Przejdź do treści

Drodzy klienci, chcielibyśmy poinformować, że nasza firma będzie na wakacjach do 31 marca 2024 roku.
Z przyjemnością przyjmiemy zamówienia i dostarczymy je natychmiast po naszym powrocie.

Strona główna » Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma dla versiegelung24.com szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze strony internetowej versiegelung24.com jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych. versiegelung24.com. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Versiegelung24.com jako administrator wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Polityka prywatności versiegelung24.com opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń w momencie przyjęcia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy następujące terminy:

 • a)    dane osobiste

  Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczne, fizjologiczne, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 • b)    osoba dotknięta chorobą

  Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

 • C)    przetwarzanie

  Przetwarzanie to każdy proces przeprowadzany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub dowolny taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, Ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 • D)    ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • mi)    profilowy

  Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, zdrowiem, osobistą analizą lub przewidywaniem preferencji, zainteresowań , wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej.

 • F)     pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • G)    Odpowiedzialny lub odpowiedzialny za przetwarzanie

  Osobą odpowiedzialną lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, osobę odpowiedzialną lub szczegółowe kryteria jej powołania można określić zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

 • H)    edytor

  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 • i)      odbiorca

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

 • J)      Strona trzecia

  Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotu przetwarzającego .

 • k)    zgoda

  Zgoda to każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli złożone przez osobę zainteresowaną w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania afirmatywnego, którym osoba zainteresowana wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Bastian Walger – Marketing cyfrowy
Stocznia Agrippina 6
50678 Kolonia
Tel. +49 221 292893-90
Faks. +49 221 292893-99
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27 ustawy o podatku od sprzedaży:
DE241077366

E-mail: info@versiegelung24.com
Strona internetowa: versiegelung24.com

3. Ciasteczka

Strony internetowe versiegelung24.com używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, versiegelung24.com może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Witryna versiegelung24.com gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system, uzyskuje dostęp do witryny. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej można kontrolować, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, versiegelung24.com nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem statystycznie i dalej oceniane przez versiegelung24.com w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie poprzez podanie danych osobowych. Jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie wynika z odpowiedniej maski wprowadzania, która jest używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i do własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zorganizować przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby, data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w kontekście, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawie przestępstw kryminalnych. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Dane te zasadniczo nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub są one wykorzystywane do ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych umożliwia administratorowi oferowanie jej treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić podane podczas rejestracji dane osobowe lub do ich całkowitego usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udzieli każdej zainteresowanej osobie informacji o tym, jakie dane osobowe są przechowywane na temat osoby, której dane dotyczą, w dowolnym momencie na żądanie. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub poradę osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że nie istnieją przeciwne ustawowe wymogi dotyczące przechowywania. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są do dyspozycji osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

6. Opcje kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne strona versiegelung24.com zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres na tzw. pocztę elektroniczną (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do realizacji celu przechowywania lub jeżeli określają to dyrektywy i rozporządzenia europejskie lub inny ustawodawca w ustawach lub rozporządzeniach, które osoba odpowiedzialna za przetwarzanie, której podlega, została podana.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie lub inny odpowiedzialny ustawodawca, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a)    prawo do potwierdzenia

  Każda zainteresowana osoba ma prawo przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń do zażądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • b)    w prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
  • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
  • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
  • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • C)    Prawo do sprostowania

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • D)    Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile ma zastosowanie jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest niezbędny:

  • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, do których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 litera a RODO lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Zgodnie z Art. 21 ust. 1 DS-GVO sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania lub zainteresowana osoba sprzeciwia się zgodnie z Art. 21 ust. 2 sprzeciw DS-GVO wobec przetwarzania.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust. 1 RODO.

  Jeżeli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce, aby dane osobowe przechowywane w versiegelung24.com zostały usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik versiegelung24.com zorganizuje natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia.

  Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez versiegelung24.com i jeśli nasza firma jest odpowiedzialna zgodnie z Art. 17 ust. 1 RODO w celu usunięcia danych osobowych, versiegelung24.com podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, z uwzględnieniem dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik versiegelung24.com zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • mi)    Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający osobie odpowiedzialnej sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba zainteresowana odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z. Art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w versiegelung24.com, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik versiegelung24.com zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • F)     Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały udostępnione osobie odpowiedzialnej przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym -czytelny format. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 litera a RODO lub Art. 9 ust. 2 lit a RODO lub na umowie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem procedur zautomatyzowanych, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialny.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

  Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem versiegelung24.com.

 • G)    prawo do sprzeciwu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na Art. 6 ust. 1 lit. e lub f DS-GVO ma miejsce, do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  Versiegelung24.com nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeżeli versiegelung24.com przetwarza dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez versiegelung24.com w celach marketingu bezpośredniego, versiegelung24.com nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest realizowane przez versiegelung24.com do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust. 1 RODO, wnieść sprzeciw, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem versiegelung24.com lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

 • H)    Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – wywołującej wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływającej, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dozwolona na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna, a przepisy prawa podejmują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, versiegelung24.com podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz Ochrona prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • i)      Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

9. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi tworzenie profili prywatnych, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem próśb znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka, powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informacje o tym, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dotyczy Facebook. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, skomentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebook osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.

Facebook otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebooka zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy wchodzi na naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczne dotyczące danych opublikowane przez Facebooka, dostępne pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebooka. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do tłumienia transmisji danych do Facebooka.

10. Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie. Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera m.in. dane, na której stronie internetowej dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony witryny były odwiedzane lub jak często i na jak długo dana podstrona była przeglądana . Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online pokazujących aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie uruchamiana przez odpowiedni składnik Google Analytics Do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczania prowizji.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez daną osobę, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej oraz przetwarzania tych danych przez Google i zapobiegania temu. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach witryny nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę zainteresowaną lub inną osobę, która jest powiązana z jej strefą wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Remarketing

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała usługi Google Remarketing na tej stronie. Google Remarketing to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam internautom, którzy wcześniej odwiedzili witrynę firmy. Integracja Google Remarketing umożliwia zatem firmie tworzenie reklam związanych z użytkownikami, a tym samym pokazywanie internautom reklam związanych z zainteresowaniami.

Firmą obsługującą usługi Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem remarketingu Google jest wyświetlanie reklam adekwatnych do zainteresowań. Google Remarketing umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub wyświetlanie ich na innych stronach internetowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań internautów.

Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google jest w stanie rozpoznać odwiedzającego naszą stronę internetową, jeśli później uzyska dostęp do stron internetowych, które są również członkami sieci reklamowej Google. Za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, na której zintegrowana jest usługa Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas surfowania, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam związanych z zainteresowaniami.

Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak strony internetowe odwiedzane przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi wywołać link www.google.de/settings/ads w każdej używanej przez siebie przeglądarce internetowej i dokonać tam żądanych ustawień.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Google AdWords na tej stronie. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google oraz w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy zdefiniowanie z góry określonych słów kluczowych, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik wywoła w wyszukiwarce wynik wyszukiwania związany ze słowami kluczowymi. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane do serwisów tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarce Google oraz poprzez wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli dana osoba trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest zapisywany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przez Google. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do określenia, czy na naszej stronie internetowej uzyskano dostęp do określonych podstron, na przykład koszyka zakupów z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia nam i Google zrozumienie, czy dana osoba, która trafiła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. dokonała lub anulowała zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub niepowodzenia danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zidentyfikować daną osobę.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, na przykład stron internetowych odwiedzanych przez daną osobę. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego stronom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość sprzeciwienia się reklamie opartej na zainteresowaniach przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi wywołać link www.google.de/settings/ads w każdej używanej przez siebie przeglądarce internetowej i dokonać tam żądanych ustawień.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Metoda płatności: Przepisy dotyczące ochrony danych PayPal jako metody płatności

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała komponenty PayPal na tej stronie. PayPal to dostawca usług płatności online. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi lub firmowymi. PayPal oferuje również możliwość przetwarzania wirtualnych płatności za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal działa również jako powiernik i oferuje usługi ochrony kupującego.

Europejska spółka operacyjna PayPal to PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeśli dana osoba wybierze „PayPal” jako opcję płatności w naszym sklepie internetowym podczas procesu składania zamówienia, dane tej osoby zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych niezbędnych do przetwarzania płatności.

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Dane osobowe związane z danym zamówieniem są również wymagane do realizacji umowy kupna.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe do PayPal, w szczególności jeśli istnieje uzasadniony interes w transmisji. Dane osobowe wymieniane między PayPal a osobą odpowiedzialną za przetwarzanie mogą być przekazywane przez PayPal do agencji kredytowych. Celem tego przekazu jest sprawdzenie Twojej tożsamości i zdolności kredytowej.

PayPal może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym, dostawcom usług lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane w imieniu firmy.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie przez PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Aktualne przepisy dotyczące ochrony danych PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 Świeciłem. DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, podstawą przetwarzania jest Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach może być konieczne przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający naszą firmę doznał obrażeń, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie panują. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

15. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są realizowane przez administratora lub stronę trzecią,

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 lit. f RODO jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

16. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już wymagane do wykonania lub zainicjowania umowy.

17. Postanowienia ustawowe lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy Ci, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przepisami prawa (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). W celu zawarcia umowy czasami może być konieczne przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa nie mogłaby zostać zawarta z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba zainteresowana przekaże dane osobowe, osoba zainteresowana musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje niepodania danych osobowych.

18. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało sporządzone przez generator oświadczeń o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który jako Zewnętrzny inspektor ochrony danych Berlin  działa we współpracy z Ochrona danych (DSGVO) Prawnicy kancelarii WILDE BEUGER SOLMECKE | prawnicy  Utworzony.