Përmbajtja

 1. fushëveprimi
 2. Përfundimi i kontratës
 3. E drejta e tërheqjes
 4. Çmimet dhe kushtet e pagesës
 5. Kushtet e dorëzimit dhe transportit
 6. Ruajtja e titullit
 7. Përgjegjësia për defektet (garanci)
 8. Shlyerja e kuponëve të fushatës
 9. Ligji i zbatueshëm
 10. Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve

1) Fushëveprimi

1.1 Këto terma dhe kushte të përgjithshme (këtu e tutje "GTC") të Holger Käding, që tregtojnë nën "samstore.de" (këtu e tutje "shitës"), zbatohen për të gjitha kontratat për shpërndarjen e mallrave me të cilat një konsumator ose sipërmarrës (këtu e tutje "klient") Shitës në lidhje me mallrat e shfaqura nga shitësi në dyqanin e tij në internet. Përfshirja e kushteve dhe kushteve të vetë klientit refuzohet, përveç nëse është rënë dakord ndryshe.

1.2 Një konsumator brenda kuptimit të këtyre termave dhe kushteve është çdo person fizik që përfundon një transaksion ligjor për qëllime që nuk janë kryesisht tregtare ose aktiviteti i tyre i pavarur profesional. Një sipërmarrës brenda kuptimit të këtyre termave dhe kushteve është një person fizik ose juridik ose një partneritet juridik i cili, kur lidh një transaksion juridik, po ushtron veprimtarinë e tij tregtare ose të pavarur profesionale.

2) Përfundimi i kontratës

2.1 Përshkrimet e produkteve të përfshira në dyqanin online të shitësit nuk përbëjnë oferta detyruese nga ana e shitësit, por shërbejnë për të paraqitur një ofertë detyruese nga klienti.

2.2 Konsumatori mund të paraqesë ofertën duke përdorur formularin e porosisë në internet të integruar në dyqanin online të shitësit. Pas vendosjes së mallrave të zgjedhura në shportën virtuale të blerjes dhe kalimit të procesit të porosisë elektronike, klienti paraqet një ofertë ligjore të detyrueshme për sa i përket mallrave në shportën duke klikuar në butonin që përfundon procesin e porositjes. Konsumatori gjithashtu mund t'ia paraqesë ofertën shitësit përmes telefonit ose postës elektronike.

2.3 Shitësi mund të pranojë ofertën e klientit brenda pesë ditëve,

 • duke i dërguar klientit një konfirmim të porosisë me shkrim ose një konfirmim të porosisë në formë teksti (faks ose e-mail), ku marrja e konfirmimit të porosisë nga klienti është vendimtare, ose
 • duke dërguar mallrat e porositura tek klienti, me të cilin marrja e mallrave nga klienti është vendimtare, ose
 • duke i kërkuar klientit të paguajë pasi të bëjë porosinë e tij.

Nëse ka disa nga alternativat e lartpërmendura, kontrata lidhet në kohën kur njëra nga alternativat e sipërpërmendura ndodh e para. Periudha për pranimin e ofertës fillon ditën pas dërgimit të ofertës nga klienti dhe përfundon në fund të ditës së pestë pas dërgimit të ofertës. Nëse shitësi nuk e pranon ofertën e klientit brenda periudhës së lartpërmendur, kjo konsiderohet të jetë një refuzim i ofertës, me rezultat që konsumatori të mos jetë më i detyruar nga deklarata e tij e qëllimit.

2.4 Kur dorëzoni një ofertë përmes formularit të porositjes në internet të shitësit, teksti i kontratës ruhet nga shitësi dhe i dërgohet klientit në formë teksti (p.sh. e-mail, faks ose letër) pasi të paraqisni porosinë e tij së bashku me kushtet e tanishme. Përveç kësaj, teksti i kontratës arkivohet në faqen e internetit të shitësit dhe mund të arrihet falas nga klienti përmes llogarisë së tij të mbrojtur me fjalëkalim duke futur të dhënat përkatëse të hyrjes, me kusht që klienti të ketë krijuar një llogari të klientit në dyqanin online të shitësit para se të dërgojë porosinë e tij.

2.5 Para dorëzimit të detyrueshëm të porosisë përmes formularit të porosisë së shitësit në internet, klienti mund të identifikojë gabimet e mundshme të hyrjes duke lexuar me kujdes informacionin e shfaqur në ekran. Një mjet efektiv teknik për njohjen më të mirë të gabimeve të hyrjes mund të jetë funksioni i zgjerimit të shfletuesit, me ndihmën e të cilit zgjerohet përfaqësimi në ekran. Konsumatori mund të korrigjojë shënimet e tij si pjesë e procesit të porosisë elektronike duke përdorur funksionet e zakonshme të tastierës dhe miut derisa të klikojë butonin që përfundon procesin e porositjes.

2.6 Vetëm gjuha gjermane është në dispozicion për lidhjen e kontratës.

2.7 Përpunimi dhe kontakti i porosisë zakonisht kryhen përmes postës elektronike dhe përpunimit të automatizuar të porosisë. Konsumatori duhet të sigurojë që adresa e postës elektronike e dhënë prej tij për përpunimin e porosisë është e saktë në mënyrë që postat elektronike të dërguara nga shitësi të mund të merren në këtë adresë. Në veçanti, kur përdorni filtra SPAM, klienti duhet të sigurojë që të gjitha postat elektronike të dërguara nga shitësi ose nga palë të treta të porositura për të përpunuar porosinë mund të dorëzohen.

3) e drejta e tërheqjes

3.1 Konsumatorët zakonisht kanë të drejtë tërheqjeje.

3.2 Informacione të mëtejshme mbi të drejtën e tërheqjes mund të gjenden në politikën e anulimit të shitësit.

4) Çmimet dhe kushtet e pagesës

4.1 Përveç nëse përcaktohet ndryshe në përshkrimin e produktit të shitësit, çmimet e dhëna janë çmimet totale që përfshijnë taksën ligjore të shitjes. Çdo kosto shtesë e dorëzimit dhe transportit që mund të paraqitet do të specifikohet veçmas në përshkrimin përkatës të produktit.

4.2 Opsioni (et) e pagesës do t'i komunikohen klientit në dyqanin online të shitësit.

4.3 Nëse parapagimi me transfer bankar është rënë dakord, pagesa do të paguhet menjëherë pas përfundimit të kontratës, përveç nëse palët kanë rënë dakord për një datë të vonshme.

4.4 Kur paguani duke përdorur një nga mënyrat e pagesës të ofruara nga PayPal, pagesa përpunohet nga ofruesi i shërbimit të pagesave PayPal (Evropë) S.à rl et Cie, SCA, Bulevardi 22-24 Royal, L-2449 Luksemburg (në tekstin e mëtejmë: "PayPal"), në varësi të PayPal - Kushtet e përdorimit, të disponueshme nën https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ose - nëse klienti nuk ka një llogari PayPal - sipas kushteve dhe kushteve për pagesa pa një llogari PayPal, të cilat mund të shihen në https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Kushtet e dorëzimit dhe transportit

5.1 Dorëzimi i mallrave bëhet në rrugën e dërgimit në adresën e dorëzimit të specifikuar nga konsumatori, përveç nëse është rënë dakord ndryshe. Kur përpunoni transaksionin, adresa e dorëzimit e specifikuar në përpunimin e porosisë së shitësit është vendimtare. Duke devijuar nga kjo, kur zgjedhni mënyrën e pagesës PayPal, adresa e dorëzimit e ruajtur nga klienti në PayPal në kohën e pagesës është vendimtare.

5.2 Nëse kompania e transportit i dërgon mallrat përsëri te shitësi sepse dorëzimi te klienti nuk ishte i mundur, klienti bart shpenzimet për dërgesën e pasuksesshme. Kjo nuk vlen nëse klienti në mënyrë efektive ushtron të drejtën e tij të tërheqjes, nëse nuk është përgjegjës për rrethanën që çoi në pamundësinë e dorëzimit ose nëse ai u ndalua përkohësisht të pranonte shërbimin e ofruar, përveç nëse shitësi i dha atij mundësinë kishte njoftuar shërbimin paraprakisht për një kohë të arsyeshme.

5.3 Marrja nuk është e mundur për arsye logjistike.

6) Ruajtja e titullit

Nëse shitësi bën një paradhënie, ai ruan pronësinë e mallrave të dorëzuara derisa të jetë paguar plotësisht çmimi i blerjes që i detyrohet.

7) Përgjegjësia për defektet (garanci)

7.1 Nëse artikulli i blerë është i dëmtuar, zbatohen dispozitat e përgjegjësisë ligjore për defektet.

7.2 Konsumatorit i kërkohet të ankohet tek dorëzuesi për mallrat e dorëzuara me dëm të dukshëm të transportit dhe të informojë shitësin për këtë. Nëse klienti nuk pajtohet, kjo nuk ka asnjë efekt në pretendimet e tij ligjore ose kontraktuale për defekte.

8) Shlyerja e kuponëve të fushatës

8.1 Kuponat që lëshohen falas nga shitësi si pjesë e promocioneve me një periudhë të caktuar vlefshmërie dhe që nuk mund të blihen nga klienti (këtu e tutje "kupona promovues") mund të blihen vetëm në dyqanin online të shitësit dhe vetëm brenda periudhës së specifikuar.

8.2 Produktet individuale mund të përjashtohen nga fushata e kuponit nëse ekziston një kufizim përkatës nga përmbajtja e kuponit të fushatës.

8.3 Kuponët promovues mund të blihen vetëm para se të ketë përfunduar procesi i porosisë. Faturimi pasues nuk është i mundur.

8.4 Vetëm një kupon i fushatës mund të blihet për porosi.

8.5 Vlera e mallrave duhet të jetë së paku e barabartë me shumën e kuponit të fushatës. Çdo kredi e mbetur nuk do të rimbursohet nga shitësi.

8.6 Nëse vlera e kuponit të fushatës është e pamjaftueshme për të mbuluar porosinë, një nga mënyrat e tjera të pagesës të ofruara nga shitësi mund të zgjidhet për të shlyer diferencën.

8.7 Kredia e një kuponi fushate nuk paguhet me para dhe as nuk paguhet interesi.

8.8 Kuponi i fushatës nuk do të rimbursohet nëse klienti i kthen mallrat e paguara plotësisht ose pjesërisht me kuponin e fushatës brenda fushës së të drejtës së tij ligjore të tërheqjes.

8.9 Kuponi i fushatës është i transferueshëm. Shitësi mund, me efekt shkarkimi, të bëjë pagesa për pronarin përkatës që ribler kupon promovues në dyqanin online të shitësit. Kjo nuk zbatohet nëse shitësi ka njohuri ose injorancë të madhe neglizhencë për mos-autorizimin, paaftësinë ligjore ose mungesën e autorizimit të pronarit përkatës.

9) Ligji i zbatueshëm

Ligji i Republikës Federale të Gjermanisë zbatohet për të gjitha marrëdhëniet juridike midis palëve, duke përjashtuar ligjet për blerjen ndërkombëtare të mallrave të luajtshme. Në rastin e konsumatorëve, kjo zgjedhje e ligjit zbatohet vetëm për aq kohë sa nuk tërhiqet mbrojtja e dhënë nga dispozitat e detyrueshme të ligjit të shtetit në të cilin konsumatori ka vendbanimin e tij të zakonshëm.

10) Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve

10.1 Komisioni i BE ofron një platformë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në internet nën lidhjen e mëposhtme: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Kjo platformë shërben si një pikë kontakti për zgjidhjen jashtë gjykatës të mosmarrëveshjeve që lindin nga blerjet në internet ose kontratat e shërbimit në të cilat përfshihet një konsumator.

10.2 Shitësi nuk është i detyruar dhe as i gatshëm të marrë pjesë në një procedurë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përpara një bordi të arbitrazhit të konsumatorit.