Hoppa till innehåll

Kära kunder, vi vill informera er om att vårt företag kommer att vara på semester fram till den 31 mars 2024.
Vi tar gärna emot dina beställningar och levererar dem omedelbart efter vår återkomst.

Desinfektionsmedel

Vad har desinfektionsmedel med tätningsmedel att göra? Mer än du tror!

Nanoteknikens landvinningar har också revolutionerat området för ytdesinfektion!

Desinfektionsmedel för ytor

Handdesinfektionsmedel

Rengöringsmedel för skor

Koncentrat av desinfektionsmedel

Desinfektionsmedel för mobiltelefoner

Problemet med

Konventionella desinfektionsmedel är omedelbart effektiva – men bara under en kort tid – under exponeringstiden dödar de specifika virus och bakterier. Efteråt är ytan dock återigen försvarslöst exponerad för dem. Detta skapar en hygienisk lucka fram till nästa desinfektion, där återkolonisering av mikroorganismer kan ske igen.

Det är här nanotekniken kommer in i bilden och sluter hygienluckan! Förutom den omedelbara desinficerande effekten skapar nanoytmodifieringen en långsiktig antimikrobiell effekt.

Hur fungerar den? Upptäck Bacoban® – vår nano-desinfektion av ytor med långsiktigt skydd.

Säkerhetsanmärkning

Arbetsgivarnas ansvarsförsäkringsförening föreskriver att handskar måste bäras vid hantering av desinfektionsmedel. Skadligt vid förtäring. Orsakar svåra brännskador på huden och ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter. Ät, drick eller rök inte under användningen. VID FÖRTÄRING: Skölj ut munnen. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten/dusch. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt bort befintliga kontaktlinser. Fortsätt sköljningen. Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Om medicinsk rådgivning krävs, ha förpackningen eller etiketten klar. Förvaras utom räckhåll för barn.
Använd endast med vatten och enligt blandningstabellen. Får inte användas tillsammans med andra rengörings- eller desinfektionsmedel.

Kan användas på alla ytor. För tveksamt känsliga ytor rekommenderar vi ett resistenstest på ett oansenligt område. Förvaras endast i sluten behållare. Förvaras svalt och torrt.

Behållaren kan endast återvinnas när den är helt tom. Får inte användas efter utgångsdatum. Avfallshanteras i enlighet med lokala och officiella bestämmelser.

Reg.nr för biocid: N-28795 (D). 263/17/L (Lu)

Den färdiga lösningen enligt blandningstabellen kräver ingen farosymbol.