Ga naar de inhoud
Homepage » Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor versiegelung24.com. Het is over het algemeen mogelijk om de website versiegelung24.com te gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op versiegelung24.com. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Versiegelung24.com tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo volledig mogelijk te beveiligen. In het algemeen kunnen gegevensoverdrachten via internet echter beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

Het privacybeleid van versiegelung24.com is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd aangenomen. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte terminologie toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij de volgende termen:

 • een)    persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • B)    getroffen persoon

  Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • C)    verwerken

  Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken via verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • D)    beperking van de verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e)    profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om de voorkeuren, interesses te analyseren of te voorspellen , betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon.

 • F)     pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarbij de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • G)    Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor verwerking

  De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten.

 • H)    verwerker

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

 • I)      ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • J)      derde partij

  Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker .

 • k)    toestemming

  Toestemming is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring die door de betrokkene voor het specifieke geval wordt gegeven in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

Bastian Walger – Digitale marketing
Scheepswerf Agrippina 6
50678 Keulen
Telefoonnummer +49 221 292893-90
Fax. +49 221 292893-99
Identificatienummer omzetbelasting volgens § 27 een wet op de omzetbelasting:
DE241077366

E-mail: info@versiegelung24.com
Website: versiegelung24.com

3. Cookies

De internetpagina’s van versiegelung24.com maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden opgeslagen en opgeslagen op een computersysteem.

Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd.

Door gebruik te maken van cookies kan versiegelung24.com de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Met behulp van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website versiegelung24.com verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een oproepend systeem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt versiegelung24.com geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom statistisch en verder geëvalueerd door versiegelung24.com met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonsgegevens worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, vloeit voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens laten doorgeven aan één of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te rekenen is aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetserviceprovider (ISP) van de betrokkene, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en zo nodig strafrechtelijke opsporing mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of ze worden gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonlijke gegevens stelt de gegevensbeheerder in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de database van de verwerkingsverantwoordelijke.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene te allen tijde op verzoek informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of advies van de betrokkene persoonsgegevens, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan. Het geheel van de medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staat in dit kader als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

6. Contactmogelijkheden via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de website versiegelung24.com informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contacteren van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

7. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt bepaald door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving, die de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is onderworpen aan, werd verstrekt.

Als het opslagdoel niet meer van toepassing is of als een door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8. Rechten van de betrokkene

 • een)    recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te vragen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • B)    recht op informatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om te allen tijde gratis informatie te ontvangen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending.

  Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • C)    Recht op rectificatie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen – onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • D)    Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om van de verantwoordelijke te eisen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 letter a AVG of artikel 9 para. 2 letter a AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • Volgens artikel 21 par. 1 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar in overeenstemming met artikel 21 par. 2 DS-GVO bezwaar tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens werden verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid. 1 AVG.

  Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de bij versiegelung24.com opgeslagen persoonsgegevens wil laten verwijderen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van versiegelung24.com zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek direct wordt ingewilligd.

  Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door versiegelung24.com en als ons bedrijf verantwoordelijk is volgens artikel 17 Para. 1 AVG om de persoonsgegevens te verwijderen, zal versiegelung24.com passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van versiegelung24.com regelt in individuele gevallen het nodige.

 • e)    Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met. Artikel 21 lid. 1 AVG en het is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de op versiegelung24.com opgeslagen persoonsgegevens wil verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van versiegelung24.com zorgt voor beperking van de verwerking.

 • F)     Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een verantwoordelijke ter beschikking zijn gesteld, in een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale -leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6 par. 1 letter a AVG of artikel 9 para. 2 letter a AVG of op een contract in overeenstemming met artikel 6 para. 1 letter b AVG en de verwerking geschiedt met behulp van geautomatiseerde procedures, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of wordt uitgevoerd in de uitoefening van openbaar gezag dat aan de persoon is opgedragen aansprakelijk.

  Bovendien, bij het uitoefenen van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, par. 1 AVG heeft u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is en op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van versiegelung24.com.

 • G)    recht van bezwaar

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, op basis van artikel 6, lid. 1 letter e of f DS-GVO plaatsvindt, om bezwaar in te dienen. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  Versiegelung24.com zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om te doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

  Als versiegelung24.com persoonsgegevens verwerkt om direct mail uit te voeren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van versiegelung24.com voor direct marketing doeleinden, zal versiegelung24.com de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd door versiegelung24.com voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Artikel 89 Par. 1 AVG bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van versiegelung24.com of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 • H)    Geautomatiseerde beslissingen per geval, inclusief profilering

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hen heeft of hen op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, op voorwaarde dat dat het besluit (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden evenals de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen.

  Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt versiegelung24.com passende maatregelen om de rechten te vrijwaren en vrijheden, evenals de Om de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, om hun eigen standpunt te uiten en om de beslissing aan te vechten.

  Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • I)      Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Indien de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

9. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociaal ontmoetingspunt dat wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en interactief te zijn in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch wordt geactiveerd door de respectieve Facebook-component, zorgt ervoor dat een weergave van de bijbehorende Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. website. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokken persoon door Facebook. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook en onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website oproept.

De door Facebook gepubliceerde gegevensrichtlijn, die beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

10. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina’s. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens op welke website een betrokkene op een website is terechtgekomen (zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken . Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor een kosten-batenanalyse van internetadvertenties.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze internetpagina’s worden benaderd vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere ondertekenaar van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om de bezoekersstroom naar onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Met het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectieve Google Analytics-component Om gegevens naar Google te verzenden met het oog op online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en om vervolgens de commissieadministratie mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al weergegeven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en dit te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over websitebezoeken naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die aan zijn invloedssfeer kan worden toegeschreven, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google Remarketing-diensten geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te creëren en bijgevolg voor de internetgebruiker relevante advertenties te tonen.

Het bedrijf dat de Google-remarketingservices exploiteert, is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Remarketing is het tonen van interesserelevante advertenties. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties via het advertentienetwerk van Google weer te geven of op andere websites te laten weergeven die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Met de instelling van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen als deze vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zichzelf automatisch bij Google. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om interesserelevante advertenties weer te geven.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht. Bij elk bezoek aan onze website worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al weergegeven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene vanuit elk van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdWords

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de zoekresultaten van Google en in het advertentienetwerk van Google. Google AdWords stelt een adverteerder in staat om vooraf bepaalde trefwoorden te definiëren waarmee een advertentie pas in de zoekmachineresultaten van Google wordt weergegeven als de gebruiker met de zoekmachine een trefwoordrelevant zoekresultaat oproept. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de vooraf gedefinieerde trefwoorden op onderwerpgerelateerde websites verspreid.

De exploitant van de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om reclame te maken voor onze website door op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine relevante advertenties weer te geven en door advertenties van derden op onze website weer te geven.

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene opgeslagen. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn bezocht. De conversiecookie stelt zowel wij als Google in staat om te begrijpen of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie op onze website is gekomen, verkopen heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokken persoon zou kunnen identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, bijvoorbeeld de websites die door de betrokkene worden bezocht. Bij elk bezoek aan onze website worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven al weergegeven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene vanuit elk van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen voor PayPal als betaalmethode

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, dit zijn virtuele privé- of zakelijke rekeningen. PayPal biedt ook de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek rekeningnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal treedt ook op als trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces “PayPal” als betalingsmogelijkheid selecteert in onze online winkel, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de respectieve bestelling zijn ook vereist om het koopcontract te verwerken.

Het doel van het verzenden van de gegevens is om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen. De verantwoordelijke voor de verwerking zal met name persoonsgegevens aan PayPal doorgeven als er een legitiem belang is bij de overdracht. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze verzending is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens het bedrijf moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment jegens PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De actuele gegevensbeschermingsregels van PayPal vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 Ik heb aangestoken. een DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van andere diensten of tegenprestatie, verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet overheersen. Het is ons met name toegestaan om dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

15. Gerechtvaardigde belangen bij verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG is ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze activiteiten in het belang van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

16. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een contract na te komen of te starten.

17. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

Wij leggen u uit dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker legt de betrokkene per geval uit of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat gevolgen die het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

18. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van gegevensbeschermingsverklaringen van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die als Externe functionaris voor gegevensbescherming Berlijn  werkt samen met de Gegevensbescherming (DSGVO) Advocaten van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | advocaten  gemaakt.