Hoppa till innehåll

Kära kunder, vi vill informera er om att vårt företag kommer att vara på semester fram till den 31 mars 2024.
Vi tar gärna emot dina beställningar och levererar dem omedelbart efter vår återkomst.

Desinfektionsmedel

Långtidsverkande ytdesinfektion för nästan alla ytor

Ytdesinfektionsmedel har fått en enorm betydelse i allmänhetens ögon på grund av coronaviruspandemin. Desinfektion är också viktigt utanför coronavirus och storskalig ytdesinfektion är nödvändig. Våra desinfektionsmedel finns som ett färdigblandat koncentrat eller som en färdig desinfektionslösning i en sprayflaska, är mycket ekonomiska och eliminerar effektivt virus, svampar och andra patogener. Under optimala förhållanden och med rätt kontakttid räcker desinfektionsmedlet i upp till 10 dagar.

Viktiga varningar

Våra koncentrat måste spädas före användning. Våra högeffektiva ytdesinfektionsmedel finns i dem i så höga koncentrationer att de kan ha biverkningar på hälsan. Det är därför starkt rekommenderat att använda handskar vid blandning och användning av produkten.

De vanligaste tillämpningsexemplen

Våra desinfektionsmedel används inom en mängd olika områden. Det största och mest mångsidiga användningsområdet är den medicinska sektorn. Våra koncentrat för självblandning används främst där, eftersom den regelbundna desinfektionen av större ytor leder till en motsvarande hög förbrukning av ytdesinfektionsmedel. Företrädare för andra sektorer, t.ex. inom kroppsrelaterade tjänster, förlitar sig främst på användningen av våra sprayflaskor för att eliminera bakterier, virus och andra patogener selektivt och på ett mycket målinriktat sätt.

Optimal desinfektion av ytor

Desinfektionsmedel måste utvecklas för en mängd olika ytor för att anses vara effektiva. Vilka är rekommendationerna för desinfektionsmedel för känsliga ytor? Våra produkter har utvecklats för alla ytor. För optimalt skydd rekommenderar vi en kombination av desinfektion och tätning. Varje yta rengörs först och förseglas sedan med flytande glas. Försegling gör ytan lättare att rengöra och underhålla, och det är mycket mindre sannolikt att den påverkas permanent av smuts eller förorenade partiklar.

Säkerhetsanmärkning

Arbetsgivarnas ansvarsförsäkringsförening föreskriver att handskar måste bäras vid hantering av desinfektionsmedel. Skadligt vid förtäring. Orsakar svåra brännskador på huden och ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter. Ät, drick eller rök inte under användningen. VID FÖRTÄRING: Skölj ut munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt bort befintliga kontaktlinser. Fortsätt sköljningen. Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Om medicinsk rådgivning krävs, ha förpackningen eller etiketten klar. Förvaras utom räckhåll för barn.
Använd endast med vatten och enligt blandningstabellen. Får inte användas tillsammans med andra rengörings- eller desinfektionsmedel.

Kan användas på alla ytor. För tveksamt känsliga ytor rekommenderar vi ett resistenstest på ett oansenligt område. Förvaras endast i sluten behållare. Förvaras svalt och torrt.

Behållaren kan endast återvinnas när den är helt tom. Får inte användas efter utgångsdatum. Avfallshanteras i enlighet med lokala och officiella bestämmelser.

Reg.nr för biocid: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Den färdiga lösningen enligt blandningstabellen kräver ingen farosymbol.