Ga naar de inhoud

Beste klanten, we willen u graag informeren dat ons bedrijf tot 31 maart 2024 met vakantie is.
We nemen je bestellingen graag aan en leveren ze onmiddellijk na onze terugkeer.

Homepage » Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. domein
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Inwisselen van campagnevouchers
 9. Toepasselijk recht:
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV”) van Holger Käding, handelend onder “versiegelung24.com” (hierna “Verkoper”), zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna “Klant”) met de verkoper met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2  Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Contractafsluiting

2.1  De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindende aanbieding te doen.

2.2  De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in voor de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het aanbod ook telefonisch of per e-mail bij de verkoper indienen.

2.3  De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door het afleveren van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van bovengenoemde alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag volgend op de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4  Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) samen met deze algemene voorwaarden naar de klant gestuurd nadat de bestelling is verzonden . Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de verkoper en kan deze door de klant gratis worden opgeroepen via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount door de bijbehorende inloggegevens in te voeren, op voorwaarde dat de klant een klantaccount heeft aangemaakt in de de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling plaatst.

2,5  Alvorens de bindende bestelling in te dienen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer in het kader van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6  Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.7  De orderverwerking en het contact vindt meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres om de bestelling uit te voeren juist is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door de verkoper in opdracht van de verkoper zijn verzonden e-mail kunnen worden afgeleverd.

3) herroepingsrecht

3.1  Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2  Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1  Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2  De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.

4.3  Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van het contract verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.4  Bij betaling met een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: “PayPal”), onder de geldigheid van PayPal -Gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  of – indien de klant geen PayPal-rekening heeft – onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, te raadplegen op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1  De goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres bepalend. In afwijking hiervan is bij het kiezen van de PayPal-betaalmethode het afleveradres dat door de klant bij PayPal is opgeslagen op het moment van betaling bepalend.

5.2  Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper hem daartoe in de gelegenheid had gesteld de prestatie een redelijke tijd van tevoren.

5.3  Afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper een voorschot betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1  Indien het gekochte artikel defect is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2  De klant wordt verzocht om over geleverde goederen met duidelijke transportschade te klagen bij de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Inwisselen van actievouchers

8.1  Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna “actievouchers”) kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper en alleen in de aangegeven periode .

8.2  Individuele producten kunnen van de voucheractie worden uitgesloten als uit de inhoud van de actievoucher een overeenkomstige beperking voortvloeit.

8.3  Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Facturering achteraf is niet mogelijk.

8.4  Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

8.5  De waarde van de goederen moet minimaal overeenkomen met het bedrag van de actievoucher. Een eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.6  Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betalingsmethoden worden gekozen die door de verkoper worden aangeboden om het verschil te verrekenen.

8.7  Het saldo van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en levert ook geen rente op.

8.8  De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht geheel of gedeeltelijk met de actievoucher zijn betaald, retourneert.

8.9  De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan, met ontladende werking, betalingen doen aan de respectievelijke eigenaar die de actievoucher in de online shop van de verkoper verzilvert. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid onwetendheid heeft van de niet-toestemming, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van toestemming van de respectieve eigenaar.

9) Toepasselijk recht:

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1  De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

10.2  De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.