Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αγαπητοί πελάτες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας θα βρίσκεται σε διακοπές έως τις 31 Μαρτίου 2024.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δεχτούμε τις παραγγελίες σας και να τις παραδώσουμε αμέσως μετά την επιστροφή μας.

Αρχική σελίδα » Προστασία δεδομένων

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για το versiegelung24.com. Είναι γενικά δυνατή η χρήση του ιστότοπου versiegelung24.com χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση των ειδικών υπηρεσιών της εταιρείας μας μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστείτε προσωπικά δεδομένα. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, λαμβάνουμε γενικά τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός ενδιαφερόμενου ατόμου, πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και σύμφωνα με τους ειδικούς για τη χώρα κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν για versiegelung24.com. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τον τύπο, το εύρος και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, το Versiegelung24.com έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι διαβιβάσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο μπορεί γενικά να έχουν κενά ασφαλείας, οπότε δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενο άτομο είναι ελεύθερο να μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικούς τρόπους, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η πολιτική απορρήτου του versiegelung24.com βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαίος νομοθέτης για οδηγίες και κανονισμούς όταν εκδόθηκε ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων μας πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιήθηκε εκ των προτέρων.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων:

 • ένα)    προσωπικά δεδομένα

  Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «υποκείμενο των δεδομένων»). Ως φυσικό πρόσωπο θεωρείται αναγνωρίσιμο το οποίο, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω εκχώρησης σε αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που εκφράζουν τα φυσικά, φυσιολογικά, μπορεί να προσδιοριστεί η γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 • σι)    προσβεβλημένο άτομο

  Επηρεαζόμενο πρόσωπο είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ταυτοποίησης ή ταυτοποίησης του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από το υπεύθυνο για την επεξεργασία.

 • ντο)    επεξεργασία

  Η επεξεργασία είναι κάθε διαδικασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιασδήποτε τέτοιας σειράς διαδικασιών σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, παραγγελία, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάγνωση, ερώτηση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή παροχής, σύγκρισης ή σύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

 • ρε)    περιορισμός της επεξεργασίας

  Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η σήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με στόχο τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.

 • μι)    δημιουργία προφίλ

  Το προφίλ είναι κάθε τύπος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, συγκεκριμένα πτυχές που σχετίζονται με την απόδοση της εργασίας, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τα προσωπικά Για την ανάλυση ή πρόβλεψη των προτιμήσεων, των ενδιαφερόντων , αξιοπιστία, συμπεριφορά, πού βρίσκεται ή μετεγκατάσταση αυτού του φυσικού προσώπου.

 • φά)     ψευδωνυμοποίηση

  Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο που τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν πλέον να εκχωρηθούν σε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες αποθηκεύονται ξεχωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

 • ΣΟΛ)    Υπεύθυνος ή υπεύθυνος για την επεξεργασία

  Ο υπεύθυνος ή ο υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η αρχή, το ίδρυμα ή άλλος φορέας που αποφασίζει μόνος του ή από κοινού με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών, το υπεύθυνο πρόσωπο ή τα συγκεκριμένα κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών.

 • Η)    επεξεργαστή

  Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου.

 • Εγώ)      παραλήπτης

  Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αρχή, ίδρυμα ή άλλος φορέας στον οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λάβουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο των κρατών μελών δεν θεωρούνται αποδέκτες.

 • ι)      τρίτο μέρος

  Τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας διαφορετικός από το υποκείμενο των δεδομένων, το υπεύθυνο πρόσωπο, ο εκτελών την επεξεργασία και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα υπό την άμεση ευθύνη του υπεύθυνου ή του επεξεργαστή .

 • κ)    συγκατάθεση

  Η συγκατάθεση είναι κάθε εθελοντική, ενημερωμένη και ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων που παρέχεται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη περίπτωση με τη μορφή δήλωσης ή άλλης κατηγορηματικής καταφατικής ενέργειας με την οποία το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δηλώνει ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

2. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για την επεξεργασία

Το υπεύθυνο πρόσωπο κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων προστασίας δεδομένων είναι:

Bastian Walger – Digital Marketing
Ναυπηγείο Αγριππίνας 6
50678 Κολωνία
Τηλ. +49 221 292893-90
Φαξ. +49 221 292893-99
Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων σύμφωνα με το νόμο περί φόρων πωλήσεων § 27:
DE241077366

Email: info@versiegelung24.com
Ιστοσελίδα: versiegelung24.com

3. Μπισκότα

Οι ιστοσελίδες του versiegelung24.com χρησιμοποιούν cookies. Τα cookie είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται και αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookie περιέχουν το λεγόμενο cookie ID. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για το cookie. Αποτελείται από μια σειρά χαρακτήρων μέσω των οποίων οι ιστότοποι και οι διακομιστές μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέπτονται να διακρίνουν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του ενδιαφερομένου από άλλα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookie. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί μέσω του μοναδικού αναγνωριστικού cookie.

Χρησιμοποιώντας cookies, το versiegelung24.com μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.

Χρησιμοποιώντας ένα cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν προς το συμφέρον του χρήστη. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, ο χρήστης ενός ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookie δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τα δεδομένα πρόσβασής του κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, επειδή αυτό γίνεται από τον ιστότοπο και το cookie που είναι αποθηκευμένο στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το μπισκότο ενός καλαθιού αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί ένα cookie για να θυμάται τα αντικείμενα που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και επομένως να αντιταχθεί οριστικά στη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα cookie που έχουν ήδη ρυθμιστεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν ο ενδιαφερόμενος απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος versiegelung24.com συλλέγει μια σειρά από γενικά δεδομένα και πληροφορίες κάθε φορά που η πρόσβαση στον ιστότοπο γίνεται από ένα υποκείμενο δεδομένων ή από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Οι (1) τύποι και εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο φτάνει ένα σύστημα πρόσβασης στον ιστότοπό μας (αποκαλούμενο referrer), (4) οι υπο-ιστότοποι που έχουν πρόσβαση μέσω συστήματος πρόσβασης στον ιστότοπό μας μπορεί να ελεγχθεί, (5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμεύουν για την αποφυγή κινδύνου σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το versiegelung24.com δεν εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το ενδιαφερόμενο άτομο. Μάλλον, αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για (1) σωστή παράδοση του περιεχομένου του ιστότοπού μας, (2) βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και διαφήμιση για αυτόν, (3) διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής και της τεχνολογίας μας της ιστοσελίδας μας και (4) να παρέχουμε στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιβολή του νόμου σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Αυτά τα ανώνυμα δεδομένα και πληροφορίες συλλέγονται στατιστικά και περαιτέρω από το versiegelung24.com με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και την ασφάλεια δεδομένων στην εταιρεία μας, προκειμένου να διασφαλιστεί τελικά ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλουμε σε επεξεργασία από εμάς. Τα ανώνυμα δεδομένα στα αρχεία καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

5. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα εγγραφής στον ιστότοπο του υπεύθυνου για την επεξεργασία, παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στον υπεύθυνο για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από την αντίστοιχη μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από το υπεύθυνο για την επεξεργασία και για δικούς τους σκοπούς. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μπορεί να μεριμνήσει για τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν ή περισσότερους επεξεργαστές, για παράδειγμα σε έναν πάροχο υπηρεσιών δεμάτων, ο οποίος χρησιμοποιεί επίσης τα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για εσωτερική χρήση που αποδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Με την εγγραφή στον ιστότοπο του υπεύθυνου για την επεξεργασία, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει οριστεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) του ενδιαφερομένου, η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στο πλαίσιο ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψουμε την κατάχρηση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να επιτρέψουμε τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Από αυτή την άποψη, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία. Αυτά τα δεδομένα γενικά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να διαδοθούν ή χρησιμοποιούνται για ποινική δίωξη.

Η εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων με την εθελοντική παροχή προσωπικών δεδομένων επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει στο υποκείμενο των δεδομένων περιεχόμενο ή υπηρεσίες που, λόγω της φύσης του θέματος, μπορούν να προσφερθούν μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Τα εγγεγραμμένα άτομα είναι ελεύθερα να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν εντελώς από τη βάση δεδομένων του υπεύθυνου για την επεξεργασία.

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία θα παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή συμβουλής του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν νόμιμες απαιτήσεις διατήρησης για το αντίθετο. Το σύνολο των εργαζομένων του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία είναι διαθέσιμο στο υποκείμενο των δεδομένων ως πρόσωπα επικοινωνίας σε αυτό το πλαίσιο.

6. Επιλογές επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Λόγω νομικών κανονισμών, ο ιστότοπος versiegelung24.com περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την εταιρεία μας και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση για το λεγόμενο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνήσει με το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία μέσω email ή φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων θα αποθηκευτούν αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο δεδομένων στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για επεξεργασία αποθηκεύονται για σκοπούς επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

7. Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης ή εάν αυτό καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς ή από άλλον νομοθέτη σε νόμους ή κανονισμούς, οι οποίοι υπόκεινται, παρέχεται στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν ισχύει πλέον ή εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και διατάξεις ή άλλο αρμόδιο νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα θα μπλοκάρονται ή θα διαγράφονται τακτικά σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

8. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • ένα)    δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονιστή να ζητήσει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο για την επεξεργασία σχετικά με το εάν υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου για την επεξεργασία.

 • σι)    δικαίωμα στην ενημέρωση

  Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και κανονιστή να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται για αυτόν και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας
  • τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία
  • Οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή εξακολουθούν να αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως σε αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς
  • εάν είναι δυνατόν, η προγραμματισμένη διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια για τον καθορισμό αυτής της διάρκειας
  • την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας από το υπεύθυνο πρόσωπο ή δικαιώματος αντίρρησης σε αυτήν την επεξεργασία
  • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
  • εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων
  • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και – τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις – ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική και το εύρος και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μιας τέτοιας επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα σε πληροφορίες σχετικά με το αν τα προσωπικά δεδομένα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Εάν συμβαίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη μετάδοση.

  Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος στην πληροφόρηση, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου για την επεξεργασία.

 • ντο)    Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε άτομο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς να ζητήσει την άμεση διόρθωση εσφαλμένων προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων – μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

  Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • ρε)    Δικαίωμα στη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη)

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον Ευρωπαίο νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να απαιτήσει από τον υπεύθυνο να διαγράψει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα που του αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους και στο βαθμό που η επεξεργασία δεν απαραίτητη:

  • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία για σκοπούς για τους οποίους δεν είναι πλέον απαραίτητες.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα a GDPR ή άρθρο 9 παρ. 2 γράμμα a GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 DS-GVO αντίρρηση για την επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αντικείμενα σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος. 2 Ένσταση DS-GVO για την επεξεργασία.
  • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έγινε παράνομα.
  • Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των κρατών μελών στα οποία υπόκειται ο υπεύθυνος.
  • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 GDPR.

  Εάν ισχύει ένας από τους παραπάνω λόγους και ένα ενδιαφερόμενο άτομο επιθυμεί να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα στο versiegelung24.com, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου για την επεξεργασία. Ο υπάλληλος του versiegelung24.com θα φροντίσει για την άμεση συμμόρφωση με το αίτημα διαγραφής.

  Εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν δημοσιοποιηθεί από το versiegelung24.com και εάν η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 GDPR για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, το versiegelung24.com θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, προκειμένου να ενημερώσει άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα ορίζουν ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσμων προς αυτά τα προσωπικά δεδομένα ή αντιγράφων ή αντιγράφων αυτών των προσωπικών δεδομένων από αυτά τα άλλα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία δεδομένων, στο βαθμό που η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη. Ο υπάλληλος του versiegelung24.com θα κανονίσει τα απαραίτητα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 • μι)    Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον Ευρωπαίο νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να περιορίσει την επεξεργασία εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η ορθότητα των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο να ελέγξει την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη, το ενδιαφερόμενο άτομο αρνείται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα και αντίθετα ζητά να περιοριστεί η χρήση των προσωπικών δεδομένων.
  • Ο υπεύθυνος δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για να υποστηρίξει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντίρρηση για την επεξεργασία σύμφωνα με το. Άρθρο 21 παρ. 1 GDPR και δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου υπερτερούν αυτών του ενδιαφερομένου.

  Εάν πληρούται μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις και ένα ενδιαφερόμενο άτομο θα ήθελε να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο versiegelung24.com, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου για την επεξεργασία. Ο υπάλληλος του versiegelung24.com θα φροντίσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • φά)     Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον Ευρωπαίο νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν, τα οποία έχουν διατεθεί σε υπεύθυνο πρόσωπο από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σε δομημένο, κοινό και μηχανογραφικό -ευανάγνωστη μορφή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο άτομο χωρίς εμπόδια από το υπεύθυνο στο οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος. 1 γράμμα a GDPR ή άρθρο 9 παρ. 2 γράμμα GDPR ή σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γράμμα β GDPR και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που είναι δημόσιου συμφέροντος ή πραγματοποιείται κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στο πρόσωπο υπεύθυνος.

  Επιπλέον, όταν ασκούν το δικαίωμά τους στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 GDPR, έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από έναν υπεύθυνο σε άλλο υπεύθυνο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων ατόμων.

  Για να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με έναν υπάλληλο του versiegelung24.com.

 • ΣΟΛ)    δικαίωμα αντίρρησης

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον Ευρωπαίο νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος. Πραγματοποιείται 1 γράμμα e ή f DS-GVO, για την υποβολή ένστασης. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

  Το Versiegelung24.com δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία χρησιμεύει για τη διεκδίκηση, άσκηση ή άμυνα των νομικών αξιώσεων.

  Εάν το versiegelung24.com επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκτελεί απευθείας αλληλογραφία, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς τέτοιας διαφήμισης. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιες άμεσες διαφημίσεις. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στην επεξεργασία του versiegelung24.com για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το versiegelung24.com δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή τους, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, η οποία πραγματοποιείται από το versiegelung24.com για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με Άρθρο 89 Παράγρ. 1 GDPR, για αντίρρηση, εκτός εάν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας εργασίας δημοσίου συμφέροντος.

  Για την άσκηση του δικαιώματος ένστασης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιονδήποτε υπάλληλο του versiegelung24.com ή άλλον υπάλληλο. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι επίσης ελεύθερο, σε σχέση με τη χρήση υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξάρτητα από την Οδηγία 2002/58 / ΕΚ, για την άσκηση του δικαιώματος ένστασης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται τεχνικές προδιαγραφές.

 • Η)    Αυτοματοποιημένες αποφάσεις κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον Ευρωπαίο νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία – συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ – η οποία έχει νομικά αποτελέσματα σε αυτά ή παρόμοια επηρεάζει σημαντικά, εφόσον ότι η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου προσώπου, ή (2) επιτρέπεται βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος και οι νομικές διατάξεις λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) γίνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου ατόμου ή (2) λαμβάνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το versiegelung24.com λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και τις ελευθερίες καθώς και την Προστασία των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον του δικαιώματος παρέμβασης από ένα άτομο από την πλευρά του υπεύθυνου, για να εκφράσουν τη δική τους άποψη και να αμφισβητήσουν την απόφαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει δικαιώματα σε σχέση με αυτοματοποιημένες αποφάσεις, μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου για την επεξεργασία.

 • Εγώ)      Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων

  Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη οδηγιών και κανονισμών να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει το δικαίωμά του να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου για την επεξεργασία.

9. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία της εταιρείας Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα κοινωνικό σημείο συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που επιτρέπει συνήθως στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή σχετικές με την εταιρεία πληροφορίες. Μεταξύ άλλων, το Facebook δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και δίκτυα μέσω αιτημάτων φίλου.

Η εταιρεία λειτουργίας του Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά, το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Κάθε φορά που έχετε πρόσβαση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία χρησιμοποιείται από το υπεύθυνο για την επεξεργασία και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (προσθήκη Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο Facebook Component προκαλεί λήψη μιας αναπαράστασης του αντίστοιχου στοιχείου του Facebook από το Facebook. Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη επισκόπηση όλων των προσθηκών στο Facebook στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το ενδιαφερόμενο άτομο.

Εάν το ενδιαφερόμενο άτομο είναι συνδεδεμένο στο Facebook ταυτόχρονα, το Facebook αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το ενδιαφερόμενο άτομο με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το ενδιαφερόμενο άτομο και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής μας δικτυακός τόπος. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το στοιχείο Facebook και ανατίθενται στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του ατόμου που αφορά το Facebook. Εάν το ενδιαφερόμενο άτομο ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά του Facebook που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί “Μου αρέσει” ή εάν το ενδιαφερόμενο άτομο κάνει ένα σχόλιο, το Facebook εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Facebook του συγκεκριμένου ατόμου και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του στοιχείου Facebook ότι ο ενδιαφερόμενος έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας εάν ο ενδιαφερόμενος είναι συνδεδεμένος στο Facebook ταυτόχρονα με την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν θέλει αυτές οι πληροφορίες να μεταδοθούν στο Facebook, μπορούν να αποτρέψουν τη μετάδοση αποσυνδεόμενοι από τον λογαριασμό τους στο Facebook πριν καλέσουν τον ιστότοπό μας.

Η οδηγία δεδομένων που δημοσιεύτηκε από το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Εξηγεί επίσης ποιες επιλογές ρύθμισης προσφέρει το Facebook για την προστασία του απορρήτου του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διαφορετικές εφαρμογές που καθιστούν δυνατή την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα υποκείμενα των δεδομένων για την καταστολή της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

10. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή, συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστοσελίδες. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σε ποια ιστοσελίδα ένας ενδιαφερόμενος προσήλθε σε έναν ιστότοπο (αποκαλούμενο referrer), σε ποιες υποσελίδες του ιστότοπου έγινε πρόσβαση ή πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα προβλήθηκε μια δευτερεύουσα σελίδα . Μια ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και για μια ανάλυση κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Η εταιρεία λειτουργίας του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί την προσθήκη “_gat._anonymizeIp” για ανάλυση ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της προσθήκης, η διεύθυνση IP της σύνδεσης Διαδικτύου του ενδιαφερόμενου ατόμου συντομεύεται και ανωνυμοποιείται από την Google εάν οι ιστοσελίδες μας στο Διαδίκτυο έχουν πρόσβαση από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο υπογράφοντα τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει τη ροή επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας, να συντάξει διαδικτυακές αναφορές για εμάς που δείχνουν τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία χρησιμοποιείται από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου ενεργοποιείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Google Analytics Για τη διαβίβαση δεδομένων στην Google για σκοπούς διαδικτυακής ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP του ενδιαφερομένου, την οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για να εντοπίσει την προέλευση των επισκεπτών και τα κλικ και στη συνέχεια να ενεργοποιήσει τη λογιστική προμήθειας.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα επισκέψεων στον ιστότοπό μας από το ενδιαφερόμενο άτομο. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης Διαδικτύου που χρησιμοποιεί το ενδιαφερόμενο άτομο, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google ενδέχεται να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και επομένως να αντιταχθεί οριστικά στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα απέτρεπε επίσης την Google από το να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και να το αποτρέψει. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατεβάσει και να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν μπορούν να διαβιβαστούν δεδομένα ή πληροφορίες για επισκέψεις ιστότοπων στο Google Analytics. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται ένσταση από την Google. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή επανεγκατασταθεί σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγκαταστήσει εκ νέου το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης απεγκατασταθεί ή απενεργοποιηθεί από το ενδιαφερόμενο άτομο ή άλλο άτομο που αποδίδεται στη σφαίρα επιρροής του, υπάρχει η δυνατότητα επανεγκατάστασης ή επανενεργοποίησης του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες και τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Το Google Analytics εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτόν τον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Remarketing

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ Google σε αυτόν τον ιστότοπο. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google είναι μια συνάρτηση του Google AdWords που δίνει τη δυνατότητα σε μια εταιρεία να εμφανίζει διαφημίσεις σε χρήστες του Διαδικτύου που ήταν στο παρελθόν στον ιστότοπο της εταιρείας. Συνεπώς, η ενσωμάτωση του Google Remarketing επιτρέπει σε μια εταιρεία να δημιουργήσει διαφημίσεις που σχετίζονται με τον χρήστη και κατά συνέπεια να προβάλλει διαφημίσεις σχετικές με το ενδιαφέρον στο χρήστη του Διαδικτύου.

Η εταιρεία που λειτουργεί τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Ο σκοπός του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με το ενδιαφέρον. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google μας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε διαφημίσεις μέσω του διαφημιστικού δικτύου Google ή να τις εμφανίζουμε σε άλλους ιστότοπους που είναι προσαρμοσμένοι στις ατομικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.

Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον επισκέπτη στον ιστότοπό μας εάν μεταγενέστερα έχει πρόσβαση σε ιστότοπους που είναι επίσης μέλη του διαφημιστικού δικτύου Google. Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο στον οποίο έχει ενσωματωθεί η υπηρεσία επαναληπτικού μάρκετινγκ Google, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων αυτοπροσδιορίζεται αυτόματα στην Google. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώσεις για προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP ή η συμπεριφορά σερφ του χρήστη, τα οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για την προβολή διαφημίσεων που σχετίζονται με το ενδιαφέρον.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως οι ιστότοποι που επισκέπτεται το ενδιαφερόμενο άτομο. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης Διαδικτύου που χρησιμοποιεί το ενδιαφερόμενο άτομο, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google ενδέχεται να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και επομένως να αντιταχθεί οριστικά στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα απέτρεπε επίσης την Google από το να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google Analytics μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης την επιλογή να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καλέσει τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads από κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκεί.

Περισσότερες πληροφορίες και τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google AdWords

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το Google AdWords σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να τοποθετούν διαφημίσεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της Google καθώς και στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Το Google AdWords δίνει τη δυνατότητα σε έναν διαφημιζόμενο να ορίσει εκ των προτέρων ορισμένες λέξεις-κλειδιά, μέσω των οποίων μια διαφήμιση εμφανίζεται μόνο στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google εάν ο χρήστης καλέσει ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που σχετίζεται με λέξεις-κλειδιά με τη μηχανή αναζήτησης. Στο διαφημιστικό δίκτυο Google, οι διαφημίσεις διανέμονται σε ιστότοπους που σχετίζονται με θέματα χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο και λαμβάνοντας υπόψη τις προηγουμένως καθορισμένες λέξεις-κλειδιά.

Η εταιρεία λειτουργίας των υπηρεσιών του Google AdWords είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Ο σκοπός του Google AdWords είναι να διαφημίσει τον ιστότοπό μας, προβάλλοντας διαφημίσεις σχετικές με το ενδιαφέρον στους ιστότοπους τρίτων εταιρειών και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και προβάλλοντας διαφημίσεις τρίτων στον ιστότοπό μας.

Εάν ένα ενδιαφερόμενο άτομο φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google, ένα λεγόμενο cookie μετατροπής αποθηκεύεται στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου από την Google. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την ισχύ του μετά από τριάντα ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου ατόμου. Εάν το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να καθορίσει εάν έχουν προσπελαστεί στον ιστότοπό μας ορισμένες υποσελίδες, για παράδειγμα το καλάθι αγορών από σύστημα ηλεκτρονικού καταστήματος. Το cookie μετατροπής δίνει τη δυνατότητα σε εμάς και στην Google να καταλάβουμε εάν ένα ενδιαφερόμενο άτομο που ήρθε στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης AdWords δημιούργησε πωλήσεις, δηλαδή ολοκλήρωσε ή ακύρωσε μια αγορά.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών επισκέψεων στον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά επισκέψεων χρησιμοποιούνται με τη σειρά μας για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των χρηστών που παραπέμφθηκαν σε εμάς μέσω διαφημίσεων AdWords, δηλαδή για τον προσδιορισμό της επιτυχίας ή της αποτυχίας της αντίστοιχης διαφήμισης AdWords και τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεών μας AdWords για το μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιζόμενοι του Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν το ενδιαφερόμενο άτομο.

Το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, για παράδειγμα τους ιστότοπους που επισκέπτεται το ενδιαφερόμενο άτομο. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης Διαδικτύου που χρησιμοποιεί το ενδιαφερόμενο άτομο, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google ενδέχεται να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως φαίνεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και επομένως να αντιταχθεί οριστικά στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα απέτρεπε επίσης την Google από το να ορίσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του ενδιαφερομένου. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης την επιλογή να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για να γίνει αυτό, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καλέσει τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads από κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις εκεί.

Περισσότερες πληροφορίες και τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Τρόπος πληρωμής: Διατάξεις προστασίας δεδομένων για το PayPal ως μέθοδο πληρωμής

Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία έχει ενσωματωμένα στοιχεία από το PayPal σε αυτόν τον ιστότοπο. Το PayPal είναι ένας πάροχος υπηρεσιών online πληρωμών. Οι πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω των λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι είναι εικονικοί ιδιωτικοί ή επαγγελματικοί λογαριασμοί. Το PayPal προσφέρει επίσης την επιλογή επεξεργασίας εικονικών πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών, εάν ένας χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal. Η διαχείριση ενός λογαριασμού PayPal γίνεται μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι ‘αυτό δεν υπάρχει κλασικός αριθμός λογαριασμού. Το PayPal καθιστά δυνατή την έναρξη διαδικτυακών πληρωμών σε τρίτους ή τη λήψη πληρωμών. Το PayPal λειτουργεί επίσης ως διαχειριστής και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία λειτουργίας της PayPal είναι η PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο.

Εάν το ενδιαφερόμενο άτομο επιλέξει το “PayPal” ως επιλογή πληρωμής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κατά τη διαδικασία παραγγελίας, τα δεδομένα του ενδιαφερόμενου ατόμου θα διαβιβάζονται αυτόματα στο PayPal. Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή πληρωμής, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στο PayPal είναι συνήθως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία πληρωμών. Προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την αντίστοιχη παραγγελία απαιτούνται επίσης για την επεξεργασία της σύμβασης αγοράς.

Ο σκοπός της διαβίβασης των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα στο PayPal, ιδίως εάν υπάρχει έννομο συμφέρον για τη μετάδοση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ PayPal και του υπεύθυνου επεξεργασίας ενδέχεται να διαβιβάζονται από το PayPal σε πιστωτικά γραφεία. Ο σκοπός αυτής της μετάδοσης είναι να ελέγξετε την ταυτότητα και την αξιοπιστία σας.

Το PayPal ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή τα δεδομένα πρόκειται να υποστούν επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή έναντι του PayPal. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποστούν επεξεργασία, να χρησιμοποιηθούν ή να διαβιβαστούν για (συμβατική) επεξεργασία πληρωμών.

Μπορείτε να βρείτε τους τρέχοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων της PayPal στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

14. Νομική βάση για την επεξεργασία

Άρθρο 6 άναψα. ένα DS-GVO εξυπηρετεί την εταιρεία μας ως τη νομική βάση για εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παράδοση αγαθών ή την παροχή άλλων υπηρεσιών ή ανταμοιβών, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. β GDPR. Το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περιπτώσεις ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για παράδειγμα για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. γ GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστείτε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προστατεύσετε τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν κάποιος επισκέπτης στην εταιρεία μας τραυματιζόταν και το όνομά του, η ηλικία, τα στοιχεία ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6. δ GDPR. Τελικά, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 I lit. f GDPR. Οι διαδικασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις βασίζονται σε αυτήν τη νομική βάση, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του ενδιαφερομένου δεν επικρατούν. Μας επιτρέπεται ιδιαίτερα να πραγματοποιούμε τέτοιες εργασίες επεξεργασίας επειδή έχουν αναφερθεί ειδικά από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Από την άποψη αυτή, έκρινε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έννομο συμφέρον εάν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι πελάτης του υπεύθυνου (αιτιολογική σκέψη 47 πρόταση 2 GDPR).

15. Νόμιμα συμφέροντα στην επεξεργασία που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τρίτο μέρος

Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. f Ο GDPR είναι το νόμιμο συμφέρον μας για τη διεξαγωγή των εργασιών μας προς όφελος όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

16. Διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα

Το κριτήριο για τη διάρκεια της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η εκάστοτε νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη της περιόδου, τα σχετικά δεδομένα διαγράφονται τακτικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται πλέον η εκπλήρωση ή η έναρξη σύμβασης.

17. Νομοθετικές ή συμβατικές διατάξεις για την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αναγκαιότητα για τη σύναψη της σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. πιθανές συνέπειες της μη παροχής

Σας εξηγούμε ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικές ρυθμίσεις) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικούς κανονισμούς (π.χ. πληροφορίες για τον συμβατικό εταίρο). Προκειμένου να συνάψουμε μια σύμβαση, μπορεί μερικές φορές να είναι απαραίτητο για ένα υποκείμενο των δεδομένων να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα τα οποία στη συνέχεια πρέπει να επεξεργαστούμε. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων είναι υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας συνάψει σύμβαση μαζί τους. Η μη παροχή προσωπικών δεδομένων θα σήμαινε ότι η σύμβαση δεν θα μπορούσε να συναφθεί με τον ενδιαφερόμενο. Πριν ο ενδιαφερόμενος δώσει προσωπικά δεδομένα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους μας. Ο υπάλληλος μας εξηγεί στον ενδιαφερόμενο κατά περίπτωση εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τι συνέπειες θα είχε η αποτυχία παροχής των προσωπικών δεδομένων.

18. Exπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων δημιουργήθηκε από τη δημιουργία δηλώσεων προστασίας δεδομένων της DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, η οποία ως Υπεύθυνος εξωτερικής προστασίας δεδομένων Βερολίνο  λειτουργεί σε συνεργασία με την Προστασία δεδομένων (DSGVO) Δικηγόροι του δικηγορικού γραφείου WILDE BEUGER SOLMECKE | δικηγόροι  δημιουργήθηκε.