Preskočiť na obsah

Vážení zákazníci, radi by sme vás informovali, že naša spoločnosť bude mať do 31. marca 2024 dovolenku.
Vaše objednávky radi prijmeme a doručíme ihneď po našom návrate.

Úvodná stránka » Ochrana dát

Ďakujeme za váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana údajov má pre versiegelung24.com obzvlášť vysokú prioritu. Webovú stránku versiegelung24.com je spravidla možné používať bez poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Ak však chce dotknutá osoba využívať špeciálne služby našej spoločnosti prostredníctvom našej webovej stránky, môže byť nevyhnutné, aby sme spracúvali osobné údaje. Pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje žiadny právny základ pre takéto spracovanie, spravidla získavame súhlas dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby, sa vždy vykonáva v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov platnými v danej krajine. versiegelung24.com. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by naša spoločnosť chcela informovať verejnosť o type, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracúvame. Dotknuté osoby sú navyše informované o svojich právach prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Ako prevádzkovateľ implementovala spoločnosť Versiegelung24.com množstvo technických a organizačných opatrení na zaistenie čo najkompletnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové dátové prenosy však môžu mať vo všeobecnosti bezpečnostné medzery, takže nemožno zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu nám každá dotknutá osoba môže bezplatne poskytovať osobné údaje, napríklad telefonicky.

1. Definície

Zásady ochrany osobných údajov na versiegelung24.com vychádzajú z výrazov, ktoré používa európsky zákonodarca pre smernice a nariadenia v čase prijatia všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť ľahko čitateľné a zrozumiteľné pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to zaistili, chceli by sme vopred vysvetliť použitú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame nasledujúce výrazy:

 • a)    osobné údaje

  Osobnými údajmi sú všetky informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä priradením k identifikátoru, akým je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden alebo viac špeciálnych znakov, ktoré vyjadrujú fyzické, fyziologické, je možné identifikovať genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 • b)    postihnutá osoba

  Dotknutou osobou je akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva osoba zodpovedná za spracovanie.

 • c)    spracovanie

  Spracovanie je akýkoľvek proces, ktorý sa vykonáva s pomocou automatizovaných procesov alebo bez nich alebo s pomocou takýchto sérií procesov v súvislosti s osobnými údajmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, objednávanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo zmena, čítanie, dopytovanie, používanie, zverejnenie prostredníctvom prenos, šírenie alebo akákoľvek iná forma poskytovania, porovnávania alebo spájania, obmedzovania, vymazávania alebo ničenia.

 • d)    obmedzenie spracúvania

  Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich budúce spracovanie.

 • e)    profilovanie

  Profilovanie je akýkoľvek typ automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorý spočíva v použití týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných údajov Analyzovať alebo predpovedať preferencie, záujmy , spoľahlivosť, správanie, miesto pobytu alebo presťahovanie tejto fyzickej osoby.

 • f)     pseudonymizácia

  Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov spôsobom, ktorým už nie je možné priradiť osobné údaje konkrétnej dotknutej osobe bez použitia ďalších informácií, za predpokladu, že tieto dodatočné informácie sú uložené oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zaisťujú že osobné údaje nemožno priradiť k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • G)    Zodpovedný alebo zodpovedný za spracovanie

  Zodpovednou osobou alebo osobou zodpovednou za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracovania stanovené právnymi predpismi Únie alebo právom členských štátov, zodpovednú osobu alebo konkrétne kritériá pre jej vymenovanie je možné ustanoviť v súlade s právom Únie alebo právom členských štátov.

 • H)    procesor

  Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene zodpovednej osoby.

 • i)      príjemcu

  Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán, inštitúcia alebo iný orgán, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu alebo nie. Orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania podľa práva Únie alebo práva členských štátov, sa však nepovažujú za príjemcov.

 • j)      tretia strana

  Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo orgán iný ako dotknutá osoba, zodpovedná osoba, spracovateľ a osoby, ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje na základe priamej zodpovednosti zodpovednej osoby alebo spracovateľa .

 • k)    súhlas

  Súhlas je akékoľvek dobrovoľné, informované a jednoznačné vyhlásenie o zámere dotknutej osoby v konkrétnom prípade vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačného potvrdzujúceho opatrenia, ktorým dotknutá osoba naznačuje, že súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

2. Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie

Zodpovednou osobou v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ďalších zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a ďalších ustanovení povahy ochrany údajov je:

Bastian Walger – digitálny marketing
Lodenica Agrippina 6
50678 Kolín nad Rýnom
Tel. +49 221 292893-90
Fax. +49 221 292893-99
Identifikačné číslo dane z obratu podľa § 27 a zákona o dani z obratu:
DE241077366

E -mail: info@versiegelung24.com
Webová stránka: versiegelung24.com

3. Súbory cookie

Internetové stránky versiegelung24.com používajú súbory cookie. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené a uložené v počítačovom systéme prostredníctvom internetového prehliadača.

Mnoho webových stránok a serverov používa cookies. Mnoho súborov cookie obsahuje takzvaný identifikátor cookie. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa z reťazca znakov, prostredníctvom ktorých je možné webovým serverom a serverom priradiť konkrétny internetový prehliadač, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným webovým stránkam a serverom rozlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné súbory cookie. Konkrétny internetový prehliadač je možné rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Používaním súborov cookie môže server versiegelung24.com poskytovať používateľom týchto webových stránok užívateľsky príjemnejšie služby, ktoré by bez nastavenia súborov cookie neboli možné.

Pomocou súboru cookie môžu byť informácie a ponuky na našich webových stránkach optimalizované v záujme používateľa. Ako už bolo uvedené, súbory cookie nám umožňujú rozpoznať používateľov našich webových stránok. Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom používanie našej webovej stránky. Napríklad používateľ webovej stránky, ktorá používa súbory cookie, nemusí pri každej návšteve webovej stránky znova zadávať svoje prístupové údaje, pretože to robia webové stránky a súbory cookie uložené v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je súbor cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod používa súbor cookie na zapamätanie si položiek, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastavovaniu súborov cookie na našich webových stránkach pomocou zodpovedajúceho nastavenia v použitom internetovom prehliadači, a teda natrvalo namietať proti nastavovaniu súborov cookie. Navyše už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenie súborov cookie v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť všetky funkcie našich webových stránok plne použiteľné.

4. Zhromažďovanie všeobecných údajov a informácií

Webová stránka versiegelung24.com zhromažďuje celý rad všeobecných údajov a informácií pri každom prístupe dotknutej osoby alebo automatizovaného systému na webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch denníka servera. (1) použité typy a verzie prehliadača, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) webová stránka, z ktorej sa prístupový systém dostane na našu webovú stránku (takzvaný odkazujúci server), (4) sub-webové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom prístupového systému na našich webových stránkach je možné ovládať, (5) dátum a čas prístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovateľa internetových služieb prístupového systému a (8) ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri použití týchto všeobecných údajov a informácií spoločnosť versiegelung24.com nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú skôr potrebné na (1) správne dodanie obsahu našich webových stránok, (2) optimalizáciu obsahu našich webových stránok a reklamy na ne, (3) zabezpečenie dlhodobej funkčnosti našich systémov informačných technológií a technológie našej webovej stránky a (4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na presadzovanie práva v prípade kybernetického útoku. Tieto anonymne zbierané údaje a informácie sú preto štatisticky a ďalej vyhodnocované spoločnosťou versiegelung24.com s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našej spoločnosti, aby sa v konečnom dôsledku zaistila optimálna úroveň ochrany nami spracúvaných osobných údajov. Anonymné údaje v súboroch denníka servera sú uložené oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Registrácia na našom webe

Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie poskytnutím osobných údajov. Aké osobné údaje sú prenášané osobe zodpovednej za spracovanie, vyplývajú z príslušnej vstupnej masky, ktorá sa používa na registráciu. Osobné údaje vložené dotknutou osobou sú zhromažďované a uchovávané výlučne na interné použitie osobou zodpovednou za spracovanie a na ich vlastné účely. Osoba zodpovedná za spracovanie môže zabezpečiť, aby boli údaje postúpené jednému alebo viacerým spracovateľom, napríklad poskytovateľovi balíkových služieb, ktorý taktiež používa osobné údaje výlučne na interné použitie, ktoré možno priradiť osobe zodpovednej za spracovanie.

Registráciou na webovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie sa ukladá aj IP adresa pridelená poskytovateľom internetových služieb (ISP) dotknutej osoby, dátum a čas registrácie. Tieto údaje sú uložené na základe toho, že je to jediný spôsob, ako zabrániť zneužívaniu našich služieb a v prípade potreby umožniť vyšetrovanie trestných činov. V tejto súvislosti je uchovávanie týchto údajov nevyhnutné na ochranu osoby zodpovednej za spracovanie. Tieto údaje sa spravidla neposkytujú tretím stranám, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť ich poskytnutia alebo sa tieto dokumenty nepoužijú na trestné stíhanie.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov umožňuje prevádzkovateľovi ponúknuť dotknutej osobe obsah alebo služby, ktoré vzhľadom na povahu záležitosti môžu byť ponúkané iba registrovaným užívateľom. Registrované osoby môžu kedykoľvek zmeniť osobné údaje poskytnuté pri registrácii alebo ich úplne vymazať z databázy osoby zodpovednej za spracovanie.

Osoba zodpovedná za spracovanie poskytne akejkoľvek dotknutej osobe kedykoľvek na požiadanie informácie o tom, ktoré osobné údaje sú o nej dotknuté. Okrem toho osoba zodpovedná za spracovanie opravuje alebo vymazáva osobné údaje na žiadosť alebo radu dotknutej osoby za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné požiadavky na uchovávanie, ktoré by svedčili o opaku. V tejto súvislosti je dotknutej osobe ako kontaktné osoby k dispozícii celý rad zamestnancov osoby zodpovednej za spracovanie.

6. Možnosti kontaktu prostredníctvom webovej stránky

Webová stránka versiegelung24.com obsahuje z dôvodu právnych predpisov informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt na našu spoločnosť a priamu komunikáciu s nami, čo zahŕňa aj všeobecnú adresu pre takzvanú elektronickú poštu (e-mailová adresa). Ak dotknutá osoba kontaktuje osobu zodpovednú za spracovanie e -mailom alebo kontaktným formulárom, osobné údaje prenesené dotknutou osobou sa automaticky uložia. Také osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne odovzdá dotknutej osobe osobe zodpovednej za spracovanie, sú uchovávané na účely spracúvania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

7. Bežné mazanie a blokovanie osobných údajov

Osoba zodpovedná za spracovanie spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby iba po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie účelu uchovávania, alebo ak to určujú európske smernice a nariadenia alebo iný zákonodarca v zákonoch alebo predpisoch, ktoré bola zodpovedná osoba zodpovedná za spracovanie.

Ak účel uchovávania prestane platiť alebo ak uplynie doba uchovávania predpísaná európskymi smernicami a vyhláškami alebo iným zodpovedným zákonodarcom, osobné údaje budú bežne blokované alebo vymazané v súlade so zákonnými ustanoveniami.

8. Práva dotknutej osoby

 • a)    právo na potvrdenie

  Každá dotknutá osoba má právo, ktoré jej udeľuje európska smernica a regulačný orgán, požadovať od osoby zodpovednej za spracovanie potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ si chce dotknutá osoba uplatniť svoje právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

 • b)    právo na informácie

  Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udeľované európskou smernicou a nariadením získať kedykoľvek bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sú o nej uložené, a kópiu týchto informácií od osoby zodpovednej za spracovanie. Európske smernice a nariadenia navyše poskytujú dotknutej osobe prístup k nasledujúcim informáciám:

  • účely spracovania
  • kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané
  • Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje zverejnené alebo sa stále poskytujú, najmä príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám
  • ak je to možné, plánovanú dobu, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby
  • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo na obmedzenie spracúvania zodpovednou osobou alebo právo namietať proti tomuto spracúvaniu
  • existencia práva podať sťažnosť dozornému orgánu
  • ak nie sú osobné údaje zhromaždené od dotknutej osoby: Všetky dostupné informácie o pôvode údajov
  • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 1 a 4 GDPR a – aspoň v týchto prípadoch – zmysluplné informácie o použitej logike a rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu

  Dotknutá osoba má ďalej právo na informácie o tom, či boli osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V takom prípade má dotknutá osoba tiež právo získať informácie o príslušných zárukách v súvislosti s prenosom.

  Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na informácie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

 • c)    Právo na opravu

  Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskymi smernicami a nariadeniami požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ich týkajú. Dotknutá osoba má ďalej právo, berúc do úvahy účely spracúvania, požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

  Pokiaľ si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať zamestnanca prevádzkovateľa.

 • d)    Právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)

  Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení požadovať, aby zodpovedná osoba okamžite vymazala osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, za predpokladu, že sa uplatní jeden z nasledujúcich dôvodov, a pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné:

  • Osobné údaje boli zhromaždené alebo inak spracované na účely, na ktoré už nie sú potrebné.
  • Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas, na ktorom bolo spracovanie založené, v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a GDPR alebo článok 9 ods. 2 písmeno a GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracovanie.
  • Podľa článku 21 ods. 1 DS-GVO voči spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo dotknutá osoba namieta v súlade s článkom 21 ods. 2 DS-GVO námietka proti spracovaniu.
  • Osobné údaje boli spracované nezákonne.
  • Vymazanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo práva členských štátov, ktorým zodpovedná osoba podlieha.
  • Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti so službami informačnej spoločnosti ponúkanými v súlade s článkom 8 ods. 1 GDPR.

  Ak platí jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá, aby boli osobné údaje uložené na stránke versiegelung24.com vymazané, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie. Zamestnanec versiegelung24.com zariadi, aby bolo žiadosti o vymazanie ihneď vyhovené.

  Ak boli osobné údaje zverejnené spoločnosťou versiegelung24.com a ak je naša spoločnosť zodpovedná podľa článku 17 ods. 1 GDPR na vymazanie osobných údajov, versiegelung24.com prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení s prihliadnutím na dostupnú technológiu a náklady na implementáciu, aby informoval ostatné osoby zodpovedné za spracovanie údajov, ktoré spracúvajú zverejnené osobné údaje, stanovujú, že dotknutá osoba požiadala o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo kópií alebo replikácií týchto osobných údajov od týchto ďalších osôb zodpovedných za spracovanie údajov, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné. Zamestnanec versiegelung24.com zariadi v jednotlivých prípadoch potrebné.

 • e)    Právo na obmedzenie spracovania

  Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení požadovať, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

  • Dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov po dobu, ktorá umožňuje zodpovednej osobe skontrolovať správnosť osobných údajov.
  • Spracovanie je nezákonné, dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie používania osobných údajov.
  • Zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na uplatnenie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
  • Dotknutá osoba má námietku proti spracovaniu v súlade s. Článok 21 ods. 1 GDPR a zatiaľ nebolo stanovené, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad dôvodmi dotknutej osoby.

  Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba by chcela požiadať o obmedzenie osobných údajov uložených na adrese versiegelung24.com, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie. Zamestnanec versiegelung24.com zabezpečí obmedzenie spracovania.

 • f)     Právo na prenosnosť údajov

  Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení získať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré boli sprístupnené zodpovednej osobe dotknutej osoby, v štruktúrovanom, spoločnom a strojovom zariadení. -čitateľný formát. Máte tiež právo preniesť tieto údaje na inú zodpovednú osobu bez prekážok od zodpovednej osoby, ktorej boli osobné údaje poskytnuté, za predpokladu, že spracovanie je založené na súhlase v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a GDPR alebo článok 9 ods. 2 písm. A GDPR alebo na zmluvu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B GDPR a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými postupmi za predpokladu, že spracovanie nie je nevyhnutné na splnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa vykonáva pri výkone verejnej moci, ktorá bola osobe priradená zodpovedný.

  Okrem toho pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 ods. 1 GDPR máte právo na prenos osobných údajov priamo od jednej zodpovednej osoby inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky uskutočniteľné a za predpokladu, že to neovplyvní práva a slobody iných osôb.

  Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov sa dotknutá osoba môže kedykoľvek obrátiť na zamestnanca versiegelung24.com.

 • G)    právo namietať

  Každá osoba dotknutá spracovaním osobných údajov má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týka, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. E alebo f DS-GVO sa podáva na podanie námietky. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

  Versiegelung24.com už nebude spracúvať osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

  Ak versiegelung24.com spracúva osobné údaje za účelom prevádzkovania priamej pošty, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou. Pokiaľ dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu versiegelung24.com na účely priameho marketingu, Versiegelung24.com už nebude spracúvať osobné údaje na tieto účely.

  Dotknutá osoba má okrem toho právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej konkrétnej situácie, namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ich týka, ktoré vykonáva versiegelung24.com na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely v súlade s Článok 89 ods. 1 GDPR, namietať, pokiaľ nie je takéto spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.

  Na uplatnenie práva namietať môže dotknutá osoba kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca versiegelung24.com alebo iného zamestnanca. Dotknutá osoba môže tiež v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES uplatniť svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaných postupov, v ktorých sa používajú technické špecifikácie.

 • H)    Automatizované rozhodnutia od prípadu k prípadu vrátane profilovania

  Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania -, ktoré má pre nich právne účinky alebo ich podobne významne ovplyvňuje, za predpokladu, že že rozhodnutie (1) nie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou, alebo (2) je prípustné na základe práva Únie alebo členského štátu, ktorému zodpovedná osoba podlieha, a na základe týchto právne ustanovenia prijímajú primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) sú urobené s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

  Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou alebo (2) je prijaté s výslovným súhlasom dotknutej osoby, versiegelung24.com prijme vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby, vrátane prinajmenšom práva na zásah osoby zo strany zodpovednej osoby, na vyjadrenie vlastného názoru a napadnutie rozhodnutia.

  Ak si chce dotknutá osoba uplatniť práva v súvislosti s automatizovanými rozhodnutiami, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

 • i)      Právo odvolať súhlas podľa zákona o ochrane údajov

  Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má právo udelené európskym zákonodarcom smerníc a nariadení kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

  Pokiaľ si dotknutá osoba želá uplatniť svoje právo odvolať súhlas, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca osoby zodpovednej za spracovanie.

9. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Facebooku

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na túto webovú stránku komponenty spoločnosti Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je miesto stretnutia na internete, online komunita, ktorá zvyčajne umožňuje používateľom vzájomnú komunikáciu a interakciu vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo firemné informácie. Facebook okrem iného umožňuje používateľom sociálnej siete vytvárať súkromné profily, nahrávať fotografie a siete prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Prevádzkovateľom spoločnosti Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak dotknutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, osobou zodpovednou za spracovanie osobných údajov je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každom prístupe na jednu z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorých je integrovaná súčasť Facebooku (doplnok pre Facebook), internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby sa automaticky aktivuje príslušným komponentom Facebooku a spôsobí, že sa z Facebooku stiahne zobrazenie zodpovedajúceho komponentu Facebooku. Kompletný prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohto technického procesu dostáva Facebook informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našich webových stránok navštevuje dotknutá osoba.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Facebook, Facebook rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku nášho webu dotyčná osoba navštevuje pri každej návšteve našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania príslušného pobytu na našom webové stránky. Tieto informácie sú zhromažďované zložkou Facebook a priradené k príslušnému účtu Facebook osoby, ktorej sa Facebook týka. Ak dotknutá osoba aktivuje jedno z tlačidiel Facebooku integrovaných na našich webových stránkach, napríklad tlačidlo „Páči sa mi to“, alebo ak dotknutá osoba urobí komentár, spoločnosť Facebook priradí tieto informácie k osobnému používateľskému účtu Facebooku dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje.

Facebook vždy dostane prostredníctvom komponentu Facebook informáciu, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na Facebook súčasne s prístupom na našu webovú stránku; to sa deje bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Facebook alebo nie. Ak dotknutá osoba nechce, aby sa tieto informácie prenášali na Facebook, môže prenosu zabrániť pred odhlásením sa z našej webovej stránky odhlásením sa zo svojho účtu na Facebooku.

Usmernenie k údajom zverejnené spoločnosťou Facebook, ktoré je dostupné na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zbere, spracovaní a použití osobných údajov spoločnosťou Facebook. Tiež vysvetľuje, aké možnosti nastavenia ponúka Facebook na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potlačiť prenos dát na Facebook. Také aplikácie môže subjekt údajov použiť na potlačenie prenosu údajov na Facebook.

10. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na tento web komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je služba webovej analýzy. Webová analýza je zber, zber a vyhodnocovanie údajov o správaní návštevníkov internetových stránok. Služba webovej analýzy okrem iného zhromažďuje údaje o tom, na ktorých webových stránkach sa dotknutá osoba dostala na webovú stránku (takzvaný odkazujúci server), na ktoré podstránky webovej stránky sa pristupovalo alebo ako často a ako dlho bola podstránka zobrazovaná. . Webová analýza sa používa hlavne na optimalizáciu webových stránok a na analýzu nákladov a výnosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba zodpovedná za spracovanie používa doplnok „_gat._anonymizeIp“ na webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics. Týmto doplnením sa IP adresa internetového pripojenia dotknutej osoby spoločnosťou Google skráti a anonymizuje, ak sa na naše internetové stránky dostanete z členského štátu Európskej únie alebo od iného signatára Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Cieľom komponentu Google Analytics je analyzovať tok návštevníkov našich webových stránok. Google používa údaje a informácie získané okrem iného na vyhodnotenie používania našej webovej stránky, na zostavenie online správ pre nás, ktoré zobrazujú činnosti na našej webovej stránke, a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním našej webovej stránky.

Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. S nastavením súboru cookie môže Google analyzovať používanie našich webových stránok. Pri každom prístupe na jednu z jednotlivých stránok tohto webu, ktoré prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a do ktorých je integrovaná súčasť Google Analytics, internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby automaticky spustí príslušný komponent Google Analytics Na prenos údajov do spoločnosti Google na účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu Google získava znalosti o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré Google okrem iného používa na sledovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na umožnenie účtovania provízií.

Cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako je napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup uskutočnený, a frekvencia návštev našich webových stránok dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich webových stránok sa tieto osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba, prenášajú do spoločnosti Google v USA. Tieto osobné údaje sú uložené spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Google môže tieto osobné údaje zhromaždené technickým procesom postúpiť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastavovaniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako už bolo uvedené vyššie, prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastavovaniu súborov cookie. Také nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho súbor cookie, ktorý už nastavila služba Google Analytics, je možné kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má ďalej možnosť namietať proti zhromažďovaniu údajov generovaných službou Google Analytics, ktoré sa týkajú používania tejto webovej stránky, ako aj spracúvania týchto údajov spoločnosťou Google, a zabrániť tomu. Za týmto účelom si dotknutá osoba musí stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že do služby Google Analytics nemožno prenášať žiadne údaje ani informácie o návštevách webových stránok. Inštalácia doplnku do prehliadača je spoločnosťou Google považovaná za námietku. Ak bude systém informačných technológií dotknutej osoby neskôr vymazaný, naformátovaný alebo preinštalovaný, dotknutá osoba musí znova nainštalovať doplnok prehliadača, aby bolo možné deaktivovať službu Google Analytics. V prípade, že doplnok prehliadača odinštaluje alebo deaktivuje dotknutá osoba alebo iná osoba, ktorá sa dá pripísať oblasti jeho vplyvu, existuje možnosť preinštalovať alebo znova aktivovať doplnok prehliadača.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Služba Google Analytics je podrobnejšie vysvetlená pod týmto odkazom https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní Google Remarketing

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala na tieto webové stránky remarketingové služby Google. Google Remarketing je funkcia služby Google AdWords, ktorá umožňuje spoločnosti zobrazovať reklamy používateľom internetu, ktorí boli predtým na webových stránkach spoločnosti. Integrácia Google Remarketing preto umožňuje spoločnosti vytvárať reklamy súvisiace s užívateľmi a následne zobrazovať užívateľovi internetu reklamy súvisiace so záujmom.

Spoločnosť prevádzkujúca služby Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom remarketingu Google je zobrazovať reklamu, ktorá je relevantná pre záujmy. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovať reklamy prostredníctvom inzertnej siete Google alebo ich zobrazovať na iných webových stránkach, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu.

Google Remarketing umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Vďaka nastaveniu súboru cookie môže Google rozpoznať návštevníka našich webových stránok, ak sa následne dostane na webové stránky, ktoré sú tiež členmi reklamnej siete Google. Pri každom prístupe na webovú stránku, do ktorej bola integrovaná služba Google Remarketing, sa internetový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu Google získava znalosti o osobných údajoch, ako sú IP adresa alebo správanie používateľa pri surfovaní, ktoré Google okrem iného používa na zobrazovanie reklamy súvisiacej so záujmami.

Cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, napríklad webových stránok, ktoré navštívila dotknutá osoba. Zakaždým, keď navštívite náš web, sa spoločnosti Google v USA odošlú osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba. Tieto osobné údaje sú uložené spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Google môže tieto osobné údaje zhromaždené technickým procesom postúpiť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastavovaniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako už bolo uvedené vyššie, prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastavovaniu súborov cookie. Také nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho súbor cookie, ktorý už nastavila služba Google Analytics, je možné kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má tiež možnosť namietať voči záujmovo orientovanej reklame od spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať v ňom požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Ustanovenia o ochrane údajov o aplikácii a používaní služby Google AdWords

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala do tejto webovej stránky službu Google AdWords. Google AdWords je služba internetovej reklamy, ktorá umožňuje inzerentom umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávania Google, ako aj do reklamnej siete Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred definovať určité kľúčové slová, pomocou ktorých sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávača Google iba vtedy, ak používateľ pomocou vyhľadávacieho nástroja vyvolá výsledok vyhľadávania relevantný pre kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sú reklamy distribuované na webové stránky súvisiace s témami pomocou automatického algoritmu a so zohľadnením predtým definovaných kľúčových slov.

Prevádzkovateľom služieb Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je inzerovať našu webovú stránku zobrazovaním reklamy relevantnej pre záujmy na webových stránkach spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google a zobrazovaním reklamy tretej strany na našich webových stránkach.

Ak sa dotknutá osoba dostane na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Google, takzvaný konverzný súbor cookie sa uloží do systému informačných technológií dotknutej osoby, ktorej sa týka spoločnosť Google. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stráca svoju platnosť po tridsiatich dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu dotknutej osoby. Ak súboru cookie ešte nevypršala platnosť, konverzný súbor cookie sa používa na určenie, či boli na naše webové stránky navštívené určité podstránky, napríklad nákupný košík zo systému online obchodu. Konverzný súbor cookie nám aj spoločnosti Google umožňuje pochopiť, či dotknutá osoba, ktorá prišla na náš web prostredníctvom reklamy AdWords, generovala predaj, t. J. Dokončila alebo zrušila nákup.

Údaje a informácie zhromaždené pomocou súboru cookie pre konverziu používa spoločnosť Google na vytváranie štatistík návštev našich webových stránok. Tieto štatistické údaje o návštevnosti zase používame na stanovenie celkového počtu používateľov, ktorí nám boli odporučení prostredníctvom reklám služby AdWords, t. J. Na určenie úspechu alebo neúspechu príslušnej reklamy v službe AdWords a na optimalizáciu našich reklám v službe AdWords do budúcnosti. Naša spoločnosť ani iní inzerenti v službe Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by mohli identifikovať príslušnú osobu.

Konverzný súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, napríklad webových stránok, ktoré navštívila dotknutá osoba. Zakaždým, keď navštívite náš web, sa spoločnosti Google v USA odošlú osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré používa dotknutá osoba. Tieto osobné údaje sú uložené spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických. Google môže tieto osobné údaje zhromaždené technickým procesom postúpiť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastavovaniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako už bolo uvedené vyššie, prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda natrvalo namietať proti nastavovaniu súborov cookie. Také nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google v tom, aby v systéme informačných technológií dotknutej osoby nastavila konverzný súbor cookie. Okrem toho súbor cookie, ktorý už nastavila služba Google AdWords, je možné kedykoľvek odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má tiež možnosť namietať voči záujmovo orientovanej reklame od spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať v ňom požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Spôsob platby: Ustanovenia o ochrane údajov pre PayPal ako spôsob platby

Osoba zodpovedná za spracovanie má na tomto webe integrované komponenty od spoločnosti PayPal. PayPal je poskytovateľ online platobných služieb. Platby sú spracovávané prostredníctvom takzvaných účtov PayPal, ktoré sú virtuálnymi súkromnými alebo podnikateľskými účtami. PayPal tiež ponúka možnosť spracovania virtuálnych platieb prostredníctvom kreditných kariet, ak používateľ nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravovaný prostredníctvom e -mailovej adresy, a preto neexistuje klasické číslo účtu. PayPal umožňuje uskutočňovať online platby tretím stranám alebo prijímať platby. PayPal funguje aj ako správca a ponúka služby ochrany kupujúceho.

Európskou prevádzkovou spoločnosťou PayPal je PayPal (Európa) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Ak dotknutá osoba počas procesu objednávania v našom internetovom obchode zvolí ako možnosť platby „PayPal“, údaje o príslušnej osobe sa automaticky prenesú na PayPal. Dotknutá osoba zvolením tejto možnosti platby súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných na spracovanie platby.

Osobnými údajmi prenášanými na PayPal sú zvyčajne krstné meno, priezvisko, adresa, e -mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo iné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie platby. Na spracovanie kúpnej zmluvy sú potrebné aj osobné údaje súvisiace s príslušnou objednávkou.

Účelom prenosu údajov je spracovanie platieb a predchádzanie podvodom. Osoba zodpovedná za spracovanie bude prenášať osobné údaje na PayPal, najmä ak existuje oprávnený záujem na prenose. Osobné údaje vymieňané medzi spoločnosťou PayPal a osobou zodpovednou za spracovanie môžu byť spoločnosťou PayPal prenášané úverovým agentúram. Účelom tohto prenosu je skontrolovať vašu identitu a bonitu.

Spoločnosť PayPal môže poskytovať osobné údaje prepojeným spoločnostiam a poskytovateľom služieb alebo subdodávateľom, pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností alebo ak sa údaje majú spracúvať v mene spoločnosti.

Dotknutá osoba má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov voči PayPal. Zrušenie nemá vplyv na osobné údaje, ktoré musia byť spracované, použité alebo odoslané na (zmluvné) spracovanie platieb.

Aktuálne pravidlá ochrany údajov spoločnosti PayPal nájdete na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Právny základ spracúvania

Článok 6, písm. a DS-GVO slúži našej spoločnosti ako právny základ operácií spracovania, na ktoré získavame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako je to napríklad v prípade operácií spracovania, ktoré sú nevyhnutné na dodanie tovaru alebo poskytnutie iných služieb alebo odplatu, spracovanie je založené na článku 6 písm. b GDPR. To isté platí pre spracovateľské operácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade dotazov na naše produkty alebo služby. Ak sa na našu spoločnosť vzťahuje zákonná povinnosť, ktorá vyžaduje spracúvanie osobných údajov, napríklad na splnenie daňových povinností, spracúvanie je založené na článku 6 písm. c GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť nevyhnutné spracúvanie osobných údajov na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Tak by to bolo napríklad v prípade, ak by sa návštevník našej spoločnosti zranil a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by museli byť predložené lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by spracovanie bolo založené na článku 6 I lit. d GDPR. Operácie spracovania môžu byť v konečnom dôsledku založené na článku 6 písm. f GDPR. Operácie spracovania, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z vyššie uvedených právnych základov, sú založené na tomto právnom základe, ak je spracovanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany za predpokladu, že záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby neprevažujte. Zvlášť je nám dovolené vykonávať tieto operácie spracovania, pretože ich výslovne uviedol európsky zákonodarca. V tejto súvislosti dospel k názoru, že oprávnený záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby (odôvodnenie 47 veta 2 GDPR).

15. Oprávnené záujmy pri spracúvaní, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 písm. f GDPR je náš oprávnený záujem na vedení našej činnosti v prospech všetkých našich zamestnancov a našich akcionárov.

16. Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené

Kritériom doby uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota uchovávania. Po uplynutí lehoty sa relevantné údaje bežne vymažú za predpokladu, že už nie sú potrebné na plnenie alebo uzatváranie zmlúv.

17. Zákonné alebo zmluvné ustanovenia o poskytovaní osobných údajov; Nevyhnutnosť pre uzavretie zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

Vysvetľujeme vám, že poskytnutie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napr. Daňové predpisy) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných predpisov (napr. Informácie o zmluvnom partnerovi). Na účely uzatvorenia zmluvy môže byť niekedy nevyhnutné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré musíme následne spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s nimi naša spoločnosť uzatvorí zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by znamenalo, že s dotknutou osobou nemožno uzavrieť zmluvu. Predtým, ako dotknutá osoba poskytne osobné údaje, musí sa obrátiť na jedného z našich zamestnancov. Náš zamestnanec v konkrétnom prípade dotknutej osobe vysvetlí, či je poskytnutie osobných údajov vyžadované zákonom alebo zmluvou alebo je nevyhnutné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a čo dôsledky neposkytnutia osobných údajov by malo.

18. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov bolo vytvorené generátorom vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ktorá ako Externý úradník pre ochranu údajov Berlín  funguje v spolupráci s Ochrana údajov (DSGVO) Právnici advokátskej kancelárie WILDE BEUGER SOLMECKE | právnici  vytvorené.