Skip to content

Të nderuar klientë, ju njoftojmë se kompania jonë është e mbyllur deri më 31.03.2024.
Ne do të jemi të lumtur t'i pranojmë porositë tuaja dhe t'i dorëzojmë ato menjëherë pas kthimit tonë.

Faqja kryesore » Kushtet e përgjithshme me informacionin e klientit

Përmbajtja

 1. fushëveprimi
 2. Përfundimi i kontratës
 3. E drejta e tërheqjes
 4. Çmimet dhe kushtet e pagesës
 5. Kushtet e dorëzimit dhe transportit
 6. Mbajtja e titullit
 7. Përgjegjësia për defektet (garancia)
 8. Shlyerja e kuponëve të fushatës
 9. Ligji në fuqi
 10. Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve

1) Fushëveprimi

1.1 Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme (në tekstin e mëtejmë “GTC”) të Holger Käding, që tregtohet nën “versiegelung24.com” (në tekstin e mëtejmë “Shitësi”), zbatohen për të gjitha kontratat për dërgimin e mallrave që një konsumator ose sipërmarrës (në tekstin e mëtejmë “Klient”) me shitësin në lidhje me mallrat e paraqitura nga shitësi në dyqanin e tij online. Përfshirja e kushteve të vetë klientit kundërshtohet, përveç nëse është rënë dakord ndryshe.

1.2  Konsumator sipas kuptimit të këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përgjithshme është çdo person fizik që lidh një transaksion ligjor për qëllime që nuk janë kryesisht as komerciale dhe as të vetëpunësuara. Një sipërmarrës në kuptimin e këtyre kushteve është një person fizik ose juridik ose një partneritet ligjor i cili, kur përfundon një transaksion ligjor, vepron gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre tregtare ose të pavarur profesionale.

2) Përfundimi i kontratës

2.1  Përshkrimet e produkteve të përfshira në dyqanin online të shitësit nuk përfaqësojnë oferta detyruese nga ana e shitësit, por shërbejnë për të mundësuar klientin të paraqesë një ofertë detyruese.

2.2  Klienti mund të dorëzojë ofertën përmes formularit të porosisë online të integruar në dyqanin online të shitësit. Pas vendosjes së mallrave të përzgjedhur në karrocën virtuale të blerjes dhe kalimit të procesit të porosisë elektronike, klienti paraqet një ofertë ligjërisht të detyrueshme të kontratës për mallrat në karrocën e blerjes duke klikuar butonin që përfundon procesin e porosisë. Për më tepër, klienti gjithashtu mund t’i paraqesë ofertën shitësit me telefon ose email.

2.3  Shitësi mund të pranojë ofertën e klientit brenda pesë ditëve,

 • duke i dërguar klientit një konfirmim me shkrim të porosisë ose një konfirmim të porosisë në formë teksti (faks ose e-mail), ku marrja e konfirmimit të porosisë nga klienti është vendimtare, ose
 • duke i dorëzuar mallrat e porositura klientit, ku marrja e mallrave nga konsumatori është vendimtare, ose
 • duke i kërkuar klientit të paguajë pas vendosjes së porosisë së tij.

Nëse ka disa nga alternativat e lartpërmendura, kontrata lidhet në momentin në të cilin njëra prej alternativave të lartpërmendura ndodh së pari. Periudha për pranimin e ofertës fillon ditën pas dërgimit të ofertës nga klienti dhe përfundon në fund të ditës së pestë pas dërgimit të ofertës. Nëse shitësi nuk e pranon ofertën e klientit brenda periudhës së lartpërmendur, kjo konsiderohet të jetë një refuzim i ofertës, me rezultatin që klienti nuk është më i lidhur me deklaratën e tij të synimit.

2.4  Kur dorëzoni një ofertë nëpërmjet formularit të porosisë në internet të shitësit, teksti i kontratës ruhet nga shitësi dhe i dërgohet klientit në formë teksti (p.sh. e-mail, faks ose letër) së bashku me këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme pasi porosia të ketë përfunduar. është dërguar. Për më tepër, teksti i kontratës arkivohet në faqen e internetit të shitësit dhe mund të thirret falas nga klienti përmes llogarisë së tij të mbrojtur me fjalëkalim, duke futur të dhënat përkatëse të hyrjes, me kusht që klienti të ketë krijuar një llogari klienti në dyqani online i shitësit para se të dorëzoni porosinë e tij.

2.5  Përpara paraqitjes së porosisë detyruese nëpërmjet formularit të porosisë në internet të shitësit, klienti mund të identifikojë gabimet e mundshme të hyrjes duke lexuar me kujdes informacionin e shfaqur në ekran. Një mjet teknik efektiv për njohjen më të mirë të gabimeve të dhëna mund të jetë funksioni i zgjerimit të shfletuesit, me ndihmën e të cilit zmadhohet përfaqësimi në ekran. Klienti mund të korrigjojë shënimet e tij si pjesë e procesit të porosisë elektronike duke përdorur funksionet e zakonshme të tastierës dhe miut derisa të klikojë butonin që përfundon procesin e porosisë.

2.6  Vetëm gjuha gjermane është e disponueshme për lidhjen e kontratës.

2.7  Përpunimi dhe kontakti i porosisë zakonisht bëhet përmes postës elektronike dhe përpunimit të automatizuar të porosisë. Klienti duhet të sigurohet që adresa e-mail e dhënë nga ai për të përpunuar porosinë është e saktë, në mënyrë që e-mailet e dërguara nga shitësi të mund të merren në këtë adresë. Në veçanti, kur përdorni filtrat SPAM, klienti duhet të sigurojë që të gjitha e-mailet e dërguara nga shitësi ose palët e treta të porositura nga shitësi për të përpunuar porosinë mund të dorëzohen.

3) e drejta e tërheqjes

3.1  Në parim, konsumatorët kanë të drejtën e tërheqjes.

3.2  Informacione të mëtejshme mbi të drejtën e tërheqjes mund të gjenden në politikën e anulimit të shitësit.

4) Çmimet dhe kushtet e pagesës

4.1  Përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në përshkrimin e produktit të shitësit, çmimet e kuotuara janë çmimet totale që përfshijnë tatimin ligjor të shitjes. Çdo kosto shtesë e dorëzimit dhe transportit që mund të lindë specifikohet veçmas në përshkrimin e produktit përkatës.

4.2  Opsioni(et) e pagesës do t’i komunikohen klientit në dyqanin online të shitësit.

4.3  Nëse parapagimi me transfertë bankare është rënë dakord, pagesa bëhet menjëherë pas përfundimit të kontratës, përveç rastit kur palët kanë rënë dakord për një datë të mëvonshme.

4.4  Kur paguani duke përdorur një mënyrë pagese të ofruar nga PayPal, pagesa përpunohet nëpërmjet ofruesit të shërbimit të pagesave PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (në tekstin e mëtejmë: “PayPal”), sipas vlefshmërisë së PayPal -Kushtet e përdorimit, të disponueshme në https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full  ose – nëse klienti nuk ka një llogari PayPal – në varësi të kushteve për pagesa pa një llogari PayPal, të cilat mund të shikohen në https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full .

5) Kushtet e dorëzimit dhe transportit

5.1  Mallrat dorëzohen në adresën e dorëzimit të specifikuar nga klienti, përveç nëse është rënë dakord ndryshe. Kur përpunoni transaksionin, adresa e dorëzimit e dhënë në përpunimin e porosisë së shitësit është vendimtare. Duke devijuar nga kjo, kur zgjidhni mënyrën e pagesës PayPal, adresa e dorëzimit e ruajtur nga klienti në PayPal në kohën e pagesës është vendimtare.

5.2  Nëse kompania e transportit ia kthen mallrat e dërguara shitësit për shkak se dërgimi te klienti nuk ishte i mundur, konsumatori i bartë shpenzimet për dërgesën e pasuksesshme. Kjo nuk vlen nëse klienti ushtron në mënyrë efektive të drejtën e tij të tërheqjes, nëse ai nuk është përgjegjës për rrethanat që çuan në pamundësinë e dorëzimit ose nëse ai u pengua përkohësisht nga pranimi i shërbimit të ofruar, përveç nëse shitësi i dha atij mundësinë që të kishte njoftuar performancën një kohë të arsyeshme paraprakisht.

5.3  Marrja nuk është e mundur për arsye logjistike.

6) Mbajtja e titullit

Nëse shitësi bën një pagesë paraprake, ai ruan pronësinë e mallrave të dorëzuara derisa çmimi i blerjes që i detyrohet të jetë paguar plotësisht.

7) Përgjegjësia për defektet (garancia)

7.1  Nëse sendi i blerë është me defekt, zbatohet përgjegjësia ligjore për të metat.

7.2  Klientit i kërkohet të ankohet për mallrat e dorëzuara me dëmtime të dukshme të transportit tek dërguesi dhe të informojë shitësin për këtë. Nëse klienti nuk pajtohet, kjo nuk ka efekt në kërkesat e tij ligjore ose kontraktuale për defekte.

8) Shlyerja e kuponëve të fushatës

8.1  Kuponët që lëshohen pa pagesë nga shitësi si pjesë e promocioneve me një periudhë të caktuar vlefshmërie dhe që nuk mund të blihen nga klienti (në tekstin e mëtejmë “kuponat promovues”) mund të blihen vetëm në dyqanin online të shitësit dhe vetëm në periudhën e specifikuar .

8.2  Produktet individuale mund të përjashtohen nga fushata e kuponit nëse një kufizim përkatës rezulton nga përmbajtja e kuponit të fushatës.

8.3  Kuponët promocionalë mund të përdoren vetëm përpara përfundimit të procesit të porositjes. Faturimi i mëvonshëm nuk është i mundur.

8.4  Për porosi mund të përdoret vetëm një kupon promocional.

8.5  Vlera e mallit duhet të paktën të korrespondojë me shumën e kuponit promocional. Çdo kredi e mbetur nuk do të kthehet nga shitësi.

8.6  Nëse vlera e kuponit promocional nuk është e mjaftueshme për të mbuluar porosinë, një nga mënyrat e tjera të pagesës të ofruara nga shitësi mund të zgjidhet për të shlyer diferencën.

8.7  Gjendja e një kupon promocional nuk paguhet as me para në dorë dhe as nuk fiton interes.

8.8  Kuponi i fushatës nuk do të rimbursohet nëse klienti i kthen mallrat për të cilat është paguar tërësisht ose pjesërisht me kuponin e fushatës brenda fushës së të drejtës së tij ligjore të tërheqjes.

8.9  Kuponi promocional është i transferueshëm. Shitësi mund, me efekt shkarkimi, t’i bëjë pagesa pronarit përkatës i cili shpengon kuponin promovues në dyqanin online të shitësit. Kjo nuk vlen nëse shitësi ka njohuri ose injorancë të rëndë nga pakujdesia për mosautorizimin, paaftësinë ligjore ose mungesën e autorizimit të pronarit përkatës.

9) Ligji në fuqi

Ligji i Republikës Federale të Gjermanisë zbatohet për të gjitha marrëdhëniet juridike midis palëve, duke përjashtuar ligjet për blerjen ndërkombëtare të mallrave të luajtshëm. Për konsumatorët, kjo zgjedhje e ligjit zbatohet vetëm për aq sa mbrojtja e dhënë nga dispozitat e detyrueshme të ligjit të shtetit në të cilin konsumatori ka vendbanimin e tij të zakonshëm nuk tërhiqet.

10) Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve

10.1  Komisioni i BE-së ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet në internet nën lidhjen e mëposhtme: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Kjo platformë shërben si një pikë kontakti për zgjidhjen jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve që rrjedhin nga blerjet në internet ose kontratat e shërbimit në të cilat përfshihet një konsumator.

10.2  Shitësi nuk është as i detyruar dhe as i gatshëm të marrë pjesë në një procedurë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.