Skip to content

Lugupeetud kliendid, soovime teile teatada, et meie ettevõte on puhkusel kuni 31. märtsini 2024.
Võtame teie tellimused rõõmuga vastu ja toimetame need kohe pärast meie naasmist kohale.

Koduleht » Andmekaitse

Täname huvi tundmast meie ettevõtte vastu. Andmekaitse on versiegelung24.com jaoks eriti kõrge prioriteet. Üldiselt on võimalik kasutada versiegelung24.com veebisaiti ilma isikuandmeid esitamata. Kui aga andmesubjekt soovib meie veebisaidi kaudu kasutada meie ettevõtte eriteenuseid, võib osutuda vajalikuks isikuandmete töötlemine. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik ja selliseks töötlemiseks puudub õiguslik alus, saame üldiselt asjaomase isiku nõusoleku.

Isikuandmeid, näiteks asjaomase isiku nime, aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbrit, töödeldakse alati kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega ja vastavalt riigipõhistele andmekaitse-eeskirjadele versiegelung24.com. Selle andmekaitsedeklaratsiooni abil soovib meie ettevõte avalikkust teavitada kogutavate, kasutatavate ja töödeldavate isikuandmete liigist, ulatusest ja eesmärgist. Lisaks teavitatakse andmesubjekte oma õigustest selle andmekaitsedeklaratsiooni abil.

Vastutava töötlejana on Versiegelung24.com rakendanud arvukalt tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada selle veebisaidi kaudu töödeldavate isikuandmete võimalikult täielik kaitse. Interneti-põhistel andmeedastustel võib aga üldiselt olla turvaauke, mistõttu ei saa tagada absoluutset kaitset. Sel põhjusel võib iga asjaomane isik vabalt edastada meile isikuandmeid alternatiivsel viisil, näiteks telefoni teel.

1. Mõisted

Versiegelung24.com privaatsuspoliitika põhineb terminitel, mida Euroopa seadusandja kasutas üldiste andmekaitsemääruste (GDPR) vastuvõtmisel direktiivide ja määruste jaoks. Meie andmekaitsedeklaratsioon peaks olema kergesti loetav ja arusaadav nii avalikkusele kui ka klientidele ja äripartneritele. Selle tagamiseks soovime eelnevalt selgitada kasutatud terminoloogiat.

Selles andmekaitsedeklaratsioonis kasutame järgmisi termineid:

 • a)    isiklikud andmed

  Isikuandmed on kogu teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (edaspidi “andmesubjekt”). Füüsilist isikut loetakse tuvastatavaks, kes otseselt või kaudselt, eelkõige omistades sellise identifikaatori nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebipõhine identifikaator või üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, selle füüsilise isiku geneetiline, psühholoogiline, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne identiteet.

 • b)    mõjutatud isik

  Mõjutatud isik on iga tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötleb töötlemise eest vastutav isik.

 • c)    töötlemine

  Töötlemine on mis tahes protsess, mis viiakse läbi koos või ilma automatiseeritud protsesside abita või selliste protsesside seeriaga seoses isikuandmetega, nagu kogumine, salvestamine, korraldamine, tellimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, lugemine, päringute tegemine, kasutamine, avalikustamine edastamine, levitamine või mis tahes muu pakkumise, võrdlemise või linkimise, piiramise, kustutamise või hävitamise vorm.

 • d)    töötlemise piiramine

  Töötlemise piiramine on salvestatud isikuandmete märgistamine eesmärgiga piirata nende edasist töötlemist.

 • e)    profileerimine

  Profiilimine on igat liiki isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis seisneb nende isikuandmete kasutamises teatud füüsilise isikuga seotud isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isikliku aspekti hindamiseks, eelistuste, huvide analüüsimiseks või ennustamiseks. , selle füüsilise isiku usaldusväärsus, käitumine, asukoht või ümberpaigutamine.

 • f)     pseudonüümiseerimine

  Pseudonüümimine on isikuandmete töötlemine viisil, mille kohaselt ei saa isikuandmeid enam konkreetsele andmesubjektile ilma lisateavet kasutamata määrata, tingimusel et seda lisateavet säilitatakse eraldi ning selle suhtes kehtivad tehnilised ja korralduslikud meetmed et isikuandmeid ei saa määrata tuvastatud või tuvastatavale füüsilisele isikule.

 • G)    Töötlemise eest vastutav või vastutav

  Vastutav isik või töötlemise eest vastutav isik on füüsiline või juriidiline isik, asutus, asutus või muu organ, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Kui selle töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu õiguses või liikmesriikide õiguses, saab vastutava isiku või tema määramise konkreetsed kriteeriumid ette näha vastavalt liidu õigusele või liikmesriikide õigusele.

 • H)    protsessor

  Töötleja on füüsiline või juriidiline isik, asutus, asutus või muu asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava isiku nimel.

 • i)      saaja

  Saaja on füüsiline või juriidiline isik, asutus, asutus või muu asutus, kellele isikuandmeid avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda osapoolega või mitte. Siiski ei loeta vastuvõtjateks ametiasutusi, kes võivad saada isikuandmeid konkreetse uurimise raames liidu või liikmesriikide õiguse kohaselt.

 • j)      kolmas osapool

  Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või asutus, mis ei ole andmesubjekt, vastutav isik, töötleja ja isikud, kes on volitatud töötlema isikuandmeid vastutava isiku või töötleja otsesel vastutusel .

 • k)    nõusolekut

  Nõusolek on igasugune vabatahtlik, teadlik ja üheselt mõistetav tahteavaldus, mille asjaomane isik on konkreetse juhtumi puhul esitanud avalduse või muu ühemõttelise jaatava toimingu vormis, millega asjaomane isik näitab, et on nõus oma isikuandmete töötlemisega.

2. Töötlemise eest vastutava isiku nimi ja aadress

Vastutav isik isikuandmete kaitse üldmääruse, muude Euroopa Liidu liikmesriikides kohaldatavate andmekaitseseaduste ja muude andmekaitset käsitlevate sätete tähenduses on:

Bastian Walger – digitaalturundus
Agrippina laevatehas 6
50678 Köln
Tel. +49 221 292893-90
Faks. +49 221 292893-99
Müügimaksu identifitseerimisnumber vastavalt § -le 27a ja müügiseadus:
DE241077366

E -post: info@versiegelung24.com
Veebisait: versiegelung24.com

3. Küpsised

Versiegelung24.com veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised on tekstifailid, mis salvestatakse ja salvestatakse arvutisüsteemi Interneti -brauseri kaudu.

Paljud veebisaidid ja serverid kasutavad küpsiseid. Paljud küpsised sisaldavad nn küpsise-ID-d. Küpsise ID on küpsise kordumatu identifikaator. See koosneb tähemärkidest, mille kaudu saab veebisaite ja servereid määrata konkreetsele Interneti -brauserile, millesse küpsis salvestati. See võimaldab külastatud veebisaitidel ja serveritel eristada asjaomase isiku brauserit teistest muid küpsiseid sisaldavatest Interneti -brauseritest. Konkreetse Interneti -brauseri saab ära tunda ja tuvastada kordumatu küpsise -ID kaudu.

Küpsiste abil saab versiegelung24.com pakkuda selle veebisaidi kasutajatele kasutajasõbralikumaid teenuseid, mis poleks küpsiste seadistuseta võimalikud.

Küpsise abil saab meie veebisaidi teavet ja pakkumisi kasutaja huvides optimeerida. Nagu juba mainitud, võimaldavad küpsised meil oma veebisaidi kasutajaid ära tunda. Selle tunnustamise eesmärk on hõlbustada kasutajatel meie veebisaidi kasutamist. Näiteks ei pea küpsiseid kasutava veebisaidi kasutaja iga kord veebisaiti külastades oma juurdepääsuandmeid uuesti sisestama, sest seda teevad veebisait ja kasutaja arvutisüsteemi salvestatud küpsis. Teine näide on veebipoe ostukorvi küpsis. Veebipood kasutab küpsist, et meenutada üksusi, mille klient on virtuaalsesse ostukorvi paigutanud.

Asjaomane isik saab meie veebisaidil küpsiste seadistamist igal ajal takistada, kasutades vastavat seadet kasutatavas Interneti -brauseris, ja seega esitada küpsiste seadmisele püsivalt vastuväiteid. Lisaks saab juba seatud küpsiseid Interneti -brauseri või muude tarkvaraprogrammide kaudu igal ajal kustutada. See on võimalik kõigis tavalistes Interneti -brauserites. Kui asjaomane isik deaktiveerib kasutatava Interneti -brauseri küpsiste seadistamise, ei pruugi kõik meie veebisaidi funktsioonid olla täielikult kasutatavad.

4. Üldandmete ja teabe kogumine

Veebisait versiegelung24.com kogub mitmesuguseid üldandmeid ja teavet iga kord, kui andmesubjekt või automaatne süsteem veebisaidile pääseb. Need üldandmed ja teave salvestatakse serveri logifailidesse. (1) kasutatavad brauseritüübid ja versioonid, (2) juurdepääsusüsteemi kasutatav operatsioonisüsteem, (3) veebisait, kust juurdepääsusüsteem meie veebisaidile jõuab (nn viitaja), (4) alamveebisaidid, mis Juurdepääs meie veebisaidi juurdepääsusüsteemi kaudu on kontrollitav, (5) veebisaidile juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, (6) Interneti -protokolli aadress (IP -aadress), (7) juurdepääsusüsteemi Interneti -teenuse pakkuja ja (8) muud sarnased andmed ja teave, mis aitavad vältida ohtu meie infotehnoloogiasüsteemide ründamise korral.

Nende üldiste andmete ja teabe kasutamisel ei tee versiegelung24.com asjaomase isiku kohta mingeid järeldusi. Pigem on seda teavet vaja (1) meie veebisaidi sisu õigeks edastamiseks, (2) meie veebisaidi sisu ja selle reklaamimise optimeerimiseks, (3) meie infotehnoloogiliste süsteemide ja tehnoloogia pikaajalise funktsionaalsuse tagamiseks. (4) anda õiguskaitseasutustele küberrünnaku korral õiguskaitseks vajalikku teavet. Neid anonüümselt kogutud andmeid ja teavet hindab seega statistiliselt ja täiendavalt versiegelung24.com, eesmärgiga suurendada meie ettevõttes andmekaitset ja andmeturvet, et lõppkokkuvõttes tagada meie poolt töödeldavate isikuandmete optimaalne kaitsetase. Serveri logifailides olevad anonüümsed andmed salvestatakse eraldi kõigist andmesubjekti esitatud isikuandmetest.

5. Registreerimine meie veebisaidil

Andmesubjektil on võimalus registreeruda töötlemise eest vastutava isiku veebisaidil, esitades isikuandmeid. Millised isikuandmed töötlemise eest vastutavale isikule edastatakse, tuleneb registreerimisel kasutatavast sisendmaskist. Andmesubjekti sisestatud isikuandmeid kogub ja salvestab töötlemise eest vastutav isik ainult enda tarbeks ja oma eesmärkidel. Töötlemise eest vastutav isik võib korraldada andmete edastamise ühele või mitmele töötlejale, näiteks pakiteenuse pakkujale, kes kasutab isikuandmeid ka ainult töötlemise eest vastutavale isikule omaseks kasutamiseks.

Registreerides töötlemise eest vastutava isiku veebisaidile, salvestatakse ka asjaomase isiku Interneti -teenuse pakkuja (ISP) määratud IP -aadress, registreerimise kuupäev ja kellaaeg. Neid andmeid hoitakse taustal, et see on ainus viis meie teenuste väärkasutuse ärahoidmiseks ja vajaduse korral kuritegude uurimiseks. Sellega seoses on nende andmete säilitamine vajalik töötlemise eest vastutava isiku kaitsmiseks. Neid andmeid üldjuhul kolmandatele isikutele ei edastata, välja arvatud juhul, kui nende edastamiseks on seadusest tulenev kohustus või neid kasutatakse kriminaalvastutusele võtmiseks.

Andmesubjekti registreerimine vabatahtliku isikuandmete esitamisega võimaldab vastutaval töötlejal pakkuda andmesubjektile sisu või teenuseid, mida asja olemuse tõttu saab pakkuda ainult registreeritud kasutajatele. Registreeritud isikutel on õigus igal ajal registreerimisel esitatud isikuandmeid muuta või lasta need töötlemise eest vastutava isiku andmebaasist täielikult kustutada.

Töötlemise eest vastutav isik annab igale asjaomasele isikule taotluse korral igal ajal teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid asjaomase isiku kohta säilitatakse. Lisaks parandab või kustutab töötlemise eest vastutav isik isikuandmeid asjaomase isiku taotlusel või nõuannetel, tingimusel et seaduses ei ole sätestatud vastupidiseid säilitamisnõudeid. Kogu töötlemise eest vastutava isiku töötajad on andmesubjektile selles kontekstis kontaktisikutena kättesaadavad.

6. Kontaktivalikud veebisaidi kaudu

Seaduslikest regulatsioonidest tulenevalt sisaldab versiegelung24.com veebisait teavet, mis võimaldab kiiret elektroonilist kontakti meie ettevõttega ja meiega otsesuhtlust, mis sisaldab ka üldist aadressi niinimetatud e-posti jaoks (e-posti aadress). Kui andmesubjekt võtab töötlemise eest vastutava isikuga ühendust e -posti või kontaktivormi abil, salvestatakse andmesubjekti edastatud isikuandmed automaatselt. Andmesubjekti poolt töötlemise eest vastutavale isikule vabatahtlikult edastatud isikuandmeid säilitatakse töötlemiseks või andmesubjektiga ühenduse võtmiseks. Neid isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

7. Isikuandmete rutiinne kustutamine ja blokeerimine

Töötlemise eest vastutav isik töötleb ja salvestab andmesubjekti isikuandmeid ainult ajavahemiku jooksul, mis on vajalik säilitamise eesmärgi saavutamiseks või kui see on ette nähtud Euroopa direktiivides ja määrustes või mõne muu seadusandja poolt seadustes või määrustes. töötlemise eest vastutav isik allub.

Kui säilitamise eesmärk enam ei kehti või kui Euroopa direktiivides ja määrustes või muul vastutaval seadusandjal on ette nähtud säilitustähtaeg, blokeeritakse või kustutatakse isikuandmed vastavalt seadusesätetele.

8. Andmesubjekti õigused

 • a)    õigus kinnitusele

  Igal asjassepuutuval isikul on Euroopa direktiivist ja määruse andjast tulenev õigus nõuda töötlemise eest vastutavalt isikult kinnitust selle kohta, kas teda puudutavaid isikuandmeid töödeldakse. Kui andmesubjekt soovib seda õigust kasutada kinnitamiseks, võib ta igal ajal ühendust võtta töötlemise eest vastutava isiku töötajaga.

 • b)    õigus teabele

  Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine mõjutab, on Euroopa direktiivi ja määruse andja poolt antud õigus saada töötlemise eest vastutavalt isikult igal ajal tasuta teavet tema kohta salvestatud isikuandmete kohta ja selle teabe koopia. Lisaks võimaldavad Euroopa direktiivid ja määrused andmesubjektile juurdepääsu järgmisele teabele:

  • töötlemise eesmärkidel
  • isikuandmete kategooriad, mida töödeldakse
  • Saajad või adressaatide kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või avalikustatakse endiselt, eelkõige kolmandates riikides asuvatele saajatele või rahvusvahelistele organisatsioonidele
  • võimaluse korral planeeritud kestus, mille jooksul isikuandmeid säilitatakse, või kui see pole võimalik, selle kestuse määramise kriteeriumid
  • õigus teid puudutavate isikuandmete parandamisele või kustutamisele või vastutava isiku poolt töötlemise piiramisele või õigus sellele töötlemisele vastuväiteid esitada
  • järelevalveasutusele kaebuse esitamise õiguse olemasolu
  • kui isikuandmeid ei koguta andmesubjektilt: kogu kättesaadav teave andmete päritolu kohta
  • automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profileerimine vastavalt GDPR -i artikli 22 lõigetele 1 ja 4, ning – vähemalt nendel juhtudel – asjakohane teave selle töötlemise loogika ning ulatuse ja kavandatava mõju kohta andmesubjektile

  Lisaks on andmesubjektil õigus saada teavet selle kohta, kas isikuandmeid on edastatud kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile. Sellisel juhul on andmesubjektil ka õigus saada teavet edastamisega seotud asjakohaste garantiide kohta.

  Kui andmesubjekt soovib seda teavet kasutada, võib ta igal ajal ühendust võtta töötlemise eest vastutava isiku töötajaga.

 • c)    Õigus parandusele

  Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine mõjutab, on Euroopa direktiivides ja määrustes antud õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist. Lisaks on andmesubjektil õigus, võttes arvesse töötlemise eesmärke, nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas lisadeklaratsiooni abil.

  Kui andmesubjekt soovib seda õigust parandada, võib ta igal ajal pöörduda vastutava töötleja töötaja poole.

 • d)    Õigus kustutada (õigus olla unustatud)

  Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine mõjutab, on Euroopa direktiivide ja määruste seadusandja antud õigus nõuda, et vastutav isik kustutaks teda puudutavad isikuandmed viivitamata, tingimusel, et kehtib üks järgmistest põhjustest ja kuivõrd seda ei tehta vajalik:

  • Isikuandmeid koguti või muul viisil töödeldi eesmärkidel, milleks need pole enam vajalikud.
  • Andmesubjekt võtab vastavalt artikli 6 lõikele tagasi oma nõusoleku, millel töötlemine põhines. 1 täht GDPR või artikli 9 lõige 2 tähega GDPR ja töötlemiseks pole muud õiguslikku alust.
  • Vastavalt artikli 21 lõikele 1 DS-GVO on töötlemisele vastuväiteid esitanud ning töötlemiseks ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjusi või asjaomane isik esitab artikli 21 lõike 2 kohaselt vastuväiteid. 2 DS-GVO vastuväide töötlemisele.
  • Isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult.
  • Isikuandmete kustutamine on vajalik selleks, et täita juriidilist kohustust, mis tuleneb liidu õigusest või selle liikmesriigi seadustest, mille suhtes vastutav isik allub.
  • Isikuandmeid koguti seoses infoühiskonna teenustega, mida pakuti vastavalt artikli 8 lõikele 1. 1 GDPR.

  Kui kehtib üks ülalnimetatud põhjustest ja asjaomane isik soovib kustutada isikuandmeid, mis on salvestatud saidile versiegelung24.com, saavad nad igal ajal ühendust võtta töötlemise eest vastutava isiku töötajaga. Versiegelung24.com töötaja korraldab kustutamistaotluse viivitamata täitmise.

  Kui versiegelung24.com on isikuandmed avalikustanud ja kui meie ettevõte vastutab vastavalt artikli 17 lõikele 1 GDPR isikuandmete kustutamiseks võtab versiegelung24.com asjakohased meetmed, sealhulgas tehnilised meetmed, võttes arvesse olemasolevat tehnoloogiat ja rakenduskulusid, et teavitada teisi andmetöötluse eest vastutavaid isikuid, kes töötlevad avaldatud isikuandmeid, et andmesubjekt on taotlenud kõigi nende isikuandmete linkide või nende isikuandmete koopiate või replikatsioonide kustutamist nendelt teistelt andmetöötluse eest vastutavatelt isikutelt, kuivõrd töötlemine pole vajalik. Versiegelung24.com töötaja korraldab üksikjuhtudel vajaliku.

 • e)    Õigus töötlemise piiramisele

  Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine mõjutab, on Euroopa direktiivide ja määruste seadusandja antud õigus nõuda vastutavalt töötlejalt töötlemise piiramist, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

  • Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse perioodiks, mis võimaldab vastutaval isikul kontrollida isikuandmete õigsust.
  • Töötlemine on ebaseaduslik, asjaomane isik keeldub isikuandmete kustutamisest ja palub selle asemel isikuandmete kasutamise piiramist.
  • Vastutav isik ei vaja töötlemiseks enam isikuandmeid, kuid andmesubjekt vajab neid õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
  • Andmesubjektil on vastuväiteid töötlemise kohta vastavalt. Artikli 21 lõige 1 GDPR ja pole veel kindlaks tehtud, kas vastutava isiku õigustatud põhjused kaaluvad üles asjaomase isiku põhjused.

  Kui üks ülaltoodud tingimustest on täidetud ja asjaomane isik soovib taotleda versiegelung24.com salvestatud isikuandmete piiramist, saab ta igal ajal ühendust võtta töötlemise eest vastutava isiku töötajaga. Versiegelung24.com töötaja korraldab töötlemise piiramise.

 • f)     Õigus andmete teisaldatavusele

  Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine mõjutab, on Euroopa direktiivide ja määruste seadusandja antud õigus saada neid puudutavaid isikuandmeid, mis on asjaomase isiku vastutavale isikule kättesaadavaks tehtud, struktureeritud, ühises ja masinaga. -loetav formaat. Samuti on teil õigus edastada need andmed vastutavale isikule, kellele isikuandmed edastati, ilma takistusteta teisele vastutavale isikule, tingimusel et töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 kohasel nõusolekul. 1 täht GDPR või artikli 9 lõige 2 -täheline GDPR või leping vastavalt artikli 6 lõikele GDPR 1 täht b ja töötlemine toimub automatiseeritud protseduuride abil, tingimusel et töötlemine ei ole vajalik avalikku huvi pakkuva ülesande täitmiseks või isikule määratud ametivõimu teostamisel vastutav.

  Lisaks, kui nad kasutavad oma õigust andmete teisaldatavusele vastavalt artikli 20 lõikele GDPR 1 kohaselt on teil õigus lasta isikuandmeid edastada otse ühelt vastutavalt isikult teisele vastutavale isikule, kuivõrd see on tehniliselt teostatav ja tingimusel, et see ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.

  Andmete teisaldatavuse kaitseks võib asjaomane isik igal ajal võtta ühendust versiegelung24.com töötajaga.

 • G)    õigus vastuväiteid esitada

  Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine mõjutab, on Euroopa direktiivide ja määruste seadusandja antud õigus igal ajal esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele, mis põhineb artikli 6 lõigul. Vastuväite esitamiseks esitatakse 1 e- või f-täht DS-GVO. See kehtib ka nendel sätetel põhineva profileerimise kohta.

  Versiegelung24.com ei töötle enam isikuandmeid vastuväite korral, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada töötlemiseks kaalukaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on mõeldud kinnitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks juriidilistest nõuetest.

  Kui versiegelung24.com töötleb isikuandmeid otsepostituse tegemiseks, on andmesubjektil õigus igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemisele sellise reklaami eesmärgil. See kehtib ka profiilide koostamise kohta, kuivõrd see on seotud sellise otsese reklaamiga. Kui andmesubjekt on versiegelung24.com otseturunduse eesmärgil töötlemise vastu, ei tööta versiegelung24.com enam isikuandmeid sel eesmärgil.

  Lisaks on andmesubjektil õigus oma konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise kohta, mille viib läbi versiegelung24.com teaduslikel või ajaloolistel uuringutel või statistilistel eesmärkidel. Artikli 89 lõige 1 GDPR, vaidlustada, välja arvatud juhul, kui selline töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.

  Vastuväiteõiguse kasutamiseks võib asjaomane isik pöörduda otse versiegelung24.com iga töötaja või mõne teise töötaja poole. Samuti on andmesubjektil seoses infoühiskonna teenuste kasutamisega, olenemata direktiivist 2002/58 / EÜ, õigus kasutada oma vastuväiteid automatiseeritud menetluste abil, milles kasutatakse tehnilisi spetsifikatsioone.

 • H)    Automaatsed otsused juhtumipõhiselt, sh profileerimine

  Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine mõjutab, on Euroopa direktiivide ja määruste seadusandja antud õigus, et teda ei võetaks vastu otsusele, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlemisel (sealhulgas profiilide koostamisel), millel on neile õiguslik mõju või mis mõjutab neid oluliselt, tingimusel et et otsus (1) ei ole vajalik andmesubjekti ja vastutava isiku vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või (2) on lubatav vastutava isiku suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õiguse alusel. õigusnormid võtavad asjakohaseid meetmeid andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks või (3) tehakse andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul.

  Kui otsus (1) on vajalik andmesubjekti ja vastutava isiku vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks või (2) see tehakse andmesubjekti selgesõnalisel nõusolekul, võtab versiegelung24.com asjakohased meetmed õiguste kaitsmiseks. kaitsma andmesubjekti õigustatud huve, sealhulgas vähemalt õigust vastutava isiku sekkumisele, oma seisukohtade avaldamiseks ja otsuse vaidlustamiseks.

  Kui andmesubjekt soovib kaitsta õigusi seoses automatiseeritud otsustega, võib ta igal ajal ühendust võtta töötlemise eest vastutava isiku töötajaga.

 • i)      Õigus nõusolek tagasi võtta andmekaitseseaduse alusel

  Igal isikul, keda isikuandmete töötlemine mõjutab, on Euroopa direktiivide ja määruste seadusandja antud õigus tühistada oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal.

  Kui andmesubjekt soovib oma nõusolekut tagasi võtta, võib ta igal ajal ühendust võtta töötlemise eest vastutava isiku töötajaga.

9. Andmekaitsesätted Facebooki rakendamise ja kasutamise kohta

Töötlemise eest vastutav isik on sellel veebisaidil integreerinud ettevõtte Facebooki komponendid. Facebook on sotsiaalne võrgustik.

Sotsiaalne võrgustik on Internetis toimiv sotsiaalne kohtumispaik – veebikogukond, mis tavaliselt võimaldab kasutajatel üksteisega suhelda ja virtuaalses ruumis suhelda. Sotsiaalvõrgustik võib olla platvorm arvamuste ja kogemuste vahetamiseks või võimaldab Interneti-kogukonnal pakkuda isiklikku või ettevõttega seotud teavet. Muuhulgas võimaldab Facebook sotsiaalvõrgustiku kasutajatel luua privaatseid profiile, laadida üles fotosid ja võrgustikku sõbrakutsete kaudu.

Facebooki opereeriv ettevõte on Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Kui andmesubjekt elab väljaspool USA -d või Kanadat, on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa.

Iga kord, kui avatakse üks selle veebisaidi üksikutest lehtedest, mida haldab töötlemise eest vastutav isik ja millele on integreeritud Facebooki komponent (Facebooki pistikprogramm), asjassepuutuva isiku infotehnoloogiasüsteemi Interneti-brauser vastava Facebooki komponendi poolt automaatselt aktiveeritud põhjustab vastava Facebooki komponendi esituse allalaadimise Facebookist. Täieliku ülevaate kõigist Facebooki pistikprogrammidest leiate aadressilt https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Selle tehnilise protsessi osana saab Facebook teavet selle kohta, millist konkreetset meie veebisaidi alamlehte asjaomane isik külastab.

Kui asjaomane isik on samal ajal Facebooki sisse logitud, tunneb Facebook ära, millist konkreetset meie veebisaidi alamlehte asjaomane isik külastab iga kord, kui asjaomane isik meie veebisaiti külastab, ja kogu meie veebisaidil viibimise ajal. veebisait. Seda teavet kogub Facebooki komponent ja see määratakse asjaomase isiku vastavale Facebooki kontole. Kui asjaomane isik aktiveerib mõne meie veebisaidile integreeritud Facebooki nupu, näiteks nupu “Meeldib” või kui asjaomane isik teeb kommentaari, määrab Facebook selle teabe asjaomase isiku isiklikule Facebooki kasutajakontole ja salvestab need isikuandmed.

Facebook saab alati Facebooki komponendi kaudu teavet selle kohta, et asjaomane isik on meie veebisaiti külastanud, kui asjaomane isik on samal ajal meie veebisaidile juurdepääsuga Facebooki sisse logitud; see toimub olenemata sellest, kas asjaomane isik klõpsab Facebooki komponendil või mitte. Kui andmesubjekt ei soovi, et seda teavet Facebookile edastataks, saab ta selle edastamise ära hoida, logides enne meie veebisaidile helistamist oma Facebooki kontolt välja.

Facebooki avaldatud andmejuhend, mis on saadaval aadressil https://de-de.facebook.com/about/privacy/, annab teavet Facebooki isikuandmete kogumise, töötlemise ja kasutamise kohta. Samuti selgitatakse, milliseid seadistusvõimalusi pakub Facebook andmesubjekti privaatsuse kaitsmiseks. Lisaks on saadaval erinevad rakendused, mis võimaldavad Facebooki andmeedastust pärssida. Andmesubjekt saab selliseid rakendusi kasutada Facebooki edastamise peatamiseks.

10. Andmekaitsesätted Google Analyticsi rakendamise ja kasutamise kohta (anonüümseks muutmise funktsiooniga)

Töötlemise eest vastutav isik on sellel veebisaidil integreerinud Google Analyticsi komponendi (anonüümseks muutmise funktsiooniga). Google Analytics on veebianalüüsi teenus. Veebianalüüs on andmete kogumine, kogumine ja hindamine veebilehtede külastajate käitumise kohta. Veebianalüüsi teenus kogub muu hulgas andmeid selle kohta, millisel veebisaidil asjaomane isik veebisaidile jõudis (nn viitaja), milliseid veebisaidi alamlehti külastati või kui sageli ja kui kaua alamlehte vaadati . Veebianalüüsi kasutatakse peamiselt veebisaidi optimeerimiseks ja Interneti-reklaami tasuvusanalüüsiks.

Google Analyticsi komponendi operatsiooniettevõte on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Töötlemise eest vastutav isik kasutab Google Analyticsi kaudu veebianalüüsiks lisandit “_gat._anonymizeIp”. Selle täienduse abil lühendab ja muudab Google anonüümseks asjaomase isiku Interneti -ühenduse IP -aadressi, kui meie Interneti -lehtedele pääseb juurde Euroopa Liidu liikmesriigist või muult Euroopa Majanduspiirkonna lepingule allakirjutanult.

Google Analyticsi komponendi eesmärk on analüüsida meie veebisaidi külastajate voogu. Google kasutab saadud andmeid ja teavet muu hulgas meie veebisaidi kasutamise hindamiseks, meie jaoks veebiaruannete koostamiseks, mis näitavad meie veebisaidi tegevusi, ja muude meie veebisaidi kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks.

Google Analytics paigutab küpsise asjaomase isiku infotehnoloogia süsteemi. Mis küpsised on, seda on juba eespool selgitatud. Küpsise seadistusega võimaldab Google analüüsida meie veebisaidi kasutamist. Iga kord, kui avatakse üks selle veebisaidi üksikutest lehtedest, mida haldab töötlemise eest vastutav isik ja millele on integreeritud Google Analyticsi komponent, käivitab asjaomase isiku infotehnoloogiasüsteemi Interneti -brauser automaatselt vastav Google Analyticsi komponent Andmete edastamiseks Google’ile veebianalüüsi jaoks. Selle tehnilise protsessi osana saab Google teadmisi isikuandmetest, nagu asjaomase isiku IP -aadress, mida Google kasutab muu hulgas külastajate ja klikkide päritolu jälgimiseks ning seejärel vahendustasude arvestuse võimaldamiseks.

Küpsist kasutatakse isikliku teabe, näiteks juurdepääsu aja, asukoha, kust juurdepääs tehti, ja asjaomase isiku meie veebisaidi külastamissageduse salvestamiseks. Iga kord, kui külastate meie veebisaiti, edastatakse need isikuandmed, sealhulgas asjaomase isiku kasutatud Interneti -ühenduse IP -aadress, Google’ile Ameerika Ühendriikides. Google säilitab neid isikuandmeid Ameerika Ühendriikides. Google võib edastada need tehnilise protsessi käigus kogutud isikuandmed kolmandatele osapooltele.

Asjaomane isik saab meie veebisaidi poolt küpsiste seadistamist igal ajal takistada, nagu eespool juba näidatud, vastava kasutatava Interneti -brauseri sätte abil ja seega jäädavalt küpsiste seadmise vastu. Selline kasutatava Interneti -brauseri seadistus takistaks Google’il ka küpsise seadmist asjaomase isiku infotehnoloogiasüsteemi. Lisaks saab Google Analyticsi juba seatud küpsise igal ajal Interneti -brauseri või muude tarkvaraprogrammide kaudu kustutada.

Lisaks on andmesubjektil võimalus esitada vastuväiteid Google Analyticsi loodud andmete kogumisele, mis on seotud selle veebisaidi kasutamisega ja nende andmete töötlemisega Google’is, ning seda takistada. Selleks peab asjaomane isik alla laadima ja installima brauseri lisandmooduli lingi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout all. See brauseri lisandmoodul teavitab Google Analyticsi JavaScripti kaudu, et veebisaidikülastuste andmeid või teavet ei tohi Google Analyticsile edastada. Brauseri lisandmooduli installimist peab Google vastulauseks. Kui asjaomase isiku infotehnoloogiline süsteem kustutatakse, vormindatakse või installitakse hiljem uuesti, peab asjaomane isik Google Analyticsi desaktiveerimiseks brauseri lisandmooduli uuesti installima. Kui brauseri lisandmooduli desinstallib või deaktiveerib asjaomane isik või mõni muu isik, kes on tingitud tema mõjusfäärist, on võimalik brauseri lisandmoodul uuesti installida või uuesti aktiveerida.

Lisateavet ja Google’i kohaldatavaid andmekaitsesätteid leiate aadressilt https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja aadressilt http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analyticsit selgitatakse üksikasjalikumalt selle lingi all https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Andmekaitsesätted Google’i uuesti turundamise rakendamise ja kasutamise kohta

Töötlemise eest vastutav isik on sellel veebisaidil integreerinud Google’i uuesti turundamise teenused. Google’i uuesti turundamine on Google AdWordsi funktsioon, mis võimaldab ettevõttel näidata reklaame Interneti -kasutajatele, kes on varem olnud ettevõtte veebisaidil. Seetõttu võimaldab Google’i uuesti turundamise integreerimine ettevõttel luua kasutajaga seotud reklaami ja sellest tulenevalt näidata Interneti-kasutajale huviga seotud reklaame.

Google’i uuesti turundamise teenuseid haldav ettevõte on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google’i uuesti turundamise eesmärk on kuvada huvidega seotud reklaami. Google’i uuesti turundamine võimaldab meil kuvada reklaame Google’i reklaamivõrgu kaudu või lasta neid kuvada teistel veebisaitidel, mis on kohandatud Interneti -kasutajate individuaalsete vajaduste ja huvidega.

Google Remarketing paigutab küpsise asjaomase isiku infotehnoloogiasüsteemi. Mis küpsised on, seda on juba eespool selgitatud. Küpsise seadistusega suudab Google ära tunda meie veebisaidi külastaja, kui ta pääseb hiljem veebisaitidele, mis on samuti Google’i reklaamivõrgustiku liikmed. Iga kord, kui avatakse veebisait, kuhu on integreeritud Google’i uuesti turundamise teenus, tuvastab andmesubjekti Interneti -brauser end Google’ile automaatselt. Selle tehnilise protsessi raames omandab Google teadmisi isikuandmetest, nagu kasutaja IP-aadress või surfamiskäitumine, mida Google kasutab muu hulgas huvidega seotud reklaami kuvamiseks.

Küpsist kasutatakse isikliku teabe, näiteks asjaomase isiku külastatud veebisaitide salvestamiseks. Iga kord, kui külastate meie veebisaiti, edastatakse isikuandmed, sealhulgas asjaomase isiku kasutatud Interneti -ühenduse IP -aadress, Google’ile Ameerika Ühendriikides. Google säilitab neid isikuandmeid Ameerika Ühendriikides. Google võib edastada need tehnilise protsessi käigus kogutud isikuandmed kolmandatele osapooltele.

Asjaomane isik saab meie veebisaidi poolt küpsiste seadistamist igal ajal takistada, nagu eespool juba näidatud, vastava kasutatava Interneti -brauseri sätte abil ja seega jäädavalt küpsiste seadmise vastu. Selline kasutatava Interneti -brauseri seadistus takistaks Google’il ka küpsise seadmist asjaomase isiku infotehnoloogiasüsteemi. Lisaks saab Google Analyticsi juba seatud küpsise igal ajal Interneti -brauseri või muude tarkvaraprogrammide kaudu kustutada.

Andmesubjektil on ka võimalus esitada vastuväiteid Google’i huvipõhisele reklaamile. Selleks peab asjaomane isik helistama igalt kasutatavalt Interneti -brauserilt lingi www.google.de/settings/ads ja tegema seal soovitud seaded.

Lisateavet ja Google’i kohaldatavaid andmekaitsesätteid leiate aadressilt https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Andmekaitsesätted Google AdWordsi rakenduse ja kasutamise kohta

Töötlemise eest vastutav isik on sellel veebisaidil integreerinud Google AdWordsi. Google AdWords on Interneti -reklaamiteenus, mis võimaldab reklaamijatel paigutada reklaame nii Google’i otsingumootori tulemustesse kui ka Google’i reklaamivõrku. Google AdWords võimaldab reklaamijal eelnevalt määratleda teatud märksõnad, mille abil reklaami Google’i otsingumootori tulemustes kuvatakse ainult siis, kui kasutaja otsingumootoriga märksõnaga seotud otsingutulemuse avab. Google’i reklaamivõrgus jagatakse reklaamid teemaga seotud veebisaitidele automaatse algoritmi abil ja võttes arvesse eelnevalt määratletud märksõnu.

Google AdWordsi teenuseid haldav ettevõte on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google AdWordsi eesmärk on reklaamida meie veebisaiti, näidates huvipakkuvat reklaami kolmandate osapoolte ettevõtete veebisaitidel ja Google’i otsingumootori otsingumootori tulemustes ning kuvades meie veebisaidil kolmanda osapoole reklaami.

Kui asjaomane isik jõuab meie veebisaidile Google’i reklaami kaudu, salvestatakse Google’i asjaomase isiku infotehnoloogiasüsteemi niinimetatud konversiooniküpsis. Mis küpsised on, seda on juba eespool selgitatud. Teisendusküpsis kaotab kehtivuse kolmekümne päeva pärast ja seda ei kasutata asjaomase isiku tuvastamiseks. Kui küpsise aegumine pole veel lõppenud, kasutatakse konversiooniküpsist, et teha kindlaks, kas meie veebisaidil on juurdepääs teatud alamlehtedele, näiteks veebipoesüsteemi ostukorvile. Konversiooniküpsis võimaldab meil ja Google’il mõista, kas AdWordsi reklaami kaudu meie veebisaidile jõudnud asjaomane isik teenis müüki, st sooritas ostu või tühistas selle.

Konversiooniküpsise abil kogutud andmeid ja teavet kasutab Google meie veebisaidi külastusstatistika loomiseks. Seda külastuste statistikat kasutame omakorda meie kasutajate koguarvu määramiseks, kellele meile suunati AdWordsi reklaamide kaudu, s.t. vastava AdWordsi reklaami edu või ebaedu kindlaksmääramiseks ja meie AdWordsi reklaamide optimeerimiseks tulevikuks. Meie ettevõte ega teised Google AdWordsi reklaamijad ei saa Google’ilt teavet, mis võiks asjaomase isiku tuvastada.

Teisendusküpsist kasutatakse isikliku teabe, näiteks asjaomase isiku külastatud veebisaitide salvestamiseks. Iga kord, kui külastate meie veebisaiti, edastatakse isikuandmed, sealhulgas asjaomase isiku kasutatud Interneti -ühenduse IP -aadress, Google’ile Ameerika Ühendriikides. Google säilitab neid isikuandmeid Ameerika Ühendriikides. Google võib edastada need tehnilise protsessi käigus kogutud isikuandmed kolmandatele osapooltele.

Asjaomane isik saab meie veebisaidi poolt küpsiste seadistamist igal ajal takistada, nagu eespool juba näidatud, vastava kasutatava Interneti -brauseri sätte abil ja seega jäädavalt küpsiste seadmise vastu. Selline kasutatava Interneti -brauseri seadistus takistaks Google’il ka asjaomase isiku infotehnoloogiasüsteemi konversiooniküpsise seadmist. Lisaks saab Google AdWordsi juba seatud küpsise igal ajal Interneti -brauseri või muude tarkvaraprogrammide kaudu kustutada.

Andmesubjektil on ka võimalus esitada vastuväiteid Google’i huvipõhisele reklaamile. Selleks peab asjaomane isik helistama igalt kasutatavalt Interneti -brauserilt lingi www.google.de/settings/ads ja tegema seal soovitud seaded.

Lisateavet ja Google’i kohaldatavaid andmekaitsesätteid leiate aadressilt https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Makseviis: PayPali kui makseviisi andmekaitse sätted

Töötlemise eest vastutav isik on sellel veebisaidil integreerinud PayPali komponente. PayPal on veebipõhine makseteenuse pakkuja. Maksed töödeldakse nn PayPali kontode kaudu, mis on virtuaalsed era- või ärikontod. PayPal pakub ka võimalust krediitkaartide kaudu virtuaalseid makseid töödelda, kui kasutajal pole PayPali kontot. PayPali kontot hallatakse e -posti aadressi kaudu, mistõttu puudub klassikaline kontonumber. PayPal võimaldab algatada kolmandatele isikutele veebimakseid või saada makseid. PayPal tegutseb ka usaldusisikuna ja pakub ostjate kaitseteenuseid.

PayPali Euroopa operatsiooniettevõte on PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Kui asjaomane isik valib meie veebipoes tellimisprotsessi ajal makseviisiks „PayPal”, edastatakse asjaomase isiku andmed automaatselt PayPalile. Selle makseviisi valimisega annab asjaomane isik nõusoleku maksetöötlemiseks vajalike isikuandmete edastamiseks.

PayPalile edastatavad isikuandmed on tavaliselt eesnimi, perekonnanimi, aadress, e -posti aadress, IP -aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number või muud maksete töötlemiseks vajalikud andmed. Ostulepingu töötlemiseks on vaja ka vastava tellimusega seotud isikuandmeid.

Andmete edastamise eesmärk on maksete töötlemine ja pettuste ärahoidmine. Töötlemise eest vastutav isik edastab isikuandmed PayPalile eelkõige juhul, kui edastamiseks on õigustatud huvi. PayPali ja töötlemise eest vastutava isiku vahel vahetatud isikuandmeid võib PayPal edastada krediidiasutustele. Selle edastamise eesmärk on kontrollida teie identiteeti ja krediidivõimet.

PayPal võib edastada isikuandmeid sidusettevõtetele ja teenusepakkujatele või alltöövõtjatele, kuivõrd see on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui andmeid töödeldakse ettevõtte nimel.

Andmesubjektil on võimalus PayPaliga võrreldes igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta isikuandmeid, mida tuleb (lepingulise) maksetöötluse jaoks töödelda, kasutada või edastada.

PayPali kehtivad andmekaitse-eeskirjad leiate aadressilt https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Töötlemise õiguslik alus

Art. 6 I lit. DS-GVO on meie ettevõtte õiguslik alus töötlemistoiminguteks, milleks saame nõusoleku teatud töötlemise eesmärgil. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille osapool on andmesubjekt, nagu näiteks töötlemistoimingute puhul, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamiseks või muude teenuste osutamiseks või tasu saamiseks, töötlemise aluseks on artikkel 6 I lit. b GDPR. Sama kehtib töötlemistoimingute kohta, mis on vajalikud lepingueelsete meetmete rakendamiseks, näiteks meie toodete või teenuste kohta päringute korral. Kui meie ettevõttel on juriidiline kohustus, mis nõuab isikuandmete töötlemist, näiteks maksukohustuste täitmiseks, põhineb töötlemine artikli 6 I lit. c GDPR. Harvadel juhtudel võib osutuda vajalikuks isikuandmete töötlemine, et kaitsta andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku elulisi huve. Nii oleks see näiteks juhul, kui meie ettevõtte külastaja saaks vigastada ja tema nimi, vanus, ravikindlustuse andmed või muu oluline teave tuleks edastada arstile, haiglale või muule kolmandale isikule. Siis põhineks töötlemine artikli 6 I lit. d GDPR. Lõppkokkuvõttes võivad töötlemistoimingud põhineda artiklil 6 I lit. f GDPR. Töötlemistoimingud, mis ei ole hõlmatud ühegi eespool nimetatud õigusliku alusega, põhinevad sellel õiguslikul alusel, kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi kaitsmiseks, tingimusel et asjaomase isiku huvid, põhiõigused ja -vabadused ei valitse. Meil on eriti lubatud selliseid töötlemistoiminguid teha, kuna Euroopa seadusandja on neid konkreetselt maininud. Sellega seoses leidis ta, et õigustatud huvi võib eeldada, kui asjaomane isik on vastutava isiku klient (GDPR põhjenduse 47 lause 2).

15. Töötlemise õigustatud huvid, mida vastutav töötleja või kolmas isik taotleb

Kui isikuandmete töötlemine põhineb artiklis 6 I lit. f GDPR on meie õigustatud huvi äritegevuseks kõigi meie töötajate ja aktsionäride huvides.

16. Isikuandmete säilitamise kestus

Isikuandmete säilitamise kestuse kriteeriumiks on vastav seadusjärgne säilitustähtaeg. Pärast tähtaja möödumist kustutatakse asjakohased andmed rutiinselt, tingimusel et neid ei ole enam vaja lepingu täitmiseks ega algatamiseks.

17. seadusandlikud või lepingulised sätted isikuandmete esitamiseks; Vajadus lepingu sõlmimiseks; Andmesubjekti kohustus isikuandmeid esitada; teenuse osutamata jätmise võimalikud tagajärjed

Selgitame teile, et isikuandmete esitamine on osaliselt seadusega nõutav (nt maksueeskirjad) või võib tuleneda ka lepingulistest eeskirjadest (nt teave lepingupartneri kohta). Lepingu sõlmimiseks võib mõnikord olla vajalik, et andmesubjekt esitaks meile isikuandmeid, mida peame hiljem töötlema. Näiteks on andmesubjekt kohustatud meile esitama isikuandmeid, kui meie ettevõte sõlmib nendega lepingu. Isikuandmete esitamata jätmine tähendaks, et asjaomase isikuga ei saa lepingut sõlmida. Enne asjaomase isiku isikuandmete esitamist peab ta võtma ühendust ühe meie töötajaga. Meie töötaja selgitab asjaomasele isikule igal üksikjuhul eraldi, kas isikuandmete esitamine on seadusega või lepinguga nõutav või on lepingu sõlmimiseks vajalik, kas isikuandmete esitamise kohustus on olemas ja mida tagajärgi, mis võivad tekkida isikuandmete esitamata jätmisel.

18. Automatiseeritud otsuste tegemine

Vastutustundliku ettevõttena ei kasuta me automaatset otsuste tegemist ega profileerimist.

Selle andmekaitsedeklaratsiooni koostas DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH andmekaitsedeklaratsiooni koostaja, mis Väline andmekaitseametnik Berliin  tegutseb koostöös Andmekaitse (DSGVO) Advokaadibüroo WILDE BEUGER SOLMECKE juristid | advokaadid  loodud.