Przejdź do treści

Drodzy klienci, chcielibyśmy poinformować, że nasza firma będzie na wakacjach do 31 marca 2024 roku.
Z przyjemnością przyjmiemy zamówienia i dostarczymy je natychmiast po naszym powrocie.

Strona główna » Ogólne warunki handlowe z informacjami o kliencie

Spis treści

 1. zakres
 2. Zawarcie umowy
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i warunki płatności
 5. Warunki dostawy i wysyłki
 6. Zatrzymanie tytułu
 7. Odpowiedzialność za wady (rękojmia)
 8. Realizacja kuponów promocyjnych
 9. Obowiązujące prawo
 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1 Zakres

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”) firmy Holger Käding, działającej pod adresem „versiegelung24.com” (dalej „Sprzedawca”), mają zastosowanie do wszystkich umów o dostawę towarów zawieranych przez konsumenta lub przedsiębiorcę (dalej „Klient”) ze sprzedawcą w odniesieniu do towarów prezentowanych przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Włączenie własnych warunków klienta jest niniejszym sprzeczne, o ile nie uzgodniono inaczej.

1.2  Konsumentem w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru handlowego ani nie prowadzi działalności na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest osoba fizyczna lub prawna albo spółka osobowa, która przy zawieraniu czynności prawnej prowadzi działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową.

2) Zawarcie umowy

2,1  Opisy produktów zawarte w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty ze strony Sprzedającego, lecz służą umożliwieniu Klientowi złożenia wiążącej oferty.

2,2  Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranego towaru w wirtualnym koszyku i przejściu elektronicznego procesu składania zamówienia, Klient poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy na towar znajdujący się w koszyku. Ponadto Klient może również złożyć Sprzedawcy ofertę telefonicznie lub mailowo.

2,3  Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni,

 • poprzez przesłanie Klientowi pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej (faksem lub e-mailem), przy czym decydujące znaczenie ma otrzymanie przez Klienta potwierdzenia zamówienia, lub
 • poprzez dostarczenie zamówionego towaru do klienta, przy czym decydujące znaczenie ma odbiór towaru przez klienta, lub
 • prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym jedna z wyżej wymienionych alternatyw występuje jako pierwsza. Termin przyjęcia oferty rozpoczyna się następnego dnia po przesłaniu oferty przez klienta i kończy się z końcem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wyżej wymienionym terminie, uważa się to za odrzucenie oferty, w wyniku czego klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2,4  Podczas składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, tekst umowy jest zapisywany przez sprzedawcę i przesyłany klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) wraz z niniejszymi Ogólnymi Warunkami po wysłaniu zamówienia . Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej sprzedawcy i może zostać bezpłatnie wywołany przez klienta za pośrednictwem swojego chronionego hasłem konta klienta, wprowadzając odpowiednie dane logowania, pod warunkiem, że klient utworzył konto klienta w sklep internetowy sprzedawcy przed złożeniem zamówienia.

2,5  Przed złożeniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy, klient może zidentyfikować ewentualne błędy wprowadzania, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów wejściowych może być funkcja powiększania przeglądarki, za pomocą której powiększana jest reprezentacja na ekranie. Klient może korygować swoje wpisy w ramach elektronicznego procesu składania zamówienia za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy do momentu naciśnięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2,6  Do zawarcia umowy dostępny jest tylko język niemiecki.

2,7  Realizacja zamówienia i kontakt zwykle odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i zautomatyzowanego przetwarzania zamówień. Klient musi upewnić się, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest poprawny, aby wysyłane przez Sprzedawcę wiadomości e-mail mogły być odbierane pod tym adresem. W szczególności, korzystając z filtrów SPAM, Klient musi zapewnić, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia, zostaną dostarczone.

3) prawo do odstąpienia od umowy

3.1  Konsumentom zasadniczo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2  Więcej informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w polityce anulowania sprzedawcy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1  O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu sprzedającego, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek od sprzedaży. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki, które mogą powstać, są określone osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2  Opcje płatności zostaną przekazane klientowi w sklepie internetowym sprzedawcy.

4.3  Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem, płatność jest wymagalna niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony ustaliły późniejszy termin płatności.

4.4  W przypadku płatności za pomocą metody płatności oferowanej przez PayPal, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: „PayPal”), w ramach obowiązywania PayPal -Warunki korzystania, dostępne pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  lub – jeśli klient nie posiada konta PayPal – z zastrzeżeniem warunków dla płatności bez konta PayPal, które można zobaczyć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Warunki dostawy i wysyłki

5.1  Towar dostarczany jest na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Przy realizacji transakcji decydujący jest adres dostawy podany w realizacji zamówienia sprzedawcy. Odbiegając od tego, przy wyborze metody płatności PayPal, decydujący jest adres dostawy przechowywany przez klienta w PayPal w momencie płatności.

5.2  Jeżeli firma transportowa odeśle sprzedającemu towar, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty za nieudaną wysyłkę. Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient skutecznie korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które doprowadziły do niemożności dostawy lub czasowo uniemożliwiono mu odebranie oferowanej usługi, chyba że sprzedawca dał mu taką możliwość, ogłosił wykonanie z rozsądnym wyprzedzeniem.

5,3  Odbiór nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6) Zachowanie tytułu

Jeżeli sprzedający dokona przedpłaty, zachowuje on własność dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty należnej ceny zakupu.

7) Odpowiedzialność za wady (rękojmia)

7,1  Jeżeli zakupiony przedmiot jest wadliwy, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.

7,2  Klient proszony jest o reklamację dostarczonego towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi u dostawcy i poinformowanie o tym sprzedawcy. Nieprzestrzeganie przez klienta nie ma wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Realizacja kuponów promocyjnych

8.1  Kupony wydawane bezpłatnie przez sprzedawcę w ramach promocji o określonym okresie ważności i których klient nie może nabyć (dalej „bony promocyjne”) można realizować wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określonym terminie .

8,2  Poszczególne produkty można wykluczyć z kampanii kuponowej, jeśli odpowiednie ograniczenie wynika z treści kuponu promocyjnego.

8,3  Kupony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Kolejne rozliczenia nie są możliwe.

8.4  W jednym zamówieniu można zrealizować tylko jeden kupon promocyjny.

8,5  Wartość towaru musi odpowiadać co najmniej kwocie kuponu promocyjnego. Wszelkie pozostałe środki nie zostaną zwrócone przez sprzedającego.

8,6  Jeżeli wartość kuponu promocyjnego nie wystarcza na pokrycie zamówienia, w celu rozliczenia różnicy można wybrać jedną z pozostałych metod płatności oferowanych przez sprzedawcę.

8,7  Saldo bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

8,8  Kupon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli klient zwróci towar, który został opłacony w całości lub w części kuponem promocyjnym w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

8,9  Kupon promocyjny jest zbywalny. Sprzedający może, ze skutkiem rozładowania, dokonywać płatności na rzecz odpowiedniego właściciela, który zrealizuje kupon promocyjny w sklepie internetowym sprzedającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedający posiada wiedzę lub rażące zaniedbanie niewiedzy o braku upoważnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku upoważnienia odpowiedniego właściciela.

9) Obowiązujące prawo

Do wszystkich stosunków prawnych między stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostaje cofnięta.

10) Alternatywne rozwiązywanie sporów

10.1  Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów w Internecie pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument.

10.2  Sprzedawca nie jest zobowiązany ani chętny do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem polubownym.