Продължете към съдържанието

Уважаеми клиенти, бихме искали да ви уведомим, че нашата компания ще бъде във ваканция до 31 март 2024 г.
С удоволствие ще приемем вашите поръчки и ще ги доставим веднага след завръщането ни.

Начална страница » Общи условия с информация за клиента

Съдържание

 1. обхват
 2. Сключване на договор
 3. Право на отказ
 4. Цени и условия на плащане
 5. Условия за доставка и доставка
 6. Запазване на собствеността
 7. Отговорност за дефекти (гаранция)
 8. Осребряване на ваучери за кампания
 9. Приложим закон
 10. Алтернативно разрешаване на спорове

1) Обхват

1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-долу „ОУ“) на Holger Käding, търгуващ под „versiegelung24.com“ (наричан по-долу „Продавач“), се прилагат за всички договори за доставка на стоки, които потребител или предприемач (наричан по-долу „Клиент“) с продавача по отношение на стоките, представени от продавача в неговия онлайн магазин. Включването на собствените условия на клиента е противоречащо, освен ако не е уговорено друго.

1.2  Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не са предимно нито търговски, нито самостоятелно заети. Предприемач по смисъла на тези условия е физическо или юридическо лице или законно партньорство, което при сключване на правна сделка действа при упражняване на търговската си или независима професионална дейност.

2) Сключване на договора

2.1  Описанията на продуктите, съдържащи се в онлайн магазина на продавача, не представляват обвързващи оферти от страна на продавача, а служат, за да позволят на клиента да подаде обвързваща оферта.

2.2  Клиентът може да подаде оферта чрез онлайн формуляра за поръчка, интегриран в онлайн магазина на продавача. След като постави избраната стока във виртуалната кошница за пазаруване и премине през процеса на електронна поръчка, клиентът представя правно обвързваща договорна оферта за стоките в пазарската количка, като натисне бутона, който приключва процеса на поръчка. Освен това клиентът може да изпрати офертата до продавача по телефона или имейл.

2.3  Продавачът може да приеме офертата на клиента в рамките на пет дни,

 • като изпратите на клиента писмено потвърждение на поръчката или потвърждение на поръчката в текстова форма (факс или имейл), при което получаването на потвърждението на поръчката от клиента е решаващо, или
 • чрез доставка на поръчаната стока на клиента, при което получаването на стоката от клиента е решаващо, или
 • като поиска от клиента да плати след като направи своята поръчка.

Ако има няколко от гореспоменатите алтернативи, договорът се сключва в момента, в който една от гореспоменатите алтернативи се появява първо. Срокът за приемане на офертата започва в деня след изпращането на офертата от клиента и приключва в края на петия ден след изпращането на офертата. Ако продавачът не приеме предложението на клиента в гореспоменатия срок, това се счита за отхвърляне на офертата, в резултат на което клиентът вече не е обвързан от декларацията си за намерение.

2.4  При подаване на оферта чрез онлайн формата за поръчка на продавача, текстът на договора се запазва от продавача и се изпраща на клиента в текстова форма (напр. имейл, факс или писмо) заедно с настоящите Общи условия след изпращане на поръчката . В допълнение, текстът на договора се архивира на уебсайта на продавача и може да бъде извикан безплатно от клиента чрез неговия защитен с парола клиентски акаунт, като въведе съответните данни за вход, при условие че клиентът е създал клиентски акаунт в онлайн магазина на продавача, преди да изпрати поръчката си.

2.5  Преди да изпрати обвързващата поръчка чрез онлайн формуляра за поръчка на продавача, клиентът може да идентифицира възможни грешки при въвеждане, като внимателно прочете информацията, показана на екрана. Ефективно техническо средство за по -добро разпознаване на грешки при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, с помощта на която се увеличава представянето на екрана. Клиентът може да коригира своите записи като част от процеса на електронна поръчка, използвайки обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато не натисне бутона, който завършва процеса на поръчка.

2.6  За сключването на договора е наличен само немски език.

2.7  Обработката на поръчката и контактът обикновено се извършват чрез електронна поща и автоматизирана обработка на поръчките. Клиентът трябва да гарантира, че посоченият от него имейл адрес за обработка на поръчката е правилен, така че изпратените от продавача имейли да могат да бъдат получени на този адрес. По-специално, когато използва SPAM филтри, клиентът трябва да гарантира, че всички имейли, изпратени от продавача или трети страни, упълномощени от продавача да обработят поръчката, могат да бъдат доставени.

3) право на отказ

3.1  Потребителите обикновено имат право на отказ.

3.2  Допълнителна информация относно правото на отказ може да бъде намерена в политиката за анулиране на продавача.

4) Цени и условия на плащане

4.1  Освен ако не е посочено друго в описанието на продукта на продавача, посочените цени са общи цени, които включват законовия данък върху продажбите. Всички допълнителни разходи за доставка и доставка, които могат да възникнат, са посочени отделно в съответното описание на продукта.

4.2  Опциите за плащане ще бъдат съобщени на клиента в онлайн магазина на продавача.

4.3  Ако е уговорено предплащане по банков път, плащането се дължи веднага след сключване на договора, освен ако страните не са уговорили по-късна дата на падежа.

4.4  При плащане чрез метод на плащане, предлаган от PayPal, плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги PayPal (Европа) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (наричан по-долу: „PayPal“), при валидността на PayPal -Условия за ползване, достъпни на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  или – ако клиентът няма акаунт в PayPal – при условията за плащания без акаунт в PayPal, които може да видите на https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Доставка и условия на доставка

5.1  Стоката се доставя на посочения от клиента адрес за доставка, освен ако не е уговорено друго. При обработката на транзакцията решаващ е адресът за доставка, посочен в обработката на поръчката на продавача. Отклонявайки се от това, при избора на начин на плащане чрез PayPal, решаващ е адресът за доставка, съхранен от клиента в PayPal по време на плащането.

5.2  Ако транспортната фирма изпрати изпратената стока обратно на продавача, тъй като доставката до клиента не е била възможна, клиентът поема разходите за неуспешната пратка. Това не важи, ако клиентът ефективно упражни правото си на отказ, ако не носи отговорност за обстоятелството, довело до невъзможност за доставка или ако временно е бил възпрепятстван да приеме предлаганата услуга, освен ако продавачът не му е дал възможност да е обявил изпълнението разумно предварително.

5.3  Вземането не е възможно поради логистични причини.

6) Запазване на правото на собственост

Ако продавачът направи авансово плащане, той запазва собствеността върху доставената стока, докато дължимата покупна цена не бъде изплатена изцяло.

7) Отговорност за дефекти (гаранция)

7.1  Ако закупеният артикул е дефектен, се прилага законовата отговорност за дефекти.

7.2  От клиента се изисква да се оплаче от доставена стока с очевидни транспортни щети на доставчика и да уведоми продавача за това. Ако клиентът не се съобрази, това няма ефект върху неговите законови или договорни претенции за дефекти.

8) Осребряване на ваучери за кампания

8.1  Ваучери, които се издават безплатно от продавача като част от промоции с определен период на валидност и които не могат да бъдат закупени от клиента (наричани по-долу „промоционални ваучери“), могат да бъдат осребрени само в онлайн магазина на продавача и само в посочения период .

8.2  Отделни продукти могат да бъдат изключени от кампанията с ваучери, ако съответното ограничение произтича от съдържанието на ваучера за кампанията.

8.3  Промоционалните ваучери могат да бъдат осребрени само преди завършване на процеса на поръчка. Последващото таксуване не е възможно.

8.4  Само един промоционален ваучер може да бъде осребрен на поръчка.

8.5  Стойността на стоките трябва да съответства най-малко на сумата на промоционалния ваучер. Останалият кредит няма да бъде възстановен от продавача.

8.6  Ако стойността на промоционалния ваучер не е достатъчна за покриване на поръчката, може да се избере един от другите методи на плащане, предлагани от продавача, за да покрие разликата.

8.7  Остатъкът от промоционален ваучер нито се изплаща в брой, нито се начислява лихва.

8.8  Ваучерът за кампанията няма да бъде възстановен, ако клиентът върне стоките, които са били платени изцяло или частично с ваучера за кампанията в рамките на законовото му право на отказ.

8.9  Промоционалният ваучер е с възможност за прехвърляне. Продавачът може, с разтоварващ ефект, да плаща на съответния собственик, който осребрява промоционалния ваучер в онлайн магазина на продавача. Това не се прилага, ако продавачът знае или грубо небрежно е пренебрегнал неразрешението, неработоспособността или липсата на разрешение на съответния собственик.

9) Приложим закон

Законът на Федерална република Германия се прилага за всички правоотношения между страните, с изключение на законите за международната покупка на движими вещи. За потребителите този избор на право се прилага само доколкото защитата, предоставена от задължителните разпоредби на правото на държавата, в която потребителят има обичайно местопребиваване, не е оттеглена.

10) Алтернативно разрешаване на спорове

10.1  Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове в интернет на следния линк: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от онлайн покупки или договори за услуги, в които участва потребител.

10.2  Продавачът нито е длъжен, нито желае да участва в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.