen.

Behandlingen av personuppgifter, till exempel namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en berörd person, utförs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsföreskrifter som gäller för versiongelung24.com. Med hjälp av denna dataskyddsförklaring vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade om sina rättigheter med hjälp av denna dataskyddsdeklaration.

Som registeransvarig har Versiegelung24.com genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan emellertid i allmänhet ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är det berört för varje person att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. Definitioner

Sekretesspolicyn för versiongelung24.com är baserad på de termer som den europeiska lagstiftaren använde för direktiv och förordningar när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) antogs. Vår dataskyddsförklaring ska vara lätt att läsa och förstå för såväl allmänheten som våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara den terminologi som används i förväg.

Vi använder följande termer i denna dataskyddsförklaring:

 • a)    personlig information

  Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan “registrerad”). En fysisk person anses vara identifierbar som, direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning av en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online -identifierare eller en eller flera specialfunktioner som uttrycker det fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet kan identifieras.

 • b)    drabbad person

  Berörd person är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den person som är ansvarig för behandlingen.

 • c)    bearbetning

  Behandling är varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller sådana serier av processer i samband med personuppgifter som insamling, registrering, organisation, beställning, lagring, anpassning eller ändring, läsning, förfrågningar, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.

 • d)    begränsning av behandlingen

  Begränsning av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

 • e)    profilering

  Profilering är varje typ av automatisk behandling av personuppgifter som består i att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter som rör arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personlig Att analysera eller förutsäga preferenser, intressen , tillförlitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttning av denna fysiska person.

 • f)     pseudonymisering

  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sätt där personuppgifterna inte längre kan överföras till en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information lagras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte kan tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • G)    Ansvarig eller ansvarig för behandling

  Den person som är ansvarig eller den som är ansvarig för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syftet och sättet att behandla personuppgifter. Om ändamålen och medlen för denna behandling specificeras av unionsrätten eller medlemsstaternas lag, kan den ansvariga eller de specifika kriterierna för hans utnämning anges i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas lag.

 • H)    processor

  Behandlare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariges räkning.

 • i)      mottagare

  Mottagare är en fysisk eller juridisk person, myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan ta emot personuppgifter som en del av en specifik utredning enligt unionsrätten eller lagstiftningen i medlemsstaterna anses dock inte som mottagare.

 • j)      tredje part

  En tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, myndighet eller organ som inte är den registrerade, den person som är ansvarig, personuppgiftsbiträdet och de personer som är behöriga att behandla personuppgifterna under den ansvariga personens eller behandlarens direkta ansvar .

 • k)    samtycke

  Samtycke är varje frivillig, informerad och otvetydig avsiktsförklaring från den berörda personen för det specifika fallet i form av en deklaration eller annan otvetydig bekräftande åtgärd som den berörda personen anger att de samtycker till att hanterar sina personuppgifter.

2. Namn och adress till den person som är ansvarig för behandlingen

Den person som är ansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i EU: s medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

Bastian Walger – Digital marknadsföring
Agrippina varv 6
50678 Köln
Tel. +49 221 292893-90
Fax. +49 221 292893-99
Momsidentifikationsnummer enligt 27 a § momslag:
DE241077366

E -post: info@versiegelung24.com
Webbplats: versiongelung24.com

3. Cookies

Internetsidorna på versiongelung24.com använder cookies. Cookies är textfiler som lagras och lagras på ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie -ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en rad tecken genom vilka webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare där kakan lagrades. Detta gör det möjligt för de webbplatser och servrar som besöks att skilja den enskilda personens webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras via det unika cookie -ID.

Genom att använda cookies kan versiongelung24.com ge användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras för användarens intresse. Som redan nämnts gör cookies att vi kan känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Till exempel behöver användaren av en webbplats som använder cookies inte ange sina åtkomstdata igen varje gång de besöker webbplatsen, eftersom detta görs av webbplatsen och cookien som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan i en kundvagn i webbutiken. Onlinebutiken använder en cookie för att komma ihåg artiklarna som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats med hjälp av en motsvarande inställning i den webbläsare som används och därmed permanent invända mot att cookies ställs in. Dessutom kan cookies som redan har ställts in raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga webbläsare. Om den berörda personen inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är fullt användbara.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

Webbplatsen versiongelung24.com samlar en rad allmänna data och information varje gång webbplatsen nås av en registrerad eller ett automatiserat system. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. (1) webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallad referens), (4) de underwebbplatser som är åtkomliga via ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP -adress), (7) internettjänstleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande information och information som tjänar till att avvärja fara vid attacker mot våra informationstekniska system.

När du använder dessa allmänna data och information drar versiongelung24.com inga slutsatser om den berörda personen. Denna information krävs snarare för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa långsiktig funktionalitet hos våra informationsteknologisystem och tekniken på vår webbplats och (4) för att ge de brottsbekämpande myndigheterna den information som är nödvändig för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas därför statistiskt och vidare av versiongelung24.com i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som behandlas av oss. Den anonyma informationen i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

5. Registrering på vår webbplats

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på webbplatsen för den person som är ansvarig för behandlingen genom att lämna personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till den person som är ansvarig för behandlingen är resultatet av respektive inmatningsmask som används för registreringen. De personuppgifter som anges av den registrerade samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av den person som är ansvarig för behandlingen och för sina egna ändamål. Personen som är ansvarig för behandlingen kan ordna att uppgifterna överförs till en eller flera behandlare, till exempel en paketleverantör, som också använder personuppgifterna uteslutande för internt bruk som kan hänföras till den person som är ansvarig för behandlingen.

Genom att registrera dig på webbplatsen för den person som är ansvarig för behandlingen, sparas också IP -adressen som tilldelats av Internetleverantören (ISP) för den berörda personen, datum och tid för registrering. Dessa uppgifter lagras mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, om det behövs, att göra det möjligt att utreda brott. I detta avseende är lagring av dessa uppgifter nödvändigt för att skydda den person som är ansvarig för behandlingen. Dessa uppgifter överförs i allmänhet inte till tredje part om det inte finns en juridisk skyldighet att vidarebefordra dem eller används för straffrättsligt åtal.

Registreringen av den registrerade med frivillig tillhandahållande av personuppgifter gör det möjligt för den registeransvarige att erbjuda den registrerade innehållet eller tjänsterna som på grund av sakens art endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som lämnas vid registreringen eller att få dem helt raderade från databasen för den person som är ansvarig för behandlingen.

Personen som är ansvarig för behandlingen kommer att ge varje berörd person information om vilka personuppgifter som lagras om den berörda personen när som helst på begäran. Vidare korrigerar eller raderar den person som är ansvarig för behandlingen personuppgifter på begäran eller råd från den berörda personen, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringskrav för det motsatta. Hela personalen hos den person som är ansvarig för behandlingen är tillgänglig för den registrerade som kontaktpersoner i detta sammanhang.

6. Kontaktalternativ via webbplatsen

På grund av lagstiftning innehåller versiongelung24.com-webbplatsen information som möjliggör snabb elektronisk kontakt till vårt företag och direktkommunikation med oss, vilket också innehåller en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en registrerad kontaktar personen som är ansvarig för behandlingen via e -post eller ett kontaktformulär sparas personuppgifterna som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som frivilligt överförs av en registrerad till den person som är ansvarig för behandlingen lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter överförs inte till tredje part.

7. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Personen som är ansvarig för behandlingen behandlar och lagrar personuppgifter för den registrerade endast under den tid som är nödvändig för att uppnå lagringsändamålet eller om detta anges av de europeiska direktiven och förordningarna eller annan lagstiftare i lagar eller förordningar som person som ansvarar för behandlingen är föremål för, tillhandahölls.

Om lagringsändamålet inte längre gäller eller om en lagringsperiod som föreskrivs i de europeiska direktiven och förordningarna eller annan ansvarig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

8. Den registrerades rättigheter

 • a)    rätt till bekräftelse

  Varje berörd person har rätten att bevilja av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att begära bekräftelse från den person som är ansvarig för behandlingen om huruvida personuppgifter som rör dem behandlas. Om en registrerad vill utöva denna rätt till bekräftelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

 • b)    rätt till information

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som ges av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att när som helst få gratis information om de personuppgifter som lagras om honom och en kopia av denna information från den person som är ansvarig för behandlingen. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande information:

  • behandlingsändamålen
  • kategorierna av personuppgifter som behandlas
  • Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har avslöjats eller fortfarande lämnas ut, särskilt till mottagare i tredjeländer eller till internationella organisationer
  • om möjligt den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet
  • förekomsten av en rätt till korrigering eller radering av personuppgifter som rör dig eller till begränsning av behandling av den ansvariga eller rätt att invända mot denna behandling
  • förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung
  • förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering i enlighet med artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och – åtminstone i dessa fall – meningsfull information om logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade

  Vidare har den registrerade rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till information kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

 • c)    Rätt till rättelse

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten enligt de europeiska direktiven och förordningarna att begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dem. Vidare har den registrerade rätt att, med beaktande av behandlingens syften, begära att ofullständiga personuppgifter fylls i – inklusive genom en kompletterande deklaration.

  Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

 • d)    Rätt till radering (rätt att bli glömd)

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att kräva att den ansvarige tar bort personuppgifterna om dem omedelbart, förutsatt att en av följande orsaker gäller och i den mån behandlingen inte är det nödvändig:

  • Personuppgifterna samlades in eller behandlades på annat sätt för ändamål för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar sitt samtycke som behandlingen baserades på i enlighet med artikel 6 st. 1 bokstav a GDPR eller art. 9 st. 2 bokstav a GDPR och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
  • Enligt artikel 21 st. 1 DS-GVO invändning mot behandlingen, och det finns inga övervägande legitima skäl för behandlingen, eller den berörda personen invänder i enlighet med artikel 21 st. 2 DS-GVO invändning mot behandlingen.
  • Personuppgifterna behandlades olagligt.
  • Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som den ansvariga är underkastad.
  • Personuppgifterna samlades in i förhållande till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 st. 1 GDPR.

  Om en av ovanstående orsaker gäller och en berörd person vill att personuppgifter som lagras på versiongelung24.com ska raderas kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen. Medarbetaren på versiongelung24.com kommer att se till att begäran om radering följs omedelbart.

  Om personuppgifterna har offentliggjorts av versiongelung24.com och om vårt företag är ansvarigt enligt artikel 17 Para. 1 GDPR för att radera personuppgifterna, kommer versiongelung24.com att vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till tillgänglig teknik och implementeringskostnader, för att informera andra personer som är ansvariga för databehandling som behandlar de publicerade personuppgifterna föreskriver att den registrerade har begärt att alla länkar till dessa personuppgifter ska raderas eller kopior eller replikeringar av dessa personuppgifter från dessa andra personer som är ansvariga för databehandlingen, i den mån behandlingen inte är nödvändig. Medarbetaren på versiongelung24.com ordnar det nödvändiga i enskilda fall.

 • e)    Rätt till begränsning av behandlingen

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten att bevilja den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor är uppfyllt:

  • Personuppgifternas riktighet bestrids av den registrerade under en period som gör det möjligt för den ansvariga att kontrollera att personuppgifterna är riktiga.
  • Behandlingen är olaglig, den berörda personen vägrar radera personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna begränsas.
  • Den ansvariga behöver inte längre personuppgifterna för behandling, men den registrerade behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den registrerade har en invändning mot behandlingen i enlighet med. Art. 21 st. 1 GDPR och det har ännu inte fastställts om den ansvariga personens legitima skäl uppväger den berörda personens.

  Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och en berörd person vill begära begränsning av personuppgifter som lagras på versiongelung24.com kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen. Anställda på versiongelung24.com kommer att se till att behandlingen begränsas.

 • f)     Rätt till dataportabilitet

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten att bevilja den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att ta emot de personuppgifter som rör dem, som har gjorts tillgängliga för en person som är ansvarig av den berörda personen, i en strukturerad, gemensam och maskinell -läsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder från den person som är ansvarig till vilken personuppgifterna lämnades till, förutsatt att behandlingen är baserad på samtycket i enlighet med artikel 6 Para. 1 bokstav a GDPR eller art. 9 st. 2 bokstav a GDPR eller om ett kontrakt i enlighet med artikel 6 st. 1 bokstav b GDPR och behandlingen utförs med hjälp av automatiska förfaranden, förutsatt att behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller utförs vid utövande av offentlig myndighet som har tilldelats personen ansvarig.

  Vidare, när de utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 Para. 1 GDPR har du rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en ansvarig person till en annan ansvarig, i den mån detta är tekniskt genomförbart och förutsatt att detta inte försämrar andra personers rättigheter och friheter.

  För att hävda rätten till dataportabilitet kan den berörda personen när som helst kontakta en anställd på versiongelung24.com.

 • G)    rätt att invända

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att när som helst invända mot den behandling av personuppgifter som hänför sig till dem som är baserad på artikel 6 st. 1 bokstav e eller f DS-GVO äger rum för att göra en invändning. Detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

  Versiegelung24.com kommer inte längre att behandla personuppgifterna i händelse av invändningar, såvida vi inte kan bevisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara av rättsliga anspråk.

  Om versiongelung24.com behandlar personuppgifter för att hantera direktreklam, har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för sådan reklam. Detta gäller även profilering i den mån det är associerat med sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot versiongelung24.com -behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer versiongelung24.com inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom har den registrerade rätt, av skäl som uppstår från deras särskilda situation, att invända mot behandling av personuppgifter som rör dem som utförs av versiongelung24.com för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med Art. 89 st. 1 GDPR, att invända, om inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse.

  För att utöva rätten att invända kan den berörda personen kontakta alla anställda på versiongelung24.com eller annan anställd direkt. Den registrerade är också fri att i samband med användning av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58 / EG, utöva sin rätt att invända med hjälp av automatiserade förfaranden där tekniska specifikationer används.

 • H)    Automatiserade beslut från fall till fall, inklusive profilering

  Varje person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten att bevilja den europeiska lagstiftaren av direktiv och förordningar att inte bli föremål för ett beslut som enbart bygger på automatisk behandling – inklusive profilering – som har rättsverkningar på dem eller på liknande sätt påverkar dem väsentligt, förutsatt att att beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga, eller (2) är tillåtet på grundval av unionsrätten eller medlemsstatens lagstiftning som den ansvariga är föremål för och dessa rättsliga bestämmelser vidtar lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna samt den registrerades legitima intressen eller (3) görs med den registrerades uttryckliga samtycke.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den ansvariga eller (2) det fattas med uttryckligt samtycke från den registrerade, vidtar versiongelung24.com lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheter samt Att skydda de registrerades legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få ingripande av en person från den ansvariga, att uttrycka sin egen synpunkt och bestrida beslutet.

  Om den registrerade vill hävda rättigheter när det gäller automatiska beslut kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

 • i)      Rätt att återkalla samtycke enligt dataskyddslagstiftningen

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten att bevilja den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

  Om den registrerade vill hävda sin rätt att återkalla samtycke kan de när som helst kontakta en anställd hos den person som är ansvarig för behandlingen.

9. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Facebook

Personen som är ansvarig för behandlingen har integrerade komponenter i företaget Facebook på denna webbplats. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en onlinegemenskap som vanligtvis gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller gör det möjligt för Internet-gemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Bland annat gör Facebook det möjligt för användare av det sociala nätverket att skapa privata profiler, ladda upp foton och nätverk via vänförfrågningar.

Facebooks driftbolag är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en registrerad bor utanför USA eller Kanada är den person som är ansvarig för behandling av personuppgifter Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den person som är ansvarig för behandlingen och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin) har integrerats, kommer webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem att fungera aktiveras automatiskt av respektive Facebook -komponent gör att en representation av motsvarande Facebook -komponent laddas ner från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-plug-ins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del av denna tekniska process får Facebook information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den berörda personen.

Om den berörda personen är inloggad på Facebook samtidigt, känner Facebook igen vilken specifik undersida på vår webbplats den berörda personen besöker vid varje besök på vår webbplats av den berörda personen och under hela vistelsen på vår vistelse på vår hemsida. Denna information samlas in av Facebook -komponenten och tilldelas respektive Facebook -konto för den person som berörs av Facebook. Om den berörda personen aktiverar en av Facebook -knapparna som är integrerade på vår webbplats, till exempel “Gilla” -knappen, eller om den berörda personen kommenterar, tilldelar Facebook denna information till den berörda personliga Facebook -användarkontot och sparar dessa personuppgifter.

Facebook får alltid via Facebook -komponenten information om att den berörda personen har besökt vår webbplats om den berörda personen är inloggad på Facebook samtidigt som han besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den berörda personen klickar på Facebook -komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook -konto innan de öppnar vår webbplats.

Datariktlinjen publicerad av Facebook, som är tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter från Facebook. Det förklarar också vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka dataöverföring till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att undertrycka dataöverföring till Facebook.

10. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Personen som är ansvarig för behandlingen har integrerat Google Analytics -komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, insamling och utvärdering av data om beteendet hos besökare på internetsidor. En webbanalystjänst samlar bland annat in data på vilken webbplats en berörd person kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor på webbplatsen som användes eller hur ofta och hur länge en undersida visades . En webbanalys används främst för att optimera en webbplats och för en kostnads-nyttoanalys av internetreklam.

Operativföretaget för Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Behandlingsansvarig använder tillägget “_gat._anonymizeIp” för webbanalys via Google Analytics. Med hjälp av detta tillägg förkortas och anonymiseras IP -adressen för den berörda personens internetanslutning av Google om våra internetsidor nås från en medlemsland i Europeiska unionen eller från en annan som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics -komponenten är att analysera flödet av besökare till vår webbplats. Google använder data och information som erhållits, bland annat för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa onlinerapporter för oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics lägger en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Med inställningen av kakan kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den person som är ansvarig för bearbetningen och på vilken en Google Analytics -komponent har integrerats, utlöses webbläsaren på den berörda personens informationsteknologisystem automatiskt av respektive Google Analytics -komponent För att överföra data till Google för online -analys. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, till exempel IP -adressen för den berörda personen, som Google bland annat använder för att spåra besökarnas ursprung och klick och därefter för att möjliggöra provisionredovisning.

Cookien används för att lagra personlig information, såsom åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den berörda personen. Varje gång du besöker vår webbplats överförs dessa personuppgifter, inklusive IP -adressen för Internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning för den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Vidare har den registrerade möjlighet att invända mot insamlingen av data som genereras av Google Analytics avseende användningen av denna webbplats samt behandling av denna information av Google och att förhindra detta. För att göra detta måste den berörda personen ladda ner och installera ett webbläsartillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg informerar Google Analytics via JavaScript om att inga data eller information om webbplatsbesök får överföras till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägget anses vara en invändning av Google. Om den berörda personens informationsteknologisystem raderas, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle måste den berörda personen installera om webbläsartillägget för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den berörda personen eller en annan person som kan hänföras till deras inflytande, finns det möjlighet att installera om eller återaktivera webbläsartillägget.

Mer information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ och på http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics förklaras mer detaljerat under denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google Remarketing

Personen som är ansvarig för behandlingen har integrerat Google Remarketing -tjänster på denna webbplats. Google Remarketing är en funktion av Google AdWords som gör det möjligt för ett företag att visa annonser för internetanvändare som tidigare har varit på företagets webbplats. Integrationen av Google Remarketing gör det därför möjligt för ett företag att skapa användarrelaterad reklam och följaktligen visa intresse-relevanta annonser för Internetanvändaren.

Företaget som driver Googles Remarketing-tjänster är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google Remarketing är att visa intresse-relevant annonsering. Med Google Remarketing kan vi visa annonser via Googles annonsnätverk eller få dem att visas på andra webbplatser som är skräddarsydda för Internetanvändares individuella behov och intressen.

Google Remarketing lägger en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Med inställningen av kakan kan Google känna igen besökaren på vår webbplats om de senare kommer åt webbplatser som också är medlemmar i Googles annonsnätverk. Varje gång en webbplats öppnas där Google Remarketing -tjänsten har integrerats identifierar den registrerades webbläsare automatiskt sig själv för Google. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, till exempel IP-adressen eller användarens surfbeteende, som Google bland annat använder för att visa intresse-relevant reklam.

Cookien används för att lagra personlig information, till exempel de webbplatser som den berörda personen besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP -adressen för Internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning för den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att sätta en cookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har också möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den berörda personen ringa upp länken www.google.de/settings/ads från alla webbläsare de använder och göra önskade inställningar där.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Google AdWords

Personen som är ansvarig för behandlingen har integrerat Google AdWords på denna webbplats. Google AdWords är en internetreklamstjänst som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i Googles sökmotorresultat såväl som i Googles annonsnätverk. Google AdWords gör det möjligt för en annonsör att i förväg definiera vissa sökord med hjälp av vilka en annons endast visas i Googles sökmotorresultat om användaren hämtar ett sökordsrelevant sökresultat med sökmotorn. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna till ämnesrelaterade webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.

Operationsföretaget för tjänsterna från Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att annonsera vår webbplats genom att visa intresse-relevant reklam på tredjepartsföretags webbplatser och i sökmotorresultaten för Googles sökmotor och genom att visa tredjepartsannonsering på vår webbplats.

Om en berörd person når vår webbplats via en Google-annons lagras en så kallad konverteringscookie i informationsteknologisystemet för den berörda personen av Google. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den berörda personen. Om cookien ännu inte har gått ut används konverteringscookien för att avgöra om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlineshoppsystem, har nåtts på vår webbplats. Konverteringscookien gör att både vi och Google kan förstå om en berörd person som kom till vår webbplats via en AdWords -annons genererade försäljning, det vill säga genomfört eller avbrutit ett köp.

Data och information som samlas in genom att använda konverteringscookien används av Google för att skapa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används i sin tur av oss för att bestämma det totala antalet användare som hänvisades till oss via AdWords -annonser, det vill säga för att avgöra huruvida respektive AdWords -reklam lyckades eller misslyckades och för att optimera våra AdWords -annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords -annonsörer får information från Google som kan identifiera den berörda personen.

Konverteringscookien används för att lagra personlig information, till exempel de webbplatser som den berörda personen besöker. Varje gång du besöker vår webbplats överförs personuppgifter, inklusive IP -adressen för Internetanslutningen som används av den berörda personen, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan vidarebefordra dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen till tredje part.

Den berörda personen kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår webbplats, som redan visas ovan, med hjälp av en motsvarande inställning för den webbläsare som används och därmed permanent invända mot inställningen av cookies. En sådan inställning av webbläsaren som används skulle också hindra Google från att ställa in en konverteringscookie på den berörda personens informationsteknologisystem. Dessutom kan en cookie som redan har ställts in av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har också möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den berörda personen ringa upp länken www.google.de/settings/ads från alla webbläsare de använder och göra önskade inställningar där.

Ytterligare information och tillämpliga dataskyddsbestämmelser för Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Betalningsmetod: Dataskyddsbestämmelser för PayPal som betalningsmetod

Personen som är ansvarig för behandlingen har integrerade komponenter från PayPal på denna webbplats. PayPal är en betalningstjänstleverantör online. Betalningar behandlas via så kallade PayPal-konton, som är virtuella privata eller företagskonton. PayPal erbjuder också möjligheten att behandla virtuella betalningar via kreditkort om en användare inte har ett PayPal -konto. Ett PayPal -konto hanteras via en e -postadress, varför det inte finns något klassiskt kontonummer. PayPal gör det möjligt att initiera onlinebetalningar till tredje part eller ta emot betalningar. PayPal fungerar också som förvaltare och erbjuder köpare skyddstjänster.

Det europeiska operativa företaget för PayPal är PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Om den berörda personen väljer “PayPal” som betalningsalternativ i vår onlinebutik under beställningsprocessen, överförs uppgifterna om den berörda personen automatiskt till PayPal. Genom att välja detta betalningsalternativ samtycker den berörda personen till överföring av personuppgifter som krävs för betalningshantering.

De personuppgifter som överförs till PayPal är vanligtvis förnamn, efternamn, adress, e -postadress, IP -adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller annan information som är nödvändig för betalningshantering. Personuppgifter relaterade till respektive beställning krävs också för att behandla köpekontraktet.

Syftet med att överföra uppgifterna är att behandla betalningar och förebygga bedrägerier. Personen som är ansvarig för behandlingen kommer att överföra personuppgifter till PayPal i synnerhet om det finns ett berättigat intresse av överföringen. De personuppgifter som utbyts mellan PayPal och den person som är ansvarig för behandlingen kan överföras av PayPal till kreditbyråer. Syftet med denna överföring är att kontrollera din identitet och kreditvärdighet.

PayPal kan vidarebefordra personuppgifterna till anslutna företag och tjänsteleverantörer eller underleverantörer, i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla avtalsförpliktelserna eller om uppgifterna ska behandlas på företagets vägnar.

Den registrerade har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till hanteringen av personuppgifter gentemot PayPal. En återkallelse påverkar inte personuppgifter som måste behandlas, användas eller överföras för (avtalsenlig) betalningshantering.

PayPals nuvarande dataskyddsbestämmelser finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Rättslig grund för behandling

Art. 6 I lit. en DS-GVO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi får samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, såsom är fallet, till exempel vid behandling som är nödvändig för leverans av varor eller tillhandahållande av andra tjänster eller vederlag, behandlingen är baserad på artikel 6 I lit. b GDPR. Detsamma gäller bearbetningsoperationer som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtal, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag omfattas av en juridisk skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, till exempel för att fullgöra skatteplikt, är behandlingen baserad på artikel 6 I lit. c GDPR. I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare på vårt företag skadades och hans namn, ålder, sjukförsäkringsdata eller annan viktig information måste överlämnas till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Därefter skulle behandlingen baseras på artikel 6 I lit. d GDPR. I slutändan kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6 I lit. f GDPR. Behandlingsoperationer som inte omfattas av någon av de ovannämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att säkerställa ett legitimt intresse för vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte råda. Vi är särskilt tillåtna att utföra sådana bearbetningsoperationer eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas om den berörda personen är kund hos den ansvariga (skäl 47 mening 2 GDPR).

15. Rättmätiga intressen i behandlingen som drivs av den registeransvarige eller en tredje part

Om behandlingen av personuppgifter är baserad på artikel 6 I lit. f GDPR är vårt legitima intresse av att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställda och våra aktieägare.

16. Hur länge personuppgifterna kommer att lagras

Kriteriet för varaktigheten av lagring av personuppgifter är respektive lagstadgad lagringsperiod. Efter att perioden har löpt ut raderas relevanta data rutinmässigt, förutsatt att det inte längre krävs för att fullgöra eller inleda ett kontrakt.

17. Lagstadgade eller avtalsbestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för att ingå avtalet; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; eventuella konsekvenser av icke-tillhandahållande

Vi förklarar för dig att tillhandahållande av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan bero på avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). För att kunna ingå ett kontrakt kan det ibland vara nödvändigt för den registrerade att förse oss med personuppgifter som vi senare måste behandla. Till exempel är den registrerade skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle innebära att avtalet inte kunde ingås med den berörda personen. Innan den berörda personen lämnar personuppgifter måste den berörda personen kontakta någon av våra anställda. Vår medarbetare förklarar för den berörda från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifter krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att lämna personuppgifterna och vad konsekvenser om underlåtenhet att lämna personuppgifterna skulle få.

18. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Som ansvarigt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna dataskyddsförklaring skapades av dataskyddsförklaringsgeneratorn från DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som som Extern dataskyddsombud Berlin  arbetar i samarbete med Dataskydd (DSGVO) Advokater från advokatbyrån WILDE BEUGER SOLMECKE | advokater  skapat.