Hoppa till innehåll

Kära kunder, vi vill informera er om att vårt företag kommer att vara på semester fram till den 31 mars 2024.
Vi tar gärna emot dina beställningar och levererar dem omedelbart efter vår återkomst.

Hemsidan » Allmänna villkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. omfattning
 2. Avtalsavtal
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans och leveransvillkor
 6. Äganderättsförbehåll
 7. Ansvar för defekter (garanti)
 8. Inlösen av kampanjkuponger
 9. Tillämplig lag
 10. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa Allmänna Villkor (hädanefter “GTC”) för Holger Käding, som handlar under “versiegelung24.com” (nedan “Säljaren”), gäller för alla avtal för leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad “Kund”) med säljaren när det gäller de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsäges härmed, om inte annat överenskommits.

1.2  En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare. En företagare i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt partnerskap som, när de slutar en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Avtalets ingående

2.1  De produktbeskrivningar som finns i säljarens nätbutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att göra det möjligt för kunden att lämna ett bindande erbjudande.

2.2  Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens nätbutik. Efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella kundvagnen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande kontraktserbjudande för varorna i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Vidare kan kunden också skicka erbjudandet till säljaren via telefon eller e -post.

2.3  Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varigenom mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid mottagandet av varan av kunden är avgörande, eller
 • genom att be kunden att betala efter att han gjort sin beställning.

Om det finns flera av de ovannämnda alternativen, ingås kontraktet vid den tidpunkt då ett av de ovannämnda alternativen inträffar först. Tiden för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter det att kunden skickat erbjudandet och slutar i slutet av den femte dagen efter att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovannämnda perioden anses detta vara ett avslag på erbjudandet, med resultatet att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4  Vid inlämnande av ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) tillsammans med dessa Allmänna Villkor efter att beställningen har har skickats. Dessutom arkiveras kontraktstexten på säljarens webbplats och kan kostnadsfritt ringas upp av kunden via sitt lösenordsskyddade kundkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter, förutsatt att kunden har skapat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan han skickar in sin beställning.

2.5  Innan den bindande beställningen lämnas via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara förstoringsfunktionen i webbläsaren, med hjälp av vilken representationen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina poster som en del av den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6  Endast tyska språket är tillgängligt för ingående av avtalet.

2.7  Orderhanteringen och kontakten sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för att behandla ordern är korrekt, så att e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. I synnerhet när kunden använder SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som sänds av säljaren eller tredje part som säljaren har beställt för att behandla ordern kan levereras.

3) ångerrätt

3.1  Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2  Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerpolicy.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1  Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser inklusive lagstadgad moms. Eventuella extra leverans- och fraktkostnader som kan uppstå specificeras separat i respektive produktbeskrivning.

4.2  Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens nätbutik.

4.3  Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats ska betalning ske omedelbart efter avtalets ingående, om inte parterna kommit överens om en senare förfallodag.

4.4  Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: “PayPal”), under giltigheten av PayPal – Användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  eller – om kunden inte har ett PayPal-konto – enligt villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Leverans- och leveransvillkor

5.1  Varor levereras till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid behandling av transaktionen är leveransadressen som anges i säljarens orderbehandling avgörande. Avvikande från detta, när du väljer PayPal -betalningsmetod, är leveransadressen som lagras av kunden på PayPal vid betalningstidpunkten avgörande.

5.2  Om transportföretaget skickar tillbaka de levererade varorna till säljaren på grund av att leverans till kunden inte varit möjlig, står kunden för kostnaderna för den misslyckade frakten. Detta gäller inte om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt, om han inte är ansvarig för den omständighet som ledde till omöjligheten att leverera eller om han tillfälligt var förhindrad att acceptera den erbjudna tjänsten, såvida inte säljaren gav honom möjligheten hade meddelat uppträdandet en rimlig tid i förväg.

5.3  Upphämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Äganderättsförbehåll

Om säljaren gör en förskottsbetalning behåller han äganderätten till de levererade varorna tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7) Ansvar för defekter (garanti)

7.1  Om den köpta varan är defekt gäller det lagstadgade felansvaret.

7.2  Kunden ombeds att klaga på levererade varor med uppenbara transportskador till levereraren och att informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen inverkan på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på fel.

8) Inlösen av kampanjkuponger

8.1  Kuponger som utfärdas kostnadsfritt av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (hädanefter “kampanjkuponger”) kan endast lösas in i säljarens nätbutik och endast under den angivna perioden .

8.2  Enskilda produkter kan exkluderas från kupongkampanjen om en motsvarande begränsning följer av innehållet i kampanjkupongen.

8.3  Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen har slutförts. Efterföljande fakturering är inte möjlig.

8.4  Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

8.5  Varornas värde måste minst motsvara beloppet på kampanjkupongen. Eventuell återstående kredit återbetalas inte av säljaren.

8.6  Om värdet på kampanjkupongen inte är tillräckligt för att täcka beställningen, kan en av de andra betalningsmetoderna som erbjuds av säljaren väljas för att reglera mellanskillnaden.

8.7  Återstoden av en kampanjkupong betalas varken ut kontant eller ger ränta.

8.8  Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt returnerar de varor som helt eller delvis har betalats med kampanjkupongen.

8.9  Kampanjkupongen är överlåtbar. Säljaren kan, med urladdningseffekt, göra betalningar till respektive ägare som löser in kupongen i säljarens onlinebutik. Detta gäller inte om säljaren har kunskap eller grov vårdslös okunnighet om icke-auktorisation, den juridiska oförmågan eller bristen på auktorisation från respektive ägare.

9) Tillämplig lag

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland gäller för alla rättsförhållanden mellan parterna, exklusive lagar om internationellt köp av lös egendom. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån skyddet som beviljas genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga bostad inte dras tillbaka.

10) Alternativ tvistlösning

10.1  EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på Internet under följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för utomstående lösning av tvister som uppstår genom köp- eller serviceavtal online där en konsument är inblandad.

10.2  Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.